MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 34020 lipca 2023 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XVIII Wydział Gospodarczy, wydał i ogłosił postanowienie o ogłoszeniu upadłości Getin Noble Bank SA, zgodnie z wnioskiem BFG. Oznacza to, że nie zachodzi już podstawa do zawieszenia postępowania w sprawach z udziałem Getin Noble Bank jako podmiotu w restrukturyzacji, przewidziana w art. 176 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego

 

Dalszy przebieg postępowania w tych sprawach podlega ogólnym zasadom wynikającym z Kodeksu postępowania cywilnego oraz Prawa upadłościowego.

 

W związku z ogłoszeniem upadłości Getin, sąd wezwał wierzycieli upadłego banku do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni.

 

Wierzyciel Getin Noble Bank, który chce uczestniczyć w postępowaniu upadłościowym, powinien w terminie oznaczonym w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości (30 dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości, tj. najpóźniej do dnia 19 sierpnia 2023 r.) zgłosić przysługującą mu wierzytelność za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe.

Wierzyciel ma obowiązek zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym elektronicznie poprzez Krajowy Rejestr Zadłużonych (dalej jako: KRZ). Aby dokonać zgłoszenia wierzytelności za pośrednictwem KRZ trzeba posiadać w nim konto.

 

Zgłoszenia wierzytelności dokonuje się do syndyka masy upadłości. Informacje o wyznaczonym syndyku zamieszcza się w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości.

 

Zgłoszeniu w postępowaniu upadłościowym podlegają wierzytelności, które mają wartość majątkową, istnieją w chwili ogłoszenia upadłości oraz podlegają zaspokojeniu z majątku objętego masą upadłości. Zgłoszeniu podlegają zarówno wierzytelności pieniężne jak i niepieniężne. Kredytobiorca Getin Noble Bank może zgłosić wierzytelność wynikającą z zapłaty przez niego środków w związku z nieważnością umowy kredytowej waloryzowanej w CHF.

 

Termin do zgłoszenia wierzytelności wyznaczany jest w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości i wynosi 30 dni (w przypadku Getin Noble Bank termin ten mija 19 sierpnia 2023 r.) od obwieszczenia o upadłości w Rejestrze Restrukturyzacji i Upadłości. Do pism kierowanych do syndyka stosuje się odpowiednio przepis art. 165 Kodeksu postępowania cywilnego. W takim przypadku nadanie przesyłki w placówce pocztowej nawet w ostatnim dniu upływającego terminu, sprawi że zostanie on zachowany.

 

Opóźnienie w zgłoszeniu wierzytelności wiąże się z negatywnymi konsekwencjami. Poza ewentualnym brakiem możliwości zaspokojenia z funduszy masy upadłości spóźnione zgłoszenie wiąże się z koniecznością uiszczenia zryczałtowanych kosztów postępowania upadłościowego. W przypadku spóźnienia się ze zgłoszeniem wierzytelności, nawet przy braku winy po stronie wierzyciela, ponosi on zryczałtowane koszty postępowania upadłościowego. Koszty te stanowią równowartość 15% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w trzecim kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

 

Wierzyciel, który nie zgłosił swojej wierzytelności, co do zasady nie uczestniczy w postępowaniu upadłościowym. Jego wierzytelność co prawda nie wygasa, ale do czasu zakończenia lub umorzenia postępowania upadłościowego nie może być przymusowo dochodzona.

 

Zgłoszenie nie wymaga uiszczenia opłaty sądowej i jest dla wierzyciela czynnością bezpłatną.

 

 

 

LS

BFG, Rzecznik Finansowy

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY