MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 5 czerwca 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

securityPrzy okazji dziennikarskiego śledztwa w sprawie Banku Spółdzielczego w Mszczonowie ujawniliśmy, że Komisja Nadzoru Finansowego przeprowadziła kontrolę w banku w zakresie "oceny jakości aktywów i zarządzania ryzykiem kredytowym". Kontrolerzy stwierdzili, że bank nie dostosował się do wymogu przepisów o zarządzaniu ryzykiem w działalności operacyjnej banku (działalność operacyjna to działalność zgodna z zezwoleniem na prowadzenie banku)

Więcej:

Dziennikarskie ustalenia w sprawie Banku Spółdzielczego w Mszczonowie (aktualizacja: 28.01, 12.02, 19.02, 23.02, 24.02, 04.03)

 

Mszczonowski bank jest uczestnikiem Systemu Ochrony SGB. Postanowiliśmy sprawdzić, co to takiego jest ten System i czemu ma służyć.

 

- Co w praktyce oznacza powierzenie przez mszczonowski bank wykonywanie audytu Spółdzielczemu Systemowi Ochrony SGB w Poznaniu?

Patrycja Sołecka z Departamentu Obsługi Prawnej i Administracji SGB: System Ochrony SGB jest pierwszym polskim instytucjonalnym systemem ochrony (IPS – Institutional Protection Scheme), który został utworzony 23 listopada 2015 roku przez Banki Spółdzielcze Zrzeszenia SGB oraz SGB-Bank SA, będący Bankiem Zrzeszającym Zrzeszenia SGB.

Podstawą utworzenia Systemu było Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego nr 575/2013 (CRR) i Ustawa o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, szczegóły jego funkcjonowania zostały określone we wzajemnej Umowie Systemu Ochrony SGB.

Na czele Systemu stoi jednostka zarządzająca – Spółdzielczy System Ochrony SGB (IPS-SGB), z siedzibą w Poznaniu. Jego uczestnikami są wszystkie banki tworzące System.

System powołano w celu wzajemnego gwarantowania płynności i wypłacalności w celu uniknięcia upadłości każdego z Uczestników. Jednym z narzędzi zapewniających realizację tego celu jest wykonywanie niezależnego audytu wewnętrznego. Na podstawie art. 10 ust. 2 Ustawy Prawo bankowe oraz art. 22i ust. 4 Ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających, Uczestnicy Systemu Ochrony mają obowiązek powierzenia realizacji audytu przez jednostkę zarządzającą Systemem, a obowiązek ten został odzwierciedlony w Umowie Systemu Ochrony SGB.

 

- Czy audytor ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo depozytów klientów BS w Mszczonowie?

Jak już wspomniano, celem Systemu Ochrony SGB jest zapewnienie płynności i wypłacalności każdego banku, będącego jego Uczestnikiem. Cel ten jest realizowany nie tylko poprzez prowadzenie niezależnych badań audytowych, ale także przez ustanowienie jednolitych mechanizmów zarządzania ryzykiem, utworzenie funduszy pomocowych czy stosowanie działań prewencyjnych i sankcyjnych, wobec banków naruszających przepisy prawa lub postanowienia Umowy Systemu Ochrony SGB. Nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem Systemu Ochrony SGB sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego.

 

- Ile z banków zrzeszonych w grupie SGB powierzyło wykonywanie audytu Spółdzielczemu Systemowi Ochrony SGB w Poznaniu?

Wszystkie banki Zrzeszenia SGB są Uczestnikami Systemu Ochrony SGB, tym samym powierzyły wykonywanie audytu wewnętrznego Spółdzielczemu Systemowi Ochrony SGB.

 

- Czy zrzeszenie się w grupie SGB zabezpiecza przed takimi sytuacjami, jaka zdarzyła się z BS w Grębowie?

Prezes zarządu banku spółdzielczego z zarzutem kierowania zorganizowaną grupą przestępczą

 

Celem Systemu Ochrony SGB jest zabezpieczenie banku przed utratą jego płynności czy wypłacalności, której brak mógłby doprowadzić do upadłości banku. IPS-SGB ściśle współpracuje z Bankowym Funduszem Gwarancyjnym i Komisją Nadzoru Finansowego. Od czasu utworzenia Systemu Ochrony SGB, żaden z banków będących jego uczestnikiem nie upadł i nie doprowadził tym samym do utraty przez jego klientów swoich depozytów.

 

 

Aktualizacja: 12 marca

 

W związku z odpowiedzią - "Cel ten jest realizowany nie tylko poprzez prowadzenie niezależnych badań audytowych, ale także przez ustanowienie jednolitych mechanizmów zarządzania ryzykiem", zadaliśmy pytanie dodatkowe:

- Jak ta deklaracja ma się do tego, co stwierdziła kontrola KNF: "Kontrolerzy stwierdzili, że bank nie dostosował się do wymogu przepisów o zarządzaniu ryzykiem w działalności operacyjnej banku (działalność operacyjna to działalność zgodna z zezwoleniem na prowadzenie banku)"?

 

Piotr Trescher, dyrektor Departamentu Obsługi Prawnej i Administracji SGB:

Jednolite mechanizmy zarządzania ryzykiem, oznaczają, że banki stosują takie same wymogi i regulacje w zakresie zarządzania ryzykiem, odpowiednio dostosowane do ich skali i wielkości działania. Za przygotowanie wzorców takich regulacji odpowiada Spółdzielczy System Ochrony SGB.

Z kolei po stronie banków leży obowiązek i odpowiedzialność za wprowadzenie jednolitych standardów do swojej działalności.

Nie możemy odnieść się do przytoczonej przez Pana wypowiedzi Komisji Nadzoru Finansowego, która jest podmiotem niezależnym od nas. W tej materii należy skontaktować się bezpośrednio z Komisją.

 

Komentarz

Z odpowiedzi wynika, że za wprowadzenie procedur odpowiadają poszczególne banki, czego już Spółdzielczy System Ochrony SGB chyba nie weryfikuje. Chyba, gdyż nawet po fakcie (kontrola) odsyłani jesteśmy do KNF.


Wygląda na to, że Spółdzielczy System Ochrony SGB na co dzień nie monitoruje w poszczególnych bankach, jak zostały wprowadzone opracowane wzorce regulacji. W przypadku uchybień w wprowadzeniu mechanizmów zarządzania ryzykiem - stwierdzonych przez KNF - nie odpowiada Spółdzielczy System Ochrony SGB, tylko poszczególne kontrolowane banki.

 

 

 

Jan Wels

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY