MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money 1386316 340Prokuratura Regionalna w Gdańsku prowadzi śledztwo w sprawie doprowadzenia nie mniej niż 75 tysięcy osób do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem znacznej wartości w postaci opłat pobieranych przy zawieraniu przedwstępnych umów pożyczki

 

Oferowane były one przez firmę Pożyczka Gotówkowa sp. z o.o. działającą poprzednio pod nazwami Polska Korporacja Finansowa Skarbiec sp. z o.o. i Pomocna Pożyczka sp. z o.o.

W ramach tego postępowania ustalono, że przedstawiciele firmy, proponując klientom pożyczki, pobierali od nich opłaty za rozpatrzenie wniosku i mimo odmowy przyznania kredytu nie zwracali pieniędzy. Szacowane straty klientów wynoszą nie mniej niż 180 milionów złotych.

Zarzuty usłyszeli między innymi członkowie zarządu spółki Skarbiec sp. z o.o.: Tomasz R i Rafał G. Wobec tych podejrzanych w dalszym ciągu stosowany jest środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

 

Prokuratorskie powództwa o zapłatę

Prokuratura, w imieniu oszukanych klientów firmy, którzy wyrazili na to zgodę (część osób kategorycznie odmówiła wyrażenia zgody na podjęcie działań cywilnych przez prokuratora na ich rzecz) i którzy nie są przedsiębiorcami, składa również pozwy o zwrot opłat przygotowawczych.

Przeprowadzona przez prokuratorów analiza umów podpisanych przez klientów pod kątem przepisów kodeksu cywilnego wykazała, że opłaty te były nienależne. Firma nie powinna zatrzymywać wpłaconych pieniędzy.

 

W rezultacie działań podejmowanych przez prokuraturę od listopada 2013 roku do 17 lipca 2017 roku zarejestrowano łącznie 4858 spraw cywilnych – 669 spraw w prokuraturach właściwości regionu gdańskiego i 4189 spraw w prokuraturach właściwości regionu krakowskiego.

 

Spośród tych spraw 2885 zakończono skierowaniem przez prokuratora powództwa o zapłatę na rzecz uprawnionych pokrzywdzonych. We wszystkich zakończonych przed sądami sprawach kierowanych przez jednostki prokuratury okręgu regionalnego gdańskiego i w 2055 sprawach kierowanych przez jednostki prokuratury okręgu regionalnego krakowskiego zostały wydane nakazy zapłaty i zasądzono kwoty pieniężne wskazane w pozwach.

 

W wielu przypadkach kompletowana jest dokumentacja od pokrzywdzonych. Ma to na celu podjęcie dalszych czynności procesowych, w tym wniesienie przez prokuratorów kolejnych pozwów o zapłatę.

 

Spółka została rozwiązana

Prokuratorzy podejmowali również działania zmierzające do rozwiązania spółki. Jej działalność naruszała bowiem prawo i zagrażała interesowi publicznemu.

W rezultacie działań podejmowanych przez prokuraturę w tym zakresie ustalono, że postanowieniami Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie z 16 czerwca 2016 roku i 10 sierpnia 2016 roku były prezes i wiceprezes zarządu spółki działającej ostatnio pod nazwą „Pożyczka Gotówkowa" sp. z o. o. zostali wykreśleni z rejestru jako osoby uprawnione do reprezentowania spółki.

 

W związku z powyższym prokurator podjął przed tym sądem działania zmierzające do ustanowienia kuratora dla spółki, która nie miała organów, które mogły ją reprezentować. 19 września 2016 roku sąd uwzględnił wniosek prokuratora i ustanowił kuratora dla spółki. Sąd upoważnił go do podjęcia czynności mających na celu niezwłoczne powołanie zarządu spółki, a w razie ich bezskuteczności, do podjęcia działań zmierzających do jej likwidacji. Sąd zobowiązał również kuratora do składania co trzy miesiące sprawozdania ze swojej działalności.

 

Prokuratura Regionalna w Gdańsku uznała, że uprawnienia nadane kuratorowi przez sąd są niewystarczające. W związku z tym prokurator skierował do sądu wniosek o poszerzenie uprawnień kuratora między innymi o uprawnienia do reprezentowania spółki w toczących się postępowaniach cywilnych zainicjowanych przez Prokuraturę Okręgową w Gdańsku.

 

Ustanowiony kurator wniósł o likwidację spółki i ustanowienie likwidatora. Prokurator zgłosił swój udział w postępowaniu rejestrowym. Postanowieniem z 17 listopada 2016 roku spółka „Pożyczka Gotówkowa" sp. z o. o. została rozwiązana.

 

Prokurator Prokuratury Okręgowej w Krakowie zgłosił udział w postępowaniu likwidacyjnym toczącym się przed Sądem Rejonowym dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie.

 

Działania w obronie praw pracowników

Prokuratorzy podejmują także czynności ukierunkowane na zabezpieczenie praw pracowników rozwiązanej spółki i ustalenie, czy nie doszło do ich naruszenia.

W rezultacie działań podejmowanych przez prokuraturę w tym zakresie ustalono, że w przypadku sześciu osób zatrudnionych w oddziałach spółki w Białymstoku, Bydgoszczy, Lublinie, Krakowie, Opolu i Rzeszowie doszło do naruszenia ich praw. Polegało to między innymi na niewypłaceniu wynagrodzenia i ekwiwalentu za urlop, niewystawieniu świadectwa pracy i niezłożeniu deklaracji ZUS.

Prokuratorzy podjęli czynności cywilistyczne na rzecz tych osób.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY