MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 9 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

euro banknotes 3212757 960 72022 czerwca prezydent podpisał ustawę o konsumenckiej pożyczce lombardowej. Uchwalone przepisy wejdą w życie po 6 miesiącach od dnia ogłoszenia, tj. 7 stycznia 2024 r. Ustawa w sposób kompleksowy reguluje zasady wykonywania działalności lombardowej i zabezpiecza konsumentów przed nieuczciwymi praktykami lombardów

 

Prowadzenie działalności lombardowej będzie wymagało odpowiedniej formy prawnej, wpisu do rejestru prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego i będzie podlegać kontroli Inspekcji Handlowej.

 

Przyjęta ustawa w sposób szczegółowy określa obligatoryjne elementy umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

Podstawowe informacje dotyczące m.in. przysługujących konsumentowi praw, oznaczenia stron umowy, określające kwotę pożyczki, całkowitą kwotę do spłaty, opisujące przedmiot zabezpieczenia lombardowego, zasady i termin spłaty oraz nałożone na konsumenta koszty muszą znaleźć się na formularzu informacyjnym przekazywanym klientowi na trwałym nośniku.

 

Odsetki od kwoty udzielonej konsumentowi pożyczki nie mogą przekraczać wysokości odsetek maksymalnych określonych w przepisach prawa cywilnego. Ustawa chroni także konsumenta przed ponoszeniem nieproporcjonalnie wysokich dodatkowych kosztów innych niż odsetki, wskazując, że maksymalne pozaodsetkowe koszty konsumenckiej pożyczki lombardowej nie mogą przekroczyć 20% kwoty udzielonej pożyczki w pierwszym roku, powiększonej o 10 pkt procentowych w każdym następnym (przy czym w żadnym wypadku koszty te nie mogą być wyższe niż 45 % kwoty konsumenckiej pożyczki lombardowej).

 

W umowach zawieranych na odległość przysługiwać będzie prawo do odstąpienia od umowy w terminie 7 dni. W takim przypadku konsument będzie zobowiązany jedynie do zwrotu kosztów określonych w ustawie.

 

Istotne znaczenie dla zagwarantowania praw konsumenta mają również przepisy dotyczące zasad sprzedaży przedmiotu oddanego pod zastaw pożyczki lombardowej. W pierwszej kolejności należy wskazać, że w przypadku, gdy konsument nie spłaci w całości pożyczki w terminie, to może odkupić przedmiot zabezpieczenia lombardowego w terminie 30 dni od dnia pierwotnego terminu spłaty. Wówczas konsument musi uiścić pozostającą na dzień odkupu część całkowitej kwoty do spłaty, powiększoną o nie więcej niż 20% kwoty pozostającej na dzień odkupu części całkowitej kwoty do spłaty.

 

Przedmiot zabezpieczenia lombardowego wystawiany jest na sprzedaż na aukcji w formie elektronicznej po upływie 30 dni od dnia upływu terminu całkowitej kwoty do zapłaty, ale nie później niż 60 od dnia upływu tego terminu.

 

W przypadku sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego konsumentowi zostanie wypłacona kwota odpowiadająca różnicy pomiędzy pozostającą na dzień sprzedaży niezapłaconą częścią całkowitej kwoty do spłaty a kwotą uzyskaną ze sprzedaży przedmiotu zabezpieczenia lombardowego. Kwota ta może zostać pomniejszona o nie więcej niż 20% nadwyżki.

 

 

Warto dodać, że ustawa rozszerzyła również kompetencje Rzecznika Finansowego w zakresie ochrony klienta przedsiębiorcy wykonującego działalność lombardową. W przypadku problemów z tego rodzaju instytucją, należy zgłosić reklamację do lombardu w której należy przedstawić swoje zastrzeżenia. Jeśli lombard nie odpowie w terminie lub odpowiedź nie będzie zadowalająca, można zwróć się do Rzecznika Finansowego o wsparcie.

 

Reklamacja to wystąpienie skierowane do podmiotu rynku finansowego przez jego klienta, w którym klient zgłasza zastrzeżenia dotyczące usług świadczonych przez podmiot rynku finansowego. Reklamacja może być złożona w formie pisemnej, ustnej, telefonicznie albo osobiście do protokołu podczas wizyty klienta w jednostce lub w formie elektronicznej z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile takie środki zostały do tego celu wskazane przez podmiot rynku finansowego.

 

Zgodnie z art. 3 ustawy o Rzeczniku Finansowym podmiot rynku finansowego ma obowiązek przyjąć reklamację w każdej swojej jednostce, która obsługuje klientów. Reklamacja złożona zgodnie z określonymi wymogami podlega rozpatrzeniu przez podmiot rynku finansowego w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

Jednakże, w szczególnie skomplikowanych przypadkach termin ten może ulec przedłużeniu do maksymalnie 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

 

Na mocy tej ustawy, lombardy staną się podmiotami zobowiązanymi do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu.

 

Oprócz przepisów zabezpieczających klientów lombardów, w ustawie o konsumenckiej pożyczce lombardowej przyjęto też regulacje gwarantujące rolnikom ochronę przed stosowaniem w zawieranych umowach niedozwolonych klauzul umownych oraz przyznające osobom prowadzącym gospodarstwa rolne takie same prawa jak pozostałym konsumentom przy zawieraniu: umowy pożyczki określonej w Kodeksie cywilnym, umowy kredytu konsumenckiego oraz umowy konsumenckiej pożyczki lombardowej.

 

 

 

MS

Rzecznik Finasowy

foto: Pixabay

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY