MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 3 grudnia 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

justice 2060093 340Do Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców wpływają liczne wnioski interwencyjne od przedsiębiorców, w stosunku do których Zakład Ubezpieczeń Społecznych wydał decyzje obniżające podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, które następnie zostały przez sądy powszechne utrzymane w mocy

W efekcie Rzecznik, korzystając ze swojego uprawnienia, złożył w przedmiotowych sprawach kilkadziesiąt skarg nadzwyczajnych do Sądu Najwyższego, z czego w czterech sprawach zapadły już korzystne dla przedsiębiorców wyroki.

 

Sąd Najwyższy wyrokami: z dnia 2 marca 2023 r., sygn. akt II NSNc 107/23, z dnia 19 kwietnia 2023 r., sygn. akt II NSNc 171/23, z dnia 15 czerwca 2023r., sygn. akt II NSNc 197/23, uchylił wskutek skarg nadzwyczajnych Rzecznika orzeczenia sądów apelacyjnych, a także wyrokiem z dnia 22 czerwca 2023 r., sygn. akt II NSNc 204/23 uchylił orzeczenie sądu okręgowego, które to orzeczenia uznawały kompetencję organu rentowego do ingerencji w deklarowaną przez przedsiębiorców podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

 

Rzecznik MŚP Adam Abramowicz w pełni podziela stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z dnia 22 czerwca 2023 r., sygn. akt II NSNc 204/23, z którego wynika, że interpretacja prawa stosowana przez ZUS prowadzi do ograniczenia praw jednostki na rzecz imperium państwa, co pozostaje w sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawnego urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej.

 

Mając na uwadze powyższe, pismem z dnia 1 września 2023r. Rzecznik zwrócił się do Prezes ZUS z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do zapewnienia skutecznej ochrony przedsiębiorców, zgodnej z przepisami prawa oraz utrwaloną linią orzeczniczą Sądu Najwyższego.

 

Rzecznik podkreślił, że ZUS ma obowiązek działać zgodnie z prawem i uwzględniać słuszne interesy przedsiębiorców, szanując zasady Konstytucji Biznesu.

Rolą ZUS jest stosowanie prawa, a nie tworzenie nowych norm, na podstawie których uzurpuje sobie prawo do obniżania podstawy wymiaru składek.

Sąd Najwyższy w ww. wyrokach stanowczo wskazuje, że dotychczasowa praktyka ZUS jest niezgodna z prawem. Zatem czas na podjęcie przez ZUS działań naprawczych i wydawanie decyzji zgodnych z literą prawa oraz orzecznictwem SN.

 

 

 

LS

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY