MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 26 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

termyINTERWENCJA

Kilka lat temu na mszczonowskim kompleksie (Termy) ustawiono dodatkowe szafki ubraniowe na końcu plaży trawiastej. Z kas, osoby udają się wejściem bocznym wprost do tych szafek, nie przechodząc przez strefę prysznicową. Przebierają się w przebieralniach na dworze, a ich pierwszy kontakt z wodą ma najczęściej miejsce już w basenie

 

 

Po ukazaniu się artykułu:

Jaka hipotermia? Przecież taka temperatura jest w domu. "Termy" Mszczonów zapraszają

 

Główny Inspektorat Sanitarny (GIS) przesłał takie wyjaśnienia:

Odpowiadając na pismo przesłane drogą elektroniczną, dotyczące zapytania prasowego w sprawie warunków sanitarno-higienicznych Term w Mszczonowie, proszę o przyjęcie następujących informacji.

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, zgodnie ze swoją właściwością wynikającą w przepisów ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2015 poz. 1412) sprawują nadzór nad jakością wody na pływalniach poprzez nadzór nad realizacją obowiązków określonych w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U. poz. 2016) przez podmioty zarządzające pływalniami.

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. określa zasady sprawowania nadzoru nad pływalniami poprzez określenie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach, częstotliwości pobierania próbek wody, metodyk referencyjnych analiz i sposobu oceny, czy woda odpowiada wymogom, jak również sposobu informowania ludności o jakości wody na pływalniach, uwzględniając ochronę zdrowia publicznego oraz potrzebę dostarczania społeczeństwu informacji w tym zakresie. Przyjęte w rozporządzeniu rozwiązania mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z pływalni.

Obiekt Termy w Mszczonowie znajduje się pod nadzorem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie od 2008 r. Ostatnia kontrola sanitarna obiektu dot. przestrzegania przepisów, miała miejsce w dniu 16 maja 2017 r. i nie wykazała nieprawidłowości. Zarówno w roku 2016 jak i trwającym 2017 r. nie odnotowano interwencji dotyczących Term w Mszczonowie.

 

Badania jakości wody w Termach są prowadzone na bieżąco zgodnie z ustalonym harmonogramem badania wody, zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. W przypadku wystąpienia przekroczeń parametrów jakości wody prowadzone są działania naprawcze w celu poprawy jakości wody zgodnie z normami zawartymi ww. rozporządzeniu.

 

Odnosząc się do kwestii funkcjonowania strefy przeznaczonej do mycia w kompleksie basenów termalnych w Mszczonowie uprzejmie informuję, iż z informacji Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie przekazanej za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie wynika, iż na terenie basenów Termy Mszczonów prysznice dla klientów zlokalizowane są w budynku głównym sanitariatu całorocznego, który wyposażony jest w 8 pryszniców dla mężczyzn i 8 pryszniców dla kobiet oraz 1 prysznic dla osób niepełnosprawnych. Ponadto kompleks basenów posiada sanitariat sezonowy usytuowany w budynku na wprost brodzików do dezynfekcji nóg, w którym zlokalizowano 5 pryszniców męskich i 5 pryszniców damskich. Na zewnątrz przy wejściu na zespół basenów znajdują się 4 nogomyjki, z czego każda posiada 2 prysznice. Teren niecek basenowych dodatkowo wygrodzony jest od części rekreacyjnej co skutkuje brakiem możliwości wejścia do basenu omijając nogomyjki.

 

Z uzyskanej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żyrardowie wynika, iż wyposażenie obiektu w prysznice jest wystarczające i umożliwia utrzymanie właściwej higieny osób korzystających z basenów pod warunkiem stosowania się do regulaminu obiektu.

 

Odnosząc się natomiast do kwestii dotyczącej regulaminu kompleksu basenów termalnych w Mszczonowie należy wskazać, iż organizacja działania obiektu określona została w regulaminie kompleksu i każda osoba korzystająca z obiektu powinna się z nim zapoznać i go przestrzegać. Sprawy związane z przestrzeganiem regulaminu korzystania z obiektu, w tym porządkowe i organizacyjne obiektu należą do kompetencji i obowiązków zarządzającego/właściciela Term w Mszczonowie. W związku z powyższym wszelkie uwagi i skargi w tym zakresie należałoby składać do zarządzającego/właściciela obiektu.

 

Zarządzający pływalnią, jako odpowiedzialni za zapewnienie odpowiedniej jakości wody na pływalni, powinni podejmować działania zmierzające do realizacji wymogów określonych w przepisach rozporządzenia z dnia 9 listopada 2015 r. Zgodnie z uzyskaną od NIZP-PZH opinią, wymogi określone w przepisach rozporządzenia należy uznać za optymalne z punktu widzenia potrzeby zapewnienia bezpiecznego korzystania z pływalni.

 

W zakresie pytania o temperaturę wody termalnej należy wskazać, iż zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 2016 r. poz. 1131, z późn. zm.) wodą termalną jest woda podziemna, która na wypływie z ujęcia ma temperaturę nie mniejszą niż 20°C.

Reasumując należy wskazać, iż nadrzędną rolą zarządzającego pływalnią powinno być zapewnienie bezpieczeństwa zdrowotnego osób korzystających z kompleksu basenów termalnych, gdyż tego rodzaju działalność ma wpływ na zdrowie osób korzystających. Jednocześnie należy zauważyć, iż realizacja obowiązków przez zarządzających pływalniami określonych w ww. rozporządzeniu jest weryfikowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w ramach prowadzonego nadzoru nad jakością wody na pływalni.

 

Komentarz

W październiku 2014 roku GIS określił warunki sanitarno-higieniczne w specjalnie wydanych wytycznych. W punkcie 1.10 wyraźnie jest napisane: "Bezwzględnie każda osoba przed wejściem do hali basenowej powinna dokładnie umyć się mydłem i spłukać pod natryskiem (bez kostiumów kąpielowych). W punkcie 1.9 jest z kolei: "Toalety powinny znajdować się przed natryskami".

 

A teraz prześledźmy drogę klientów Term, którym przydzielono szafki zewnętrzne. Po zakupie biletu wstępu udają się do szafek i przebierali, które znajdują się na końcu plaży trawiastej (chyba min. 60 m od kas). Po przebraniu udają się do hali basenowej wewnętrznej. Po drodze nie ma ani sanitariatu, ani natrysków. Są tylko nogomyjki z zimną wodą. Każda nogomyjka posiada 2 prysznice, ale także z zimną wodą. W nich nikt się nie myje przy użyciu mydła, czy innych środków (prysznice te służą głównie obmyciu np. po grze w piłkę plażową). Zresztą obsługa by na to nie pozwoliła, bo cały ten brud byłby natychmiast w basenach. Choć przyznam, że widok nagich pań myjących się publicznie byłby nawet miły.

 

W opisanym przypadku wytyczne GIS są martwym zapisem. Proponuję urzędnikom przyjazd w upalny dzień i obserwację. I przekonanie się, że ponad 90% osób (jeśli nie więcej) korzystających z szafek zewnętrznych przed wejściem do basenów nie korzysta z natrysków z ciepłą wodą.

 

I trudno je winić za to, bo nie mają w tym wypadku zapewnionego jednoznacznego ciągu: szatnia, toaleta, natrysk, brodzik do stóp.

 

 

 

JS

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY