case law 677940 340W artykule:

Komornik Dariusz Dybcio postąpił zgodnie z prawem. Art. 791 kpc w praktyce

przedstawiłem sprawę eksmisji, do jakiej nie doszło w dniu 18 sierpnia br.

Komornik sądowy z Warszawy Dariusz Dybcio miał wprowadzić wierzyciela w posiadanie lokalu mieszkalnego położonego w centrum stolicy. Wierzycielem jest Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ksawerów", a tytułem egzekucyjnym - wyrok zaoczny, nakazujący opuszczenie i opróżnienie tego lokalu

 

Nakaz ten zostały wydany wobec dwóch głównych najemców lokalu, którzy jednak w nim nie mieszkają od ponad 20 lat. Natomiast faktycznymi najemcami są ich pełnoletnia wnuczka wraz z narzeczonym. Pismem z dnia 13 sierpnia br. wnuczka wniosła o wstrzymanie się względem niej z czynnościami egzekucyjnymi. Oświadczyła, że przysługuje jej prawo skuteczne wobec wierzyciela.

 

W dniu 18 września Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa zabezpieczył powództwo wniesionego pozwu przez wnuczkę poprzez zawieszenie postępowanie egzekucyjnego względem niej do czasu prawomocnego rozpoznania sprawy.

 

- Powódka w dostateczny sposób uprawdopodobniła dochodzone przez siebie roszczenie, w szczególności zaś przytoczone przez nią okoliczności jakoby istniał między nią a Spółdzielnią stosunek prawny uprawniający do korzystania przez nią z mieszkania.

Powódka wykazała także interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, gdyż skutecznie przeprowadzona w stosunku do niej eksmisja z lokalu mieszkalnego, niewątpliwie stanowiłaby dla niej poważną dolegliwość i trudno odwracalną szkodę, w szczególności postępowanie w sprawie o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności stało by się bezprzedmiotowe - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

 

Cdn.

 

 

Art. 791. § 1. kpc Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji także przeciwko każdemu, kto uzyskał władanie nad tym przedmiotem po wszczęciu postępowania, w którym wydano tytuł egzekucyjny.

§ 2. Tytuł wykonawczy zobowiązujący do wydania nieruchomości, statku lub do opróżnienia pomieszczenia upoważnia do prowadzenia egzekucji nie tylko przeciw dłużnikowi, lecz także przeciwko jego domownikom, krewnym i innym osobom reprezentującym jego prawa.

§ 3. Przepisy § 1 i 2 nie wyłączają praw określonych przepisami o ochronie lokatorów oraz praw, które są skuteczne wobec wierzyciela. Jeżeli dłużnik twierdzi, że przysługuje mu prawo skuteczne wobec wierzyciela, komornik wstrzyma się względem niego z czynnościami egzekucyjnymi, pouczając, że w terminie tygodnia może wytoczyć powództwo o pozbawienie w stosunku do niego tytułu wykonawczego wykonalności.

§ 4. (uchylony).

§ 5. Po upływie miesiąca od daty wstrzymania czynności komornik podejmie dalsze czynności egzekucyjne w stosunku do dłużnika, chyba że postępowanie egzekucyjne zostało zawieszone postanowieniem sądu o udzieleniu zabezpieczenia.