MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 17 grudnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

heart 1450302 340Sejm podczas pierwszego dnia 59. posiedzenia zajął się też nowelizacją kodeksu cywilnego. Izba kontynuowała także prace nad wyeliminowaniem nieprawidłowości w działaniu komorników sądowych i racjonalizacją kosztów komorniczych. Sejm powrócił też do dyskusji nad nowelizacją Prawa łowieckiego i Prawa wodnego. Rozpoczęcie prac Izby w środę o godz. 9:00

 

Początek prac parlamentarnych - I czytania

Rządowy projekt nowelizacji ustawy - Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny nr 2216). Projekt przewiduje wprowadzenie krótszego, ogólnego terminu przedawnienia roszczeń (6 zamiast 10 lat), przy pozostawieniu regulacji, zgodnie z którą dla roszczeń o świadczenia okresowe (np. związanych z czynszem lub dzierżawą) oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, termin przedawnienia wynosi trzy lata. Uzasadnienie projektu przedstawił podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Łukasz Piebiak. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w I czytaniu. Do głosowania nad wnioskiem Sejm przystąpi w bloku głosowań.

 

Projekty rozpatrzone w II czytaniu

Rządowy projekt ustawy o komornikach sądowych (druk pierwotny nr 1582). Podstawowym celem projektu jest przywrócenie zaufania do zawodu komornika sądowego oraz zwiększenie nadzoru nad komornikami. W ocenie rządu projektowane rozwiązania pozwolą radykalnie ograniczyć liczbę nieprawidłowości związanych z czynnościami komorniczymi. Projekt zwiększa nadzór prezesów sądów nad wykonywaniem zawodu komornika. Prezes sądu będzie mógł m.in. złożyć wniosek o odwołanie komornika ze stanowiska, a nawet niezwłocznie odsunąć go od wykonywania czynności w przypadkach stwierdzenia szczególnie rażącego naruszenia prawa. Zgodnie z projektem komornicy mają swoje czynności wykonywać osobiście - oznacza to m.in. ograniczenie uprawnień asesorów komorniczych. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. Projekt trafił ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Projekt ustawy o kosztach komorniczych (druk pierwotny nr 1581). Projekt dotyczy zastąpienia obowiązującej ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych. W projekcie proponuje się wprowadzenie zasady, według której wysokość opłat (minimalnych, maksymalnych i stałych) jest określona kwotowo, a nie - jak dotychczas - w formie ułamka wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Ułatwi to stosowanie przepisów o opłatach oraz zapewni spójność z przepisami regulującymi wysokość opłat sądowych w sprawach cywilnych. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Waldemar Buda. Projekt trafił ponownie do Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Senacki projekt nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami (druk pierwotny nr 1714). Celem nowelizacji jest zniesienie dla osób niepełnosprawnych opłaty za praktyczną część egzaminu państwowego na prawo jazdy w przypadku gdy egzamin nie odbywa się pojazdem wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, lecz pojazdem osoby niepełnosprawnej przystosowanym do rodzaju schorzenia. Projektowana nowelizacja zakłada również utworzenie internetowej bazy informacji o dostępnych pojazdach na egzamin dla osób niepełnosprawnych. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Rafał Weber. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Infrastruktury do ponownego rozpatrzenia.

 

Poselski projekt nowelizacji ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz ustawy o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (pierwotny druk nr 2235). Projekt ma na celu m.in. korektę przepisów dotyczących wymogów, jakie muszą spełniać osoby wskazane na członka organu nadzorczego przez podmiot uprawniony do wykonywania praw z akcji należących do Skarbu Państwa lub państwową osobę prawną. Według projektowanych zmian osoby wybrane do organu nadzorczego przez pracowników nie będą musiały spełniać wymogu posiadania pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych, wykształcenia wyższego oraz posiadać potwierdzenia złożenia egzaminu dla kandydatów na członków rad nadzorczych. Wobec tych kandydatów zrezygnowano z zakazu pozostawania w stosunku pracy ze spółką i spółką zależną. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Wojciech Zubowski. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa do ponownego rozpatrzenia.

 

Rządowy projekt ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (druk pierwotny nr 2233). Projekt dotyczy dostosowania europejskich regulacji do wymogów wynikających ze znowelizowanych zaleceń Financial Action Task Force, a także usprawnienie współpracy oraz wymiany informacji pomiędzy jednostkami analityki finansowej państw członkowskich, jak również wypracowanie spójnej, unijnej polityki wobec państw trzecich. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Andrzej Szlachta. Projekt trafił ponownie do Komisji Finansów Publicznych w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Poselski projekt nowelizacji ustawy - Prawo wodne (druk pierwotny nr 2250). Projekt zakłada wprowadzenie poprawki do ustawy - Prawo wodne, zgodnie z którą do postępowań w sprawach decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz w sprawach ponownej oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie obowiązującej ówcześnie ustawy, stosowane będą przepisy obowiązujące przed dniem wejścia w życie ustawy - Prawo wodne, to tj. 1 stycznia 2018 r. Sprawozdanie Komisji przedstawiła poseł Anna Paluch. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu w całości. Izba przystąpi do III czytania w trakcie bloku głosowań.

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego (druk pierwotny nr 2236). Projekt dotyczy wprowadzenia możliwości zgłoszenia urodzenia dziecka oraz oświadczenia o wyborze imienia dla dziecka w formie dokumentu elektronicznego. Wprowadzane przepisy dotyczą także wydawania od 1 czerwca 2018 r. w formie dokumentu elektronicznego, zaświadczeń o zameldowaniu na pobyt stały lub czasowy. Proponowane rozwiązania przewidują dodanie numerów PESEL rodziców, o ile zostały im nadane, przy akcie urodzenia dziecka. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Grzegorz Piechowiak. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych do ponownego rozpatrzenia.

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o jakości handlowej artykułów rolno-spożywczych (druk pierwotny nr 2266). Celem projektowanej ustawy jest dodanie zadań Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS) związanych z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji mechanizmów Wspólnej Polityki Rolnej (WPR) związanych z organizacją rynków rolnych oraz z wykonywaniem badań laboratoryjnych próbek artykułów rolno-spożywczych na potrzeby realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Wykonując nowe zadania, IJHARS współpracować będzie z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) w ramach realizacji mechanizmów WPR oraz z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (KOWR) w ramach realizacji Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Zbigniew Dolata. Do III czytania Izba przystąpi w bloku głosowań.

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie oraz zmieniającej ustawę o nowelizacji ustawy - Prawo łowieckie (pierwotny druk nr 1042). Projekt ma na celu wzmocnienie uprawnień właścicieli lub użytkowników wieczystych nieruchomości przy tworzeniu obwodów łowieckich, a także zwiększenie stopnia wykonania planów łowieckich. Projektowane przepisy wprowadzają też możliwość ustanawiania zakazu polowań na nieruchomości oraz obowiązki informacyjne dotyczące organizacji polowań zbiorowych. Zgodnie z projektem sejmik województwa, w drodze uchwały, będzie dokonywał w obrębie województwa podziału na obwody łowieckie oraz zmieniał ich granice. Sprawozdanie Komisji przedstawiła poseł Anna Paluch. W związku ze zgłoszonymi poprawkami projekt trafił do Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa oraz do Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

 

Rządowy projekt nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw (druk pierwotny nr 2191). Projekt dotyczy dokonania niezbędnych zmian krajowego porządku prawnego w związku z wejściem w życie europejskich regulacji dotyczących rynku kapitałowego. Ma umożliwić stosowanie unijnych przepisów dotyczących rynków instrumentów finansowych (dyrektywa MiFID2 oraz rozporządzenie MiFIR). W ocenie wnioskodawców nowe rozwiązania mają zapewnić wzrost konkurencyjności i efektywności rynków finansowych w Polsce i Unii Europejskiej oraz zwiększyć bezpieczeństwo ich uczestników. Sprawozdanie Komisji przedstawił poseł Jan Szewczak. Projekt został skierowany do Komisji Finansów Publicznych w związku ze zgłoszonymi poprawkami.

 

Poselski projekt uchwały w sprawie upamiętnienia Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w 100-rocznicę Jego śmierci (druk pierwotny nr 2230). W przypadającą 21 lutego 2018 roku, 100. rocznicę śmierci Juliusza Lea, Prezydenta Miasta Krakowa w latach 1904-1918, Sejm pragnie upamiętnić postać wybitnego Polaka. Juliusz Leo stworzył i wprowadził w życie w latach 1910-1915 plan Wielkiego Krakowa. Do zamkniętego w ramach austriackiej fortecy miasta przyłączył 14 sąsiednich gmin oraz zapewnił mu dynamiczny rozwój. To nowoczesne rozwiązanie urbanistyczne było pierwszym takim przedsięwzięciem na ziemiach polskich. Nadało Krakowowi ramy rozwojowe na nadchodzące stulecie. Sprawozdanie Komisji Kultury i Środków Przekazu przedstawił poseł Bogusław Sonik. Do głosowania nad projektem Izba przystąpi w czwartek.

 

Inne decyzje Izby

Sejm wysłuchał i przyjął Informację o stanie lasów oraz o realizacji "Krajowego programu zwiększania lesistości" w 2015 r. wraz ze stanowiskiem Komisji. Informację przedstawiła wiceminister środowiska Małgorzata Golińska. Sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska przedstawił poseł Dariusz Bąk.

Dzisiaj Sejm zajmie się pracą nad pakietem ustaw o przedsiębiorcach oraz rozpatrzy poprawki Senatu do ustawy zaostrzającej kary za zabijanie zwierząt i znęcanie się nad nimi. Ponadto Izba kontynuować będzie prace nad prezydenckim projektem dotyczącym ustanowienia dnia 17 marca Narodowym Dniem Pamięci Polaków ratujących Żydów podczas II wojny światowej, jako święta państwowego. Planowane są też głosowania.

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY