MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 27 września 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

studentRzecznik Praw Obywatelskich otrzymał skargi sugerujące, że regulamin studiów UM w Poznaniu jest zbyt surowy dla studentów pierwszego roku, którzy nie radzą sobie z niektórymi zaliczeniami. Jakiekolwiek niezaliczenie oznacza dla nich koniec studiów na tej uczelni

 

Stanisław Trociuk w piśmie do rektora wskazuje, że warunki wykreślania studentów z uczelni określa ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym, która dzieli je na dwa katalogi: obowiązkowe i fakultatywne.

Przesłanki związane z niewystarczającymi postępami w nauce i niezaliczaniem etapów studiów w terminie mieszczą się w grupie przesłanek fakultatywnych.

 

Oznacza to, że decyzja w tym zakresie została pozostawiona w gestii uczelni, która powinna samodzielnie rozpatrywać indywidualne przypadki studentów. Organ uczelni orzekając w konkretnej sprawie może, a nie musi skreślić studenta z listy studentów. Decyzja zakresie nie może być jednak dowolna – musi wynikać z dogłębnego rozpoznania okoliczności danej sprawy.

 

W szczególności jednak orzecznictwo sądów administracyjnych wskazuje, że przepisy regulaminowe nie mogą odbierać organom uczelni możliwości rozpatrywania takich spraw, przesądzając ex lege o skreśleniu studenta z listy.

 

– Przyjęte rozwiązanie w zasadzie wyklucza możliwość badania innych okoliczności niż sam fakt nieuzyskania zaliczenia, w szczególności zaś uwzględnienia nadzwyczajnych okoliczności uniemożliwiających studentowi wywiązania się z jego podstawowych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych – wskazał w piśmie Stanisław Trociuk.

 

 

 

LS

RPO

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY