MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 26 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

keyboard 621830 340Konfederacja Lewiatan, BCC, Pracodawcy RP i Związek Rzemiosła Polskiego, członkowie Rady Dialogu Społecznego, krytykują propozycje przepisów, które umożliwiają przeniesienie, za wynagrodzeniem, na Skarb Państwa - w drodze decyzji administracyjnej ministra sprawiedliwości - niektórych uprawnień wynikających z autorskich praw majątkowych do programu komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne

 

Takie propozycje znalazły się w poselskim projekcie ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw. Przewiduje on analogiczne rozwiązania także dla prokuratorskich oraz komorniczych systemów informatycznych.

 

Zdaniem strony pracodawców jednostronna decyzja ministra sprawiedliwości będzie równoznaczna z wywłaszczeniem właściciela majątkowych praw autorskich, a zgodnie z art. 21 ust. 2 Konstytucji sytuacja taka może mieć miejsce jedynie wówczas, gdy wywłaszczenie dokonywane jest na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem. Przepisy w tym zakresie zostały sformułowane ogólnikowo, a przesłanki i kryteria wydania decyzji wywłaszczeniowej określono w sposób nieostry.

 

Zaproponowana konstrukcja prawna ograniczająca treść prawa autorskiego sprzeczna jest z prawem międzynarodowym (m.in. art. 10 Traktatu WIPO i art. 13 TRIPS) oraz prawem pochodnym UE (dyrektywa 2009/24/WE oraz dyrektywa 2001/29/WE). W żadnym z traktatów międzynarodowych ani dyrektywie poświęconych prawu autorskiemu nie znajdują się postanowienia, które usprawiedliwiałyby taką regulację.

 

Zdaniem strony pracodawców nowe przepisy zwiększą ryzyko jakichkolwiek kontraktów zawieranych z administracją publiczną na stworzenie lub udostępnienie oprogramowania komputerowego obsługującego sądowe systemy informatyczne. Możliwość przejęcia przez Skarb Państwa majątkowych praw autorskich do oprogramowania (w nieprecyzyjnie określonych sytuacjach) stwarza ogromne ryzyko dla wykonawców, które musi się odbić znacząco m.in. na oferowanych w przyszłości cenach.

 

Zastosowanie przepisów do oprogramowania obecnie użytkowanego, stanowić będzie rażące naruszenie umów, na podstawie, których oprogramowanie to jest udostępniane.

Strona pracodawców ubolewa, że po raz kolejny istotne społecznie zagadnienie zostało przedstawione Sejmowi jako projekt poselski (grupa posłów PiS) z pominięciem konsultacji społecznych, które są wymagane dla projektów rządowych.

 

 

 

Konfederacja Lewiatan

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY