MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 18 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF) na posiedzeniu w dniu 22 grudnia 2021 r. wezwała Getin Noble Bank SA (GNB, Bank) do przedstawienia – w terminie 4 miesięcy – nowego planu naprawy, co stanowi konsekwencję jednogłośnej decyzji Komisji o nieuwzględnieniu wniosku Banku o zatwierdzenie aktualizacji planu naprawy

 

Na tym samym posiedzeniu Komisja jednogłośnie zdecydowała o ustanowieniu w GNB z dniem 27 grudnia 2021 r. kuratora. Kuratorem ustanowiony został Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG).

"Mając na uwadze wielkość Banku i jego znaczenie dla sytemu finansowego, Komisja uznała za zasadne, aby rolę kuratora pełnił podmiot instytucjonalny" - czytamy w oficjalnym komunikacie KNF.

 

Czytelnik chce, by redakcja ustaliła, co KNF ma na myśli stwierdzając "znacznie dla systemu finansowego".

 

Postaram się to wyjaśnić.

 

 

Aktualizacja: 13 stycznia

 

W imieniu czytelników zapytaliśmy KNF o znaczenie dla sytemu finansowego w Polsce Getin Noble Bank SA, możliwość upadku lub zakończenia działalności przez bank, a także o kary nakładane przez różne instytucje na Getin Noble Bank.

 

Jacek Barszczewski, takie przysłał między innymi wyjaśnienia:

 

Getin Noble Bank ma dla systemu finansowego w Polsce takie samo znaczenie, jak każdy inny bank uniwersalny o podobnej skali działalności, zaangażowany w przyjmowanie depozytów od ludności i udzielanie kredytów. Znaczenie to jest istotne, gdyż wspiera transfer płynności na rynku finansowym, co z kolei znajduje przełożenie na finansowanie gospodarki realnej. Z tych względów Getin Noble Bank, podobnie jak i wszystkie pozostałe banki, objęty jest szczególnymi regulacjami oraz nadzorem finansowym.

 

Podkreślić należy, że upadłość każdego banku jest zawsze zdarzeniem odczuwalnym i niekorzystnym. Z tych względów jest też rozwiązaniem ostatecznym, podejmowanym w sytuacji braku obiektywnych możliwości uzdrowienia sytuacji danego banku.

 

Przesłanki wystąpienia z wnioskiem o ogłoszenie upadłości banku uregulowane zostały w art. 158 ustawy Prawo bankowe. Związane są one z sytuacją ekonomiczno-finansową banku, a organ nadzoru nie dysponuje swobodą w zakresie podejmowania (w tym opóźniania) określonych w tym przepisie działań. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Getin Noble Banku jest znana Komisji Nadzoru Finansowego, jak również znana publiczne. Bank jest notowany na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i ma w związku z tym stosowne obowiązki informacyjne oraz – niezależnie od nadzoru finansowego – poddany jest rynkowemu nadzorowi inwestorskiemu.

 

Kary nakładane przez organy ochrony konkurencji i konsumenta na przedsiębiorców służą co do zasady korekcie ich działalności gospodarczej, jak również prewencji szczególnej i ogólnej, tj. zapobieganiu powielania niewłaściwych praktyk zarówno przez przedsiębiorcę ukaranego, jak i inne podmioty działające na rynku. Kary te nie mają natomiast na celu eliminacji przedsiębiorców z obrotu.

 

Fakty

 

1. Notowania spółki (Getin Noble Bank SA) spadły od daty początkowej (20 stycznia 2012r.) o 91,67 % (źródło: Bankier.pl),

 

2. W komunikacie KNF z 22 grudnia 2021r. - w sprawie wezwania banku do przedstawienia nowego planu naprawy i ustanowieniu kuratora, czytamy między innymi:

 

- zaprezentowane przez GNB w aktualizacji planu naprawy założenia i działania naprawcze, szczególnie w zakresie poziomu wyników finansowych, odbudowania funduszy własnych i osiągnięcia wymaganych minimalnych poziomów regulacyjnych, nie zostały w wystarczający sposób uzasadnione i uprawdopodobnione;

 

- Komisja uznała, że Bank nie wykazał w stopniu wystarczającym, że przyjęte w dokumencie rozwiązania dotyczące zabezpieczenia ryzyka prawnego związanego z portfelem walutowych kredytów hipotecznych właściwie odzwierciedlają aktualny poziom tego ryzyka;

 

- Komisja oczekuje, że nowy plan naprawy będzie się koncentrował na uprawdopodobnieniu działań zwiększających bazę kapitałową Banku i poprawiających jego sytuację ekonomiczno-finansową oraz realnie zapewniających – w racjonalnym, a więc możliwie krótkim terminie – odbudowanie współczynników kapitałowych do poziomu spełniającego co najmniej minimalne wymogi regulacyjne;

 

- nowy dokument powinien koncentrować się na prezentacji sytuacji finansowej Banku na tle aktualnych uwarunkowań rynkowych, z uwzględnieniem potencjalnych kosztów materializacji głównych ryzyk występujących w działalności Banku oraz na stworzeniu bufora bezpieczeństwa na zdarzenia nadzwyczajne i zagrożenia wynikające z otoczenia gospodarczego;

 

- Komisja wskazuje, że istotną i integralną częścią planu naprawy – zwłaszcza w przypadku banku niespełniającego przewidzianych prawem wymogów regulacyjnych w odniesieniu do jego pozycji kapitałowej – powinny być jednoznaczne deklaracje akcjonariusza większościowego Banku dotyczące niezbędnego wsparcia w obszarze kapitałowym.

 

 

 

Przy okazji przypominam znaczenie banku w kontekście, jak często różne urzędy zajmują się jego działalnością. Nie są to raczej pozytywne oceny tej działalności.

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/nabyles-obligacje-getback-za-namowa-doradcy-z-getin-noble-banku-mozesz-liczyc-na-20-tys-zl-rekompensaty

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/getin-noble-bank-stosuje-klauzule-niedozwolone-we-wzorcach-aneksow-do-umow-kredytow-hipotecznych-indeksowanych-do-euro-i-franka-szwajcarskiego

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/prezes-uokik-postawil-zarzuty-getin-noble-bankowi-i-raiffeisen-bank-international

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/prawo/do-rzecznika-finansowego-trafilo-455-wnioskow-o-interwencje-w-sporach-dotyczacych-zakupu-obligacji-getback

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/prawo/aegon-polska-idea-bank-getin-noble-bank-raiffeisen-bank-tax-care-co-laczy-te-firmy

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/kolejne-banki-maja-udzielic-poszkodowanym-klientom-rekompensat-wsrod-tych-bankow-oczywiscie-getin-noble

 

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/banki/getin-noble-bank-znowu-ukarany

 

 

 

Aktualizacja: 28 stycznia. Tak karane były przez UOKiK banki: Getin Noble Bank i Idea Bank

 

Departament Komunikacji UOKiK przesłał następujące wyjaśnienia:

 

Od 2012 do końca 2021 roku Prezes UOKIK nałożył na Getin Noble Bank i na Ideę Bank kary w łącznej wysokości 53,6 mln zł. Było to odpowiednio:


Getin Noble Bank: 31,7 mln zł (kary nałożone w decyzjach o numerach: RKT-19/2013, RKT 54/2013, RKT 55/2013, RKR 4/2017, DOZIK 15/2019, RBG 10/2020).


Idea Bank: 21,8 mln zł (kary nałożone w decyzjach o numerach: RKT 30/2014, RKT 17/2015, RKT 2/2020, RKT 3/2020).

 

Prezes UOKIK wydał wobec Idea Banku także decyzje nakładające obowiązek wypłaty rekompensaty konsumentom.

O szczegółach pisaliśmy w komunikatach: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16193 oraz https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16613


Wydana została także decyzja zakazująca wykorzystywania zakwestionowanych postanowień we wzorcach umownych: https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=24664

 

W odniesieniu do Getin Noble Banku warto wspomnieć np. o decyzji zobowiązującej dotyczącej trwałego nośnika: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=14909.

A także o zobowiązaniu Getin Banku do uwzględniania ujemnej stawki LIBOR: https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12298

 

Prezes UOKIK wydawał także wobec Getin Noble Banku uznającą postanowienia za niedozwolone i zakazującą ich wykorzystywania:

https://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=24972.

 

Rozstrzygnięcia dotyczyły również wypłaty rekompensat konsumentom:

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=16868

 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12486

 

https://www.uokik.gov.pl/aktualnosci.php?news_id=12442

 

 

 

 Aktualizacja: 29 stycznia

 

Wyjaśnienia Artura Neweckiego, rzecznika prasowego Getin Noble Bank

 

 Obecna sytuacja Banku jest stabilna, a wszystkie jego zobowiązania są realizowane na bieżąco i bez zakłóceń. Bank niezmiennie utrzymuje wysoki poziom płynności. Kluczowy dla stabilności współczynnik LCR wynosił na koniec III kwartału 2021 roku 161%, co istotnie przekracza poziom wymagany przepisami prawa. Oznacza to, że Bank dysponuje adekwatnym i bezpiecznym poziomem aktywów o wysokiej płynności.

 

Warto również zauważyć, że realizowane przez Bank działania naprawcze przynoszą widoczne rezultaty - ostatnie dwa kwartały Bank zakończył z zyskiem netto. Ponadto obserwowane aktualnie zmiany makroekonomiczne niosą ze sobą szansę na dalszą poprawę zdolności przychodowych Banku. Należy tutaj przede wszystkim wspomnieć o spodziewanym bardzo istotnym i pozytywnym wpływie ostatnich podwyżek stóp procentowych na zdolności przychodowe Banku w nadchodzących kwartałach. Prowadzone są również analizy związane z możliwością sekurytyzacji wybranych portfeli kredytowych w celu ograniczenia ich wpływu na współczynniki kapitałowe.

 

Aktualnie Bank opracowuje nowy Plan naprawy, który będzie uwzględniał zarówno wyzwania stojące przed sektorem finansowym, jak również szanse związane m.in. z cyfryzacją oraz podwyżkami stóp procentowych, a jego celem będzie przedstawienie kompleksowych i realnych działań zmierzających do odbudowy wskaźników kapitałowych Banku w akceptowalnym przez organ nadzoru horyzoncie czasowym.

 

Jeśli zaś chodzi o drugą poruszoną przez Pana kwestię to uprzejmie informuję, iż Bank zdecydowanie nie zgadza się z zarzutami Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, jakoby jego praktyki w zakresie oferowania i sprzedaży obligacji korporacyjnych GetBack S.A. miały naruszać zbiorowe interesy konsumentów. W opinii Banku zarzuty Urzędu są całkowicie bezpodstawne oraz nie znajdują potwierdzenia zarówno w faktycznym przebiegu procesu oferowania obligacji korporacyjnych GetBack S.A., jak i ich nabywania przez poszczególnych konsumentów. Dlatego Bank w całości odwołał się od decyzji Prezesa UOKIK, która aktualnie pozostaje nieprawomocna.

 

Bank działał jako agent domu maklerskiego Noble Securities S.A. w zakresie pośrednictwa w proponowaniu nabycia obligacji spółki GetBack S.A. na rynku pierwotnym w latach 2012-2016. W tym okresie, jak i po nim klienci posiadający jedynie rachunek maklerski mieli możliwość, w ramach rynku wtórnego, obrotu obligacjami tej spółki.

Działalność Getin Noble Banku w przedmiotowym zakresie była prowadzona w reżimie „Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi” w sposób uregulowany, wystandaryzowany i podlegała nadzorowi i kontrolom Komisji Nadzoru Finansowego.

 

Warto również pamiętać, że Getin Noble Bank. zaprzestał współpracy ze spółką GetBack S.A. z początkiem 2017 roku co było związane ze sporem prawnym pomiędzy obiema instytucjami, o którym nasz bank informował interesariuszy raportem bieżącym nr 81/2017. Ponadto, Bank jako wierzyciel spółki GetBack S.A. należy także do grona podmiotów, które poniosły straty finansowe w związku z jej niewypłacalnością.

 

 

 

Aktualizacja: 30 stycznia. Dodatkowe pytania dotyczące sytuacji finansowej banku

 

Rzecznik prasowy napisał: "Warto również zauważyć, że realizowane przez Bank działania naprawcze przynoszą widoczne rezultaty - ostatnie dwa kwartały Bank zakończył z zyskiem netto".

 

Według danych podatników, publikowanych przez Ministerstwo Finansów (https://www.gov.pl/web/finanse/indywidualne-dane-podatnikow-cit) wg stanu na 1 sierpnia 2020 bank ma 365.666.783 zł straty. Taka sama strata wykazana jest na dzień 1 września.

 

Pytania:

- Czy sformułowanie "ostatnie dwa kwartały Bank zakończył z zyskiem netto" - oznacza, że:

1. strata się już nie powiększyła, tylko zmniejszyła

2. bank zamknął rok z dochodem, a nie stratą?

 

- Pod koniec IV kwartału 2021r. bank ma wykazaną stratę czy dochód?

Jak to wygląda liczbowo w przypadku dochodu lub straty, w odniesieniu do danych publikowanych przez Ministerstwo Finansów?

Precyzyjniej, jak będzie podany stan na 1 stycznia 2022 roku, to co będzie wykazane w tym raporcie: strata czy dochód? I jakie to będą liczby?

 

 

Aktualizacja: 5 lutego

 

Wyjaśnienia przesłane przez Artura Neweckiego, rzecznika prasowego Getin Noble Bank:

Zgodnie z opublikowanym 15 września 2021 roku sprawozdaniem finansowym za I półrocze 2021 roku skonsolidowany zysk netto banku w II kwartale wyniósł +3,5 mln zł. Natomiast zgodnie z opublikowanym 10 listopada 2021 roku sprawozdaniem finansowym za III kwartał 2021 roku skonsolidowany zysk netto w raportowanym okresie wyniósł +11,2 mln zł.

 

Zgodnie z raportem bieżącym nr 1/2022 opublikowanym 28 stycznia br. planowany termin przekazania raportu za rok 2021 został wyznaczony na 31 marca 2022 roku. Do tego momentu bank nie może wypowiadać się na temat wyniku finansowego zrealizowanego w 4 kwartale ub.r. W tym zakresie Bank jako spółka publiczna notowana na GPW zobowiązana jest działać zgodnie z właściwymi przepisami prawa.

 

Linki do materiałów źródłowych:
https://www.gnb.pl/storage/file/core_files/2021/9/15/6186df11b27692727279c632e09096a1/H1_2021_GNB%20Sprawozdanie%20Finansowe_Grupa_korekta.pdf (strona 5)
https://www.gnb.pl/storage/file/core_files/2021/11/9/3a1ced96d95952c06941ef17a675e965/Q3_2021_GNB%20Sprawozdanie%20Finansowe_Grupa_final.pdf (strona 5)
https://www.gnb.pl/raporty/raporty-biezace/raport-biezacy-nr-12022.html

 

 

 

cdn.

 

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY