MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

euro banknotes 3212757 960 720Maksymalna wysokość środków, która może być zwrócona jednemu deponentowi w ramach gwarancji BFG w danym banku lub kasie wynosi z złotych równowartość 100 000 euro. Czy BFG ma nieograniczone środki na takie wypłaty?

 

Bankowy Fundusz Gwarancyjny z siedzibą w Warszawie jest osobą prawną działającą na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730), która obowiązuje od 9 października 2016 r.

Ustawa wprowadziła do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/49/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie systemów gwarancji depozytów oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/59/UE z dnia 15 maja 2014 r. ustanawiającej ramy na potrzeby prowadzenia działań naprawczych oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji w odniesieniu do instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych.

 

BFG zapytaliśmy:

- Czy BFG ma nieograniczone środki na takie wypłaty?

- Czy teoretycznie, przy upadłości kilku znaczących banków, może zaistnieć sytuacja, że zabraknie środków? Co wówczas?

 

Filip Dutkowski, rzecznik prasowy BFG:

- Środki na ewentualne wypłaty depozytów gwarantowanych pochodzą ze składek, jakie co roku banki odprowadzają na fundusz gwarantowania depozytów. Docelowy poziom systemu ochrony środków gwarantowanych wynosi 1,6% kwoty środków gwarantowanych, a na koniec 2022 r. środki systemu gwarantowania depozytów w bankach stanowiły równowartość 1,77% środków gwarantowanych w bankach, co oznacza, że poziom docelowy został przekroczony.

Należy zaznaczyć, że docelowy poziom środków systemu gwarantowania depozytów w bankach w Polsce pozostaje jednym z najwyższych w Europie i jest dwa razy wyższy niż minimalny poziom wyznaczony przez dyrektywę w sprawie systemów gwarancji depozytów (DGSD).

 

Art. 270 ustawy o BFG przewiduje również możliwość innych źródeł finansowania, m.in. kredytu krótkoterminowego z NBP, pożyczek z budżetu państwa, czy też środki z emisji obligacji (BFG może emitować obligacje).

 

Na marginesie warto zauważyć, że podczas przymusowej restrukturyzacji Getin Noble Bank SA, rozpoczętej przez BFG 30 września 2022 r., chronione były wszystkie depozyty klientów banku w całości, niezależnie od tego czy podlegały gwarancjom czy też nie.

 

Dodatkowe pytania:

Jeśli wszystkie depozyty to 100%, to BFG ma tylko 1,77% środków gwarantowanych. Czyli teoretycznie, przy upadłości kilku znaczących banków, może zaistnieć sytuacja, że zabraknie środków?

W ustawie o BFG zapisy dotyczące sytuacji, gdy zabraknie środków "W przypadku gdy środki systemu gwarantowania depozytów w bankach są niewystarczające do dokonania wypłaty środków gwarantowanych...".

Jednak są to działania po, i nie ma pewności, że się powiodą?

 

Filip Dutkowski:

Po to są przewidziane w ustawie źródła finansowania inne niż składki, aby w żadnym wypadku nie zabrakło Funduszowi środków na wypłatę depozytów gwarantowanych

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY