MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

minivan 41476 340Helsińska Fundacja Praw Człowieka skierowała skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w sprawie dotyczącej przepisów podatkowych. W skardze zwrócono uwagę, że Polska, opierając decyzję organu podatkowego na niedostatecznie precyzyjnych przepisach, mogła naruszyć przepisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w zakresie poszanowania prawa własności

 

Pan M. sprowadzał z Niemiec, a następnie sprzedawał w Polsce, samochody typu SUV i VAN przerobione na potrzeby przewozu towarów. W samochodach wprowadzono zmiany konstrukcyjne pozwalające na zakwalifikowanie ich do kategorii samochodów dostawczych, które w przeciwieństwie do samochodów osobowych nie są objęte akcyzą.

 

Przed rejestracją samochodu sprowadzonego z zagranicy należy przeprowadzić badanie techniczne w stacji kontroli pojazdów. W trakcie takiego badania samochody Pana M. zakwalifikowano jako pojazdy dostawcze, a więc zwolnione z podatku akcyzowego. Dopełniając formalności i dysponując dokumentacją polską i niemiecką przedsiębiorca zarejestrował samochody bez złożenia zaświadczenia o uiszczeniu podatku akcyzowego.

 

Po upływie niemal 5 lat od rejestracji pojazdów, czyli tuż przed wygaśnięciem zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wydał decyzję wobec pana M., w której określił zobowiązanie podatkowe w podatku akcyzowym w związku z zakupem samochodów osobowych. Swoją decyzję oparł na informacjach producenta o modelu samochodu, nie uwzględnił szczegółowej polskiej i niemieckiej dokumentacji pojazdów, nie dokonał też oględzin. Ponadto organ odrzucił deklarację wydaną przez stację kontroli pojazdów, która przeprowadziła badania techniczne, wskazując, iż działa ona na podstawie innych przepisów niż te dotyczące podatku akcyzowego.

 

Pan M. zaskarżył wszystkie wydane decyzje, ale ostatecznie na mocy wyroków Naczelnego Sądu Administracyjnego został zobowiązany do zapłaty 93 904 zł zaległego podatku akcyzowego wraz z odsetkami.

 

Skarga

W skardze przygotowanej w imieniu pana M. HFPC zwróciła uwagę, że Polska, opierając decyzję organu na niedostatecznie precyzyjnych przepisach, mogła naruszyć art. 1 Protokołu Nr 1 do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, który zapewnia poszanowanie prawa własności.

 

Obowiązki ciążące na państwie

„Jak wynika z orzecznictwa ETPC, wszelkie ingerencje w prawo własności powinny być dokonywane w sposób „zgodny z prawem”, co wiąże się z koniecznością istnienia wystarczająco dostępnych i precyzyjnych oraz stosowanych w sposób przewidywalny przepisów prawa” – twierdzi dr Piotr Kładoczny, pełnomocnik Pana M. „W niniejszej sprawie wymóg ten nie został spełniony. Przepisy krajowe nakładały na skarżącego, jako podatnika, obowiązek zadeklarowania, czy pojazdy, które nabywał to samochody ciężarowe, nieopodatkowane podatkiem akcyzowym, czy też osobowe, objęte akcyzą. Ich brzmienie było jednak na tyle nieprecyzyjne, że całkowicie uniemożliwiały przedsiębiorcy jednoznaczne ustalenie tej kwestii. Wynika to m.in. z faktu, że w prawie polskim obowiązują różne definicje samochodu osobowego, których stosowanie zależy od gałęzi prawa, do której dana sytuacja ma odniesienie” – dodaje.

 

Trybunał uznaje dużą swobodę państwa w określaniu przepisów podatkowych w związku z wykonywaniem funkcji fiskalnej. Nie oznacza to jednak, że to obywatel powinien ponosić konsekwencje niedoprecyzowanych przepisów.

 

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu została przygotowana przez Program Spraw Precedensowych.

 

 

 

 

HFPC

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY