MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 9 grudnia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sejmNowelizacja ustawy o ochronie zwierząt - zakazująca hodowli zwierząt na futra oraz ograniczająca ubój rytualny - to jedna z 10 ustaw przyjętych podczas zakończonego w czwartek (17 września) 17. posiedzenia Sejmu. Posłowie uchwalili ponadto m.in. ustawę o Funduszu Medycznym oraz wyrazili ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta RP umowy pomiędzy Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej

 

Ustawa o Funduszu Medycznym, uchwalona na podstawie projektu przedłożonego przez Prezydenta RP, zakłada przeznaczenie dodatkowych środków finansowych na ochronę zdrowia. Z funduszu ma być wspierana m.in. budowa, przebudowa, modernizacja i doposażanie infrastruktury strategicznej i podmiotów leczniczych, finansowanie leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, zwiększenie skuteczności programów profilaktycznych, a także świadczenia opieki zdrowotnej udzielane osobom poniżej 18. roku życia i pacjentom przebywającym poza granicami kraju.

Dysponentem Funduszu będzie Minister Zdrowia. W 2020 r. do Funduszu trafi z budżetu do 2 mld zł, a w kolejnych latach do 4 mld zł.

 

Nowelizacja ustawy o ochronie praw zwierząt oraz niektórych innych ustaw zakazuje hodowli zwierząt na futra (z wyjątkiem królików). Wprowadza ponadto ograniczenia uboju rytualnego – będzie on możliwy tylko na potrzeby krajowych związków wyznaniowych. Ustawa przyznaje prawo do rekompensaty z budżetu państwa z tytułu zaprzestania chowu lub hodowli zwierząt futerkowych. Nowelizacja wprowadza też zakaz wykorzystywania zwierząt w celach rozrywkowych i widowiskowych i usuwa cyrki z listy podmiotów, które mogą sprowadzać zwierzęta z zagranicy.

Ustawa zakazuje również trzymania zwierząt domowych na uwięzi na stałe oraz używania kolczatek, zaś w przypadku tymczasowego uwiązania długość uwięzi musi wynosić minimum 6 m i zapewniać zwierzęciu korzystanie z powierzchni co najmniej 20 m.kw. Nowela zabrania trzymania zwierząt domowych na uwięzi dłużej niż 12 godzin w ciągu doby. Ustawodawca przewidział 12-miesięczne vacatio legis.

 

Nowelizacja ustawy o Radzie Mediów Narodowych doprecyzowuje jeden z wymogów wobec członków Rady. W dotychczasowym brzmieniu ustawy członkiem RMN mogła zostać osoba, która nie byłą skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej. Nowelizacja doprecyzowuje, że wymóg braku skazania dotyczy zarówno umyślnych przestępstw, jak i umyślnych przestępstw skarbowych. Ta sama przesłanka dotyczyć też będzie wygaśnięcia kadencji członka Rady przed upływem kadencji. Ponadto nowelizacja wprowadza procedurę związaną z powołaniem przez Prezydenta RP członka Rady w przypadku wygaśnięcia członkostwa w RMN przed upływem kadencji.

 

Zmiany w ustawie o podatku od spadków i darowizn rozszerzają grono osób, które będą uprawnione do zwolnienia z tego podatku. Z rozwiązań tych będą mogli skorzystać także wychowankowie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo-wychowawczych i regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych.

 

Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach oraz niektórych innych ustaw dostosowuje polskie prawo do wprowadzonych rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1155 zmian do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 810/2009 oraz wprowadzenia zmian towarzyszących w postępowaniach dot. wydawania, cofania i unieważniania wiz krajowych, pozostających w zakresie regulacji prawa krajowego. W ustawie zmieniono też regulacje dotyczące podróżnego ubezpieczenia medycznego, którego posiadanie przez cudzoziemca stanowi jeden z wymogów uzyskania wizy krajowej, jak i wjazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie takiej wizy.

 

Zmiany w organizacji i funkcjonowaniu centrów powiadamiania ratunkowego (CPR), reorganizacja zadań związanych z przygotowywaniem i przeprowadzaniem szkoleń pracowników CPR, wprowadzenie nadzoru nad pracą centrów i pracowników CPR zarówno na poziomie lokalnym, jak i centralnym oraz uregulowanie zagadnień związanych z funkcjonowaniem aplikacji mobilnej Alarm 112 to główne zagadnienia uregulowane w nowelizacji ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego.

Nowelizacja wprowadza gradację stanowisk w CPR, która umożliwi pracownikom rozwój zawodowy i awans. Będą to stanowiska: operatora numerów alarmowych, starszego operatora numerów alarmowych, koordynatora i koordynatora – trenera.

 

Operatorzy numerów alarmowych zostaną ponadto objęci ochroną przysługującą funkcjonariuszom publicznym. Ustawa przewiduje ponadto powstanie Krajowego Centrum Monitorowania Systemu Powiadamiania Ratunkowego. Do jego głównych zadań będzie należało utrzymanie i rozwój systemu teleinformatycznego CPR, nadzór nad przestrzeganiem procedur obsługi zgłoszeń alarmowych, opracowywanie kryteriów oceny pracy CPR i ich pracowników, przygotowywanie i prowadzenie szkoleń oraz upowszechnianie wiedzy na temat numerów alarmowych i CPR.

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 (pierwotne druki sejmowe nr 590 i 590-A) dotyczy wprowadzenia zmian, które umożliwią finansowanie istotnych zadań publicznych związanych z realizacją polityki rządu, służących przeciwdziałaniu społeczno-gospodarczym skutkom COVID-19 wynikających ze spowolnienia gospodarczego m.in. poprzez wprowadzenie zmian do przepisów ustawy o VAT, które mają na celu skorelowanie poziomu stawek tego podatku ze stanem finansów publicznych.

 

Nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym implementuje unijne dyrektywy ws. interoperacyjności systemu kolei w UE oraz ws. bezpieczeństwa kolei. Chodzi o częściowe wdrożenie filara technicznego IV pakietu kolejowego. Nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów ma na celu udoskonalenie funkcjonującego od lutego 2019 r. pilotażowego „Programu Stop Smog”, utworzenie Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) i usprawnienie działania funkcjonującego rządowego programu priorytetowego „Czyste Powietrze” zarządzanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

W bloku głosowań Sejm wyraził ponadto ustawową zgodę na ratyfikację przez Prezydenta umowy pomiędzy Polską a USA o wzmocnionej współpracy obronnej. Umowa reguluje trzy główne aspekty polsko-amerykańskiego partnerstwa strategicznego: współpracę obronną, funkcjonowanie sił zbrojnych USA w Polsce oraz wsparcie infrastrukturalne i logistyczne dla tych sił w Polsce.

 

 

 

LS

Sejm

foto: Sejm, Rafał Zambrzycki

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY