MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 26 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

finance 586410 340Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu złożyło skargę do Komisji Europejskiej na art. 485 § 3 kpc wraz z apelem o pilne wydanie zabezpieczenia tego przepisu

 

W pierwszej połowie 2018 r. w sądach, wydano ponad 163 tys. nakazów zapłaty dotyczących roszczeń z umów, których jedną ze stron był bank. Zostały one wydane na podstawie art. 485 § 3 Ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. nr 43 poz. 296). Uwzględniono roszczenia banków w ponad 77% przypadkach.

 

Konsumenci w ramach tego postępowania zostali pozbawieni nie tylko praw wynikających z przepisów Dyrektyw Unii Europejskiej, ale równocześnie naruszono ich prawa wynikające z art. 38 Karty Praw Podstawowych "Ochrona konsumentów". Dlatego też Stowarzyszenie złożyło skargę do KE.

 

Brak umocowania w prawie europejskim dla obecnego brzmienia art. 485 § 3 kpc potwierdza postanowienie z 28 listopada 2018 r. Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE), (C-632/17) wydane na podstawie pytania prejudycjalnego pochodzącego z Polski.

 

Co prawda, Rząd Polski przygotowuje zmianę przepisów w przedmiocie postępowania nakazowego, jednak prace te trwają już ponad rok, a projekt nadal nie został skierowany pod obrady Parlamentu. Dodatkowo Stowarzyszenie wystosowało 8 października 2018 r. apel do wszystkich posłów o poparcie zmian tych przepisów. Do dnia dzisiejszego ustne poparcie dla proponowanych przez Stowarzyszenie zmian wyraził jedynie Klub Kukiz’15. Nasuwa się zatem pytanie: czy pozostałe kluby parlamentarne nie widzą potrzeby usunięcia przepisów niezgodnych z Dyrektywą UE, mimo zapadających wyroków TSUE?

 

Mając na uwadze rażące naruszenie przepisów o ochronie praw konsumenta, Stowarzyszenie złożyło skargę do Komisji Eurpejskiej. Apeluje również o szybkie wystąpienie do TSUE z zabezpieczeniem stosowania zaskarżonych przepisów.

 

 

art. 485 § 3. Sąd może wydać nakaz zapłaty, jeżeli bank dochodzi roszczenia na podstawie wyciągu z ksiąg bankowych podpisanego przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych banku i opatrzonego pieczęcią banku oraz dowodu doręczenia dłużnikowi pisemnego wezwania do zapłaty.

 

 

 

LS

Stowarzyszenie Stop Bankowemu Bezprawiu

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY