MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  14 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

cup 3696325 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie wspólnie z Wydziałem ds. Odzyskiwania Mienia Komendy Stołecznej Policji prowadzi śledztwo w sprawie oszustw w okresie od 2016 r. do końca 2018 r. w związku z emisją obligacji korporacyjnych przez spółki z tzw. „Grupy Ericius”. Działania przestępcze polegały na wprowadzaniu obligatariuszy w błąd, m.in. co do zamiaru i możliwości wywiązania się z zobowiązań przyjętych przez emitentów oraz co do rzeczywistej wartości zabezpieczenia emisji

 

Fikcyjne działania emitentów obligacji

Emisje obligacji przez poszczególne spółki z tzw. „Grupy Ericus” służyć miały realizacji projektów budowy centrów logistycznych, w tym zakupowi nieruchomości, działalności operacyjnej i inwestycyjnej spółek oraz rozwojowi już prowadzonych projektów. Emitent każdorazowo oferował inwestorom zabezpieczenie emisji poprzez bądź ustanowienie hipoteki na nieruchomości bądź poprzez ustanowienie zastawu rejestrowego na udziałach samego emitenta.

 

Jak ustalono, spółki z tzw. „Grupy Ericius” nie miały żadnych innych dochodów poza środkami pozyskiwanymi z emisji obligacji. Nie prowadziły też żadnej innej działalności operacyjnej poza działalnością polegającą na emisji obligacji. Środki pieniężne pozyskane z emisji obligacji częściowo przeznaczane były na sfinansowanie bieżącej działalności spółek, na zapłatę wynagrodzenia pośrednikom finansowym oferującym obligacje, na spłatę zobowiązań wobec poprzednich obligatariuszy oraz na zakup nieruchomości, na których ostatecznie nigdy nie powstały projekty logistyczne.

Ponadto środki te były transferowane pod różnymi tytułami prawnymi pomiędzy spółkami z tzw. „Grupu Ericius” w zależności od tego, w której spółce zachodziła potrzeba uregulowania zobowiązań.

 

Pewna część tych środków została wypłacona i przekazana osobom związanym z tzw. „Grupą Ericius”. Biorąc pod uwagę powyższy schemat działania, tzw. „Grupa Ericius” stanowiła piramidę finansową, w której wierzytelności wcześniejszych obligatariuszy regulowane były ze środków pozyskanych z kolejnych emisji. Inwestorzy zaś byli wprowadzani w błąd co do szeregu informacji związanych z przeznaczeniem środków pochodzących z emisji, sytuacją poszczególnych emitentów oraz wartością i realnością zabezpieczenia obligacji.

 

Blisko 1000 obligatariuszy, wyłudzenia na ponad 130 milionów złotych

W toku śledztwa ustalono, że skala przestępczej działalności obejmuje działanie na szkodę około 1000 obligatariuszy, zaś wartość wyrządzonej przestępstwem szkody wynosi około 130 mln zł. Wpłaty poszczególnych obligatariuszy z tytułu zakupu obligacji wynosiły od kilkudziesięciu do kilkuset tysięcy złotych.

Z ustaleń śledztwa wynika, iż formalnie poszczególnymi spółkami z tzw. „Grupy Ericius” zarządzali Jolanta Z., Juan F. oraz Marek S. – prezesi zarządów spółek, w praktyce jednak w/w osoby jedynie współuczestniczyły w zarządzaniu w/w podmiotami, a kluczową rolę w Grupie odgrywała Beata H.K.

W oparciu o zgromadzony w sprawie materiał dowodowy na polecenie prokuratora wszystkie w/w osoby zostały zatrzymane i doprowadzone do Prokuratury Okręgowej w Warszawie, gdzie usłyszały zarzuty.

 

Usłyszeli zarzuty

Beacie H.K oraz Jolancie Z. prokurator przedstawił zarzuty kierowania zorganizowaną grupą przestępczą, działającą na obszarze Polski, mającą na celu popełnianie przestępstw oszustwa oraz podawania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji korporacyjnych, a także prania brudnych pieniędzy (art. 258 par 3 kk), zaś pozostałym podejrzanym zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 par. 1 kk).

 

Wszyscy podejrzani usłyszeli ponadto zarzuty oszustwa na szkodę kilkudziesięciu ustalonych do tej pory inwestorów na łączną kwotę prawie 6 mln zł, poprzez wprowadzanie ich w błąd co do zamiaru oraz możliwości wywiązania się z obowiązku wykupu obligacji przez emitentów, co do przeznaczenia środków pieniężnych uzyskanych w wyniku emisji obligacji oraz poprzez przedstawienie obligatariuszom nieprawdziwych danych o sytuacji finansowej emitenta oraz co do wartości przedmiotu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy (art. 286 par. 1 kk, art. 294 par. 1 kk i art. 90 ust 1 Ustawy o obligacjach).

Przestępstwa zarzucane podejrzanym zagrożone są karami do 10 lat pozbawienia wolności.

 

Środki zapobiegawcze i zabezpieczenia majątkowe

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec wszystkich podejrzanych środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy.

Na poczet grożących kar oraz obowiązków naprawienia szkody wyrządzonej przestępstwem, na mieniu podejrzanych prokurator dokonał zabezpieczeń majątkowych na łączną kwotę ponad 30 mln zł. Zabezpieczenia dokonano poprzez ustanowienie hipotek na nieruchomościach należących do podejrzanych oraz poszczególnych spółek z tzw. „Grupy Ericius”.

 

Apel do osób pokrzywdzonych

W związku z prowadzonym śledztwem, Prokuratura Okręgowa w Warszawie zwraca się o zgłaszanie się do prokuratury osób, które czują się pokrzywdzone w związku z nabyciem obligacji spółek z tzw. „Grupy Ericius”.

W zawiadomieniu o podejrzeniu popełniania przestępstwa należy opisać okoliczności nabycia obligacji, a także wskazać konkretnie: jaka ilość obligacji, jakiej serii, od jakiego emitenta, tj. od jakiej spółki z tzw. „Grupy Ericius” została zakupiona, a także za jaką kwotę i w jakim czasie. Do zawiadomienia należy dołączyć kopie odcinków zbiorowych obligacji, jak również potwierdzenia przelewów dokumentujących zapłatę za obligacje. W przypadku obejmowania obligacji w zamian za potrącenie wierzytelności związanych z wcześniejszą emisją, należy dodatkowo załączyć kopię porozumienia w tym przedmiocie.

Zgłoszenia z podaniem sygnatury śledztwa – PO II Ds. 240.2018 przyjmowane są za pośrednictwem poczty na adres Prokuratury Okręgowej w Warszawie (00-791 Warszawa, ul. Chocimska 28) oraz mailowo: wydz.pg2@warszawa.po.gov.pl.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY