MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 4 października 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question palący znak zapytaniaINTERWENCJA

Pan Zygmunt wybudował market w średniej wielkości miejscowości. Część środków na inwestycję pochodziła z kredytu bankowego. Na spłatę części kredytu gwarancji udzielił Bank Gospodarstwa Krajowego (BKG) w Warszawie

 

Jednym z filarów strategii Banku Gospodarstwa Krajowego jest budowanie kapitału społecznego. Kapitał społeczny to termin z pogranicza ekonomii i socjologii, oznaczający kapitał (jako element procesu produkcji i życia w zorganizowanym społeczeństwie), którego wartość opiera się na wzajemnych relacjach społecznych i zaufaniu jednostek, które dzięki niemu mogą osiągać więcej korzyści (Wikipedia).

 

Czytelnik nie spłacił kredytu, dlatego bank wypowiedział umowę, a BGK wypłacił temu bankowi zagwarantowaną sumę (około 240.000 zł). Następnie BKG wystąpił do sądu o zwrot tej kwoty przez pana Zygmunta.

Sąd wydał nakaz zapłaty z weksla.

Czytelnik wystąpił do banku z propozycją spłaty długu w ratach, proponując raty w wysokości od 20.000 do 40.000 zł (w zależności od miesiąca).

 

W imieniu BGK odpowiedział... Alior Bank SA, który jest windykatorem w tej sprawie.

Alior poinformował, że propozycja spłaty w ratach nie została zaakceptowana, gdyż wzięta została historia współpracy z „bankiem” w zakresie spłaty pożyczki zaciągniętej na budowę marketu.

Pan Zygmunt nie wie, jak interpretować to pismo, gdyż z BGK nie ma żadnej "historii współpracy". To pierwsza współpraca. Nie rozumie, dlaczego BKG nie chce dać mu szansy dobrowolnej spłaty długu.

 

Poprosił redakcję o pomoc.

 

Aktualizacja: 7 maja

 

Anna Czyż, rzecznik prasowy BGK otrzymała następujące pytania:

 

- Dlaczego BKG nie chce dać szansy czytelnikowi dobrowolnej spłaty długu? (pytanie z artykułu)

- Gdyby taką szansę BGK dał, to pierwsza rata byłaby już wpłacona przez czytelnika (20.000 zł). Taką informację przekazał nam czytelnik. Może warto dać taką możliwość polskiemu przedsiębiorcy?

- Dlaczego BGK jest w tej sprawie reprezentowany przez Alior Bank SA?

 

Tutaj przykład, jak ten bank postępuje w sprawie wierzytelności:

Czy takie mają być nowe kierunki rozwoju polskiej bankowości, wyznaczanej przez Alior Bank? (aktualizacja: 20.12)

 

 

a tutaj przykład, jak postępuje wobec klientów:

Po wielu latach doczekają się zwrotu części prowizji naliczonej wcześniej przez Alior Bank

 

 

Aktualizacja: 17 maja

 

Zespół Informacji i PR Banku Gospodarstwa Krajowego:

Gwarancje spłat kredytów Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) są udzielane na podstawie umów o współpracy między BGK, a bankami kredytującymi w oparciu o wniosek, składany przez klienta banku kredytującego o objęcie danego kredytu zabezpieczeniem w postaci gwarancji BGK. Przed złożeniem wniosku kredytobiorca zapoznaje się z warunkami na jakich udzielana jest gwarancja.

 

Zgodnie z postanowieniami umów, banki kredytujące wykonują wszystkie czynności związane z zabezpieczeniem gwarancyjnym BGK. Decyzja o wypłacie gwarancji jest podejmowana w sytuacji, w której bank kredytujący wykaże, że zostały spełnione warunki do jej wypłaty. Po dokonaniu wypłaty gwarancji przez BGK, bank kredytujący podejmuje w imieniu BGK czynności zmierzające do odzyskania kwoty gwarancji wypłaconej przez BGK.

 

Oznacza to, że sposób i zasady realizacji czynności windykacji zależą od banku kredytującego. Banki, z którymi współpracuje BGK, to instytucje, które mają wiele lat doświadczenia w finansowaniu przedsiębiorców, a ich działalność ma charakter profesjonalny. Ich działania powinny być prowadzone przy zachowaniu zasad należytej staranności.

 

W przypadku Pana zapytania prasowego, finansowania przedsiębiorcy (kredytu) udzielił Alior Bank S.A., który zabezpieczył swój kredyt gwarancją BGK. Bank ten prowadzi również działania windykacyjne w imieniu BGK. Aby udzielić odpowiedzi na pytania skierowane przez Pana, a także przedsiębiorcę, konieczne jest pozyskanie dokumentacji źródłowej oraz informacji z Alior Bank SA.

 

W związku z tym, odpowiedzi udzielimy bezpośrednio przedsiębiorcy oraz prześlemy je także do wiadomości Panu redaktorowi, kiedy będziemy mieć komplet informacji.

 

 

Aktualizacja: 18 maja. Alior Bank jednak windykatorem z wyboru

 

Dodatkowe pytanie:

Nie ulega wątpliwości, że w sprawie wierzycielem jest BGK.

- Czy korzystanie z usług windykacyjnych Alior Bank wynika z przepisów prawa (jeśli tak, to jakich) - czy raczej z tego, że taka forma jest bardziej wygodna dla BGK?

 

Zespół Informacji i PR Banku Gospodarstwa Krajowego:

Bezpośrednią podstawą prowadzenia czynności windykacyjnych i restrukturyzacyjnych przez bank kredytujący jest umowa między BGK a bankiem kredytującym.

Na taki model prowadzenia windykacji pozwala nam m.in. zgoda pozyskana od UOKiK (tzw. outsourcing czynności bankowych). Kredytobiorca o przyjętym modelu i zasadach dochodzenia roszczeń jest informowany w Warunkach uzyskania gwarancji spłaty kredytu, z którymi powinien się zapoznać na etapie pozyskania kredytu z gwarancją BGK, gdyż przed podpisaniem umowy kredytu oświadcza, że zapoznał się z nimi.

Warunki uzyskania danej gwarancji są też cały czas dostępne na naszych stronach dotyczących poszczególnych gwarancji.

 

Komentarz

Alior Bank jest więc windykatorem z wyboru, a nie na mocy jakiejś ustawy czy innego aktu prawnego. Ma to duże znaczenie w sprawie, szczególnie w kontekście globalizacji.

O tym jednak, po spełnieniu obietnicy BGK: "odpowiedzi udzielimy bezpośrednio przedsiębiorcy oraz prześlemy je także do wiadomości Panu redaktorowi, kiedy będziemy mieć komplet informacji".

 

 

Aktualizacja: 6 lipca

 

Pismem z 27 czerwca BGK poinformował czytelnika, że jest "otwarty na rozmowy i propozycje w sprawie spłaty zadłużenia".

 

Bank zaproponował także spotkanie trójstronne (czytelnik, Alior i BGK).

cdn.

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY