MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 28 listopada 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340KIM Finance sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie nie może pobierać opłat i prowizji od konsumentów związanych z refinansowaniem pożyczek w wysokości przekraczającej limit ustalony w ustawie o kredycie konsumenckim, z uwzględnieniem limitów określonych w art. 36b oraz 36c ustawy. To efekt decyzji Sądu Rejonowego Warszawa-Śródmieście wydanej na wniosek Rzecznika Finansowego w sprawie o sygn. akt I Co 1692/21

Czytaj więcej...

stress 3853148 340 copyProkurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach skierował do Sądu Okręgowego w Tarnowie akt oskarżenia przeciwko siedmiu osobom o popełnienie przestępstw polegających na wyzyskiwaniu przymusowego położenia osób i udzielania im pożyczek na lichwiarski procent

Czytaj więcej...

mushroom 2166010 960 720Na polecenie Prokuratury Okręgowej w Kielcach funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji Zarządu w Kielcach zatrzymali 13 osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą. Wśród zatrzymanych znaleźli się kierujący grupą, a także notariusz i radca prawny

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od wyroku Sądu Rejonowego w Łańcucie w sprawie nakazu zapłaty zobowiązań zaciągniętych w formie tzw. lichwiarskiej pożyczki i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla, wydanego przez Sąd Rejonowy w Gdyni w dniu 18 listopada 2016 roku. Sąd orzekając w sprawie nie zbadał potencjalnie nieuczciwego charakteru zapisów umowy, z której wynikało zobowiązanie

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego dla Krakowa – Nowej Huty w Krakowie z 16 lutego 2007 roku, podzielając jego argumentację dotyczącą lichwiarskiego charakteru odsetek umownych

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny kieruje do Sądu Najwyższego kolejne skargi nadzwyczajne od sądowych nakazów zapłaty w sprawach z powództwa spółki, której przedstawiciele mogli dopuścić się oszustw. Dotychczas wniósł ich już 51

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Bytomiu. Sąd ten usankcjonował bowiem odsetki w wysokości 1460 proc. w skali roku

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym wydanego przez Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie. W ocenie skarżącego sąd usankcjonował niedozwolone, lichwiarskie odsetki

Czytaj więcej...

door 1590024 340Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali 4 osoby wchodzące w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek. Wśród zatrzymanych jest notariusz Władysław L. Wobec 3 zatrzymanych na wniosek prokuratora zastosowano tymczasowe aresztowanie. Dotychczas zarzuty w śledztwie usłyszało 15 osób

Czytaj więcej...

stress 3853148 340Prokuratorzy Prokuratury Okręgowej w Szczecinie podejmują liczne czynności zmierzające do ochrony osób pokrzywdzonych przestępczą działalnością Wiesława B. Czynności te realizowane są nie tylko na gruncie prawa karnego, ale również cywilnego, poprzez wytaczanie powództw o ustalenie nieważności czynności prawnych, powództw przeciwegzekucyjnych, jak też zgłaszają swój udział w już toczących się postępowaniach

Czytaj więcej...

justice 2060093 340 copyProkurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Toruniu, Wydział I Cywilny z 11 września 2015 roku. Sprawa dotyczy pożyczki, gdzie wartość zabezpieczenia stukrotnie przewyższyła należność główną

Czytaj więcej...

handcuffs 258000 960 720Na polecenie prokuratora Pomorskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Gdańsku funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji (17 listopada) zatrzymali 6 osób wchodzących w skład zorganizowanej grupy przestępczej wyłudzającej mieszkania na podstawie lichwiarskich pożyczek

Czytaj więcej...

board 3695072 960 720Prokurator Generalny skierował kolejną skargę nadzwyczajną. Tym razem dotyczy ona prawomocnego wyroku Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydziału I Cywilnego z dnia 21 czerwca 2002 roku

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, na podstawie art. 89 § 1 w związku z art. 115 § 1 i 1a ustawy z dnia 8 grudnia 2017 roku o Sądzie Najwyższym. Dotyczy ona prawomocnego wyroku Sądu Apelacyjnego w Katowicach I Wydział Cywilny z dnia 2 marca 2004 roku

Czytaj więcej...

prison 553836 340 2 copySąd Okręgowy w Poznaniu wydał wyrok w sprawie z oskarżania Prokuratury Okręgowej w Poznaniu dotyczącej wyłudzenia mienia w związku z wykorzystaniem przymusowego położenia pokrzywdzonych podczas zawierania z nimi umów sprzedaży nieruchomości

Czytaj więcej...

clause 2546124 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro od prawomocnego nakazu zapłaty Sądu Rejonowego w Sokołowie Podlaskim z 30 sierpnia 2004 roku

Czytaj więcej...

money 1528718 1280Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro wniósł do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym z weksla wydanego 20 czerwca 2017 r. przez Sąd Okręgowy w Katowicach. W ocenie Prokuratora Generalnego umowa pożyczki, której dotyczył weksel miała niedozwolony charakter lichwiarski

Czytaj więcej...

clause 67401 340Prokuratura Regionalna w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko członkom zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się lichwą mieszkaniową. Ich ofiarą padło 50 osób z całej Polski, które straciły nieruchomości o łącznej wartości około 10 milionów zł

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokuratura Okręgowa w Toruniu prowadzi śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy przestępczej, zajmującej się udzielaniem wysoko oprocentowanych pożyczek (na zasadach lichwy), zabezpieczonych przewłaszczeniem własności nieruchomości. Na polecenie prokuratora funkcjonariusze Wydziału w Toruniu Zarządu w Bydgoszczy Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali cztery osoby związane z przestępczym procederem

Czytaj więcej...

calipers 4017104 340Rada Ministrów, na wniosek ministra sprawiedliwości, dokonała reasumpcji decyzji z 18 czerwca br. dotyczącej projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie. W ramach ustawy tzw. antylichwiarskiej, przejętej przez rząd 18 czerwca br., wprowadzono zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim w celu dalszego ograniczenia działań lichwiarskich instytucji pożyczkowych

Czytaj więcej...

justice 2060093 340Prokurator Generalny skierował skargę nadzwyczajną do Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. Dotyczy ona prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym Sądu Rejonowego w Prudniku, I Wydziału Cywilnego z 20 marca 2007 roku

Czytaj więcej...

money 1528718 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania lichwie, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Komisja Nadzoru Finansowego będzie nadzorować instytucje pożyczkowe

Czytaj więcej...

age 2808492 340Prokuratura Okręgowa w Lublinie nadzoruje śledztwo dotyczące doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem kilkudziesięciu pokrzywdzonych m.in. poprzez przejmowanie ich nieruchomości w związku z zawieranymi umowami pożyczek

Czytaj więcej...

business 2717427 340Sąd Najwyższy uwzględnił skargę nadzwyczajną Prokuratora Generalnego od prawomocnego nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym Sądu Rejonowego w Wałbrzychu, VI Wydziału Gospodarczego z 27 listopada 2009 roku. Sąd Najwyższy uchylił zaskarżony nakaz zapłaty w zakresie odsetek oraz kosztów procesu i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Wałbrzychu

Czytaj więcej...

judgment 3667391 340Zapadł prawomocny wyrok wobec trzech oskarżonych przez Prokuraturę Okręgową w Jeleniej Górze, o dopuszczenie się w 2014 roku oszustw przy udzielaniu pożyczek oraz doprowadzenia za pomocą oszustwa do przeniesienia na ich rzecz własności nieruchomości po znacznie zaniżonej cenie

Czytaj więcej...

hand 2593743 340Dzięki działaniom Prokuratury Okręgowej w Poznaniu ofiary nieuczciwch pośredników kredytowych odzyskały wyłudzone od nich mieszkania

Czytaj więcej...

lady justice 677945 340Prokuratorzy składają pozwy mające na celu przywrócenie prawa własności nieruchomości np. mieszkania. Chodzi o osoby, które z różnych - zwykle niezawinionych przez siebie przyczyn – utraciły je wskutek wadliwie lub podstępnie zawartych umów w formie aktów notarialnych. W tego typu sprawach prokuratorzy przystępują również do postępowań, które już toczą się przed sądami

Czytaj więcej...

rope 1450187 340Prokuratura Okręgowa w Gdańsku skierowała do Sądu Okręgowego w Gdańsku akt oskarżenia przeciwko trzem osobom oskarżonym między innymi o wyzyskanie przymusowego położenia pokrzywdzonych i zawarcie z nimi umów przenoszących prawa do lokali mieszkalnych

Czytaj więcej...

money 1528718 340Prokuratura Okręgowa Warszawa – Praga w Warszawie nadzoruje śledztwo dotyczące wyłudzania od osób znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej nieruchomości. Stanowiły one zabezpieczenie spłaty lichwiarskich pożyczek udzielanych pokrzywdzonym przez jedną z warszawskich firm

Czytaj więcej...

staroń lichwaBarbara Kosewska padła ofiarą bezwzględnych lichwiarzy. W 2003 r. za pożyczone 600 zł na komunię córki straciła 11-hektarowe gospodarstwo z domem, zabudowaniami gospodarczymi i lasem. W gospodarstwie mieszkała z matką, rodziną brata i ośmioosobową rodziną syna

Czytaj więcej...

Tymon ZastrzezynskiZaostrzenie przepisów karnych w zakresie wyzysku na podstawie umów cywilnych, zadośćuczynienia osobom będącym ofiarami oszustów i koniec z pożyczkami na niewielkie kwoty, których zabezpieczeniem są nieruchomości – to jedne z wielu zmian, które znalazły się w projekcie zmiany tzw. ustawy antylichwiarskiej. Obawy części firm budzi zapis dotyczący nowego limitu kosztów.

Czytaj więcej...

Irena Woźniak z Częstochowy w każdej chwili może znaleźć się z 13-letnim synem na ulicy. Wszystko przez 12 tys. zł pożyczki pod zastaw domu. Pieniądze na lichwiarskich warunkach przed laty pożyczyła jej matka. Same odsetki wynosiły miesięcznie 3 tys. zł. Dług kilka razy zmieniał właścicieli. Ostatni są już formalnie właścicielami domu pani Ireny

 

- Grupa kilku lub kilkudziesięciu ludzi grasuje po całym kraju. Konstrukcja prawna tych umów jest taka, że ci lichwiarze pozyskują za ułamek wartości całą nieruchomość. To są zwykli bandyci. Jak dopadną, to zamieniają się w bestie – mówi Wojciech Perliński, prezes Stowarzyszenia 304 KK, które pomaga poszkodowanym przez lichwiarzy.

 

Pani Irena ma 47 lat. Mieszka w Częstochowie. Od kilku lat jej życie jest walką o przetrwanie. Sama wychowuje dwoje dzieci: 13-letniego Jakuba i mieszkającego obecnie w Krakowie 21-letniego Patryka. W ciągu pięciu lat straciła matkę, męża i teścia. A wkrótce może stracić dach nad głową. Boi się, że znajdzie się z dziećmi na ulicy. Tak powiedział jej komornik.

 

Kłopoty rodzinne zaczęły się 11 lat temu. Wtedy to matka pani Ireny - Teresa wzięła prawie 12 tys. zł pożyczki pod zastaw domu. Pożyczkodawcę znalazła z ogłoszenia. Zbigniewowi L. zobowiązała się spłacić dług w ciągu kilku miesięcy. Podpisała na siebie wyrok.

 

 

 

Źródło i więcej:

http://antyegzekucja.pl/administrator/index.php?option=com_content&view=article&layout=edit

Joanna Misztal Pożyczyła 25 tys. zł, straciła dom warty 12 razy tyle. Lichwiarze nadal udzielają pożyczek, a notariusz nadal prowadzi sporządza akty notarialne. Sprawa toczy się już ponad 8 lat

 

Joanna Misztal z Żor znalazła się w bardzo trudnej życiowej sytuacji. Właśnie wtedy trafiła do firmy udzielającej lichwiarskich pożyczek. Miała spłacić długi oraz dostać pomoc przy załatwieniu większego kredytu. Wśród stosu papierów jakie dano jej do podpisania u notariusza, było też nieodwołalne pełnomocnictwo do sprzedaży nieruchomości, które potem lichwiarze bez skrupułów wykorzystali. Pani Joanna mówi, że notariusz żadnych dokumentów nie odczytał i nie upewniał się czy ona rozumie, co podpisuje.

 

Pani Misztal pożyczyła 25 tys. zł. Po roku jeden z lichwiarzy powiedział jej, że jest dług wynosi już 180 tys. zł. Kiedy mąż kobiety dowiedział się, że lichwiarze chcą zabrać dom wart 300 tys. zł, popełnił samobójstwo. Po paru miesiącach pani Joanna została zmuszona do wymeldowania się i wyprowadzki z rodzinnego domu, który chwile potem lichwiarze sprzedali na wolnym rynku.

 

 

Źródło i więcej:

http://www.panstwowpanstwie.polsat.pl/Panstwo_W_Panstwie__Oficjalna_Strona_Programu,6067/News,6068/Czy_Panstwo_Radzi_Sobie_Z_Lichwa,1508482/index.html

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY

 

MEDIA O LICHWIE