MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  6 grudnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sala-obrad-sejm-11-07-2015-mKlienci parabanków mają być bezpieczniejsi, a koszty zaciąganych przez nich pożyczek i kredytów niższe. To cel nowelizacji ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawy - Prawo bankowe oraz niektórych innych ustaw. Tzw. ustawa antylichwiarska ma wyeliminować nieuczciwe praktyki stosowane przez firmy udzielające kredytów i pożyczek konsumenckich, które nie muszą mieć zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na prowadzenie działalności.

Chodzi o praktyki pobierania nadmiernych, nieuzasadnionych opłat związanych z udzieleniem i obsługą pożyczki. Ustawa m.in. wprowadza maksymalną wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego - 25 proc. całkowitej kwoty kredytu i 30 proc. tej kwoty w stosunku rocznym. Pozaodsetkowe koszty kredytu w całym okresie kredytowanie nie będą mogły być wyższe od całkowitej kwoty kredytu. Lepsza ochrona klienta ma też dotyczyć sytuacji, gdy będzie on zalegał ze spłatą pożyczki.

Zgodnie z przyjętą nowelizacją limit odsetek za opóźnienie w spłacie oraz odsetek od odsetek wyniesie sześciokrotność wysokości stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego (obecnie 15 proc.). Limit ten ma również obejmować m.in. opłaty za prowadzenie czynności windykacyjnych. Zgodnie z przyjętymi przez Sejm rozwiązaniami, w przypadku naruszenia przez kredytodawcę limitów: kosztów pozaodsetkowych oraz opłat z tytułu zaległości w spłacie kredytu i odsetek za opóźnienia, konsument będzie miał możliwość zwrotu kredytu bez odsetek i innych kosztów kredytu. Oznacza to, że klient skorzysta z tzw. kredytu darmowego. Ponadto wobec firm z branży pożyczkowej zostaną wprowadzone określone wymogi dotyczące prowadzenia tej działalności. Będą to musiały być spółki kapitałowe z kapitałem zakładowym w wysokości co najmniej 200 tys. zł, utworzonym ze środków niepochodzących z pożyczki, kredytu, emisji obligacji lub źródeł nieudokumentowanych. Wymagana będzie też niekaralność za określone przestępstwa osób będących we władzach spółki i prokurentów. Ustawa uprawnia Komisję Nadzoru Finansowego do prowadzenia postępowania wyjaśniającego wobec podmiotów, co do których zachodzi podejrzenie, że wykonują działalność na rynku finansowym bez wymaganego zezwolenia, w szczególności z zamiarem oszustwa. Nowelizacja ma też usprawnić współpracę KNF z organami ścigania w zakresie składania zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. KNF będzie mogła udostępnić informacje stanowiące tajemnicę bankową przy kierowaniu do prokuratury zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstw z zakresu funkcjonowania rynku finansowego. Za utrudnianie postępowania wyjaśniającego prowadzonego przez inspektorów KNF będzie grozić grzywna do 500 tys. zł, kara ograniczenia wolności albo kara więzienia do lat 2. Z kolei oferowanie lokat bez wymaganego zezwolenia będzie karane grzywną do 10 mln zł i pozbawieniem wolności do 5 lat. Nowelizacja trafi pod obrady Senatu.

LS

źródło: sejm.gov.pl

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE