MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  23 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hospital 1802680 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Rejonowego w Puławach akt oskarżenia przeciwko 9 osobom. Zostały one oskarżone o popełnienie kilkunastu przestępstw w związku organizacją i przebiegiem przetargów na dostawy całodziennych posiłków dla pacjentów szpitali w Puławach, Pruszkowie i Biskupcu oraz usług kompleksowego utrzymania czystości i dezynfekcji w szpitalu w Ostrołęce

 

 

Robert K. i Radosław M. – osoby występujące w imieniu konsorcjum podmiotów starających się o udzielenie zamówienia (m.in. spółki z o. o. V.S., Spółdzielni Inwalidów z Krakowa i innych), zostali oskarżeni o popełnienie przestępstw polegających na wejściu w porozumienie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, z osobami zajmującymi się w imieniu szpitali organizowaniem przetargów na dostawę posiłków oraz usług i nakłonienie ich do wprowadzenia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zapisów eliminujących inne podmioty ubiegające się o udzielenie zamówienia, a korzystnych wyłączenie dla konsorcjum reprezentowanego przez oskarżonych (art. 305 par. 1 kodeksu karnego).

 

Chodziło o takie parametry zamówień jak: możliwość ubiegania się o zamówienie podmiotu, u którego co najmniej 50% zatrudnionych osób stanowią osoby niepełnosprawne, obowiązek posiadania polisy na określoną kwotę, obowiązek zapewnienia kuchni zapasowej położonej w odległości do 60 km od zamawiającego, zdolność kredytowa, obowiązek posiadania przez wykonawcę ściśle określonego parametrami sprzętu do dekontaminacji itp.

 

Ponadto Robert K. i Radosław M. oskarżeni zostali o udzielenie Joannie H. – dyrektorowi SP ZOZ w Puławach, korzyści majątkowej w łącznej kwocie ponad 116 tysięcy złotych w związku z pełnioną przez nią funkcją publiczną, w zamian rozstrzygnięcie przetargu zgodnie z oczekiwaniami dostawcy usług (art. 229 par. 1 kodeksu karnego).

 

Joanna H. została zaś oskarżona o przyjęcie korzyści majątkowej (art. 228 par. 3 kodeksu karnego). Zarzuty korupcji dotyczą także udzielania tej oskarżonej, w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznej, przez Roberta K. korzyści majątkowej w postaci nieoprocentowanej pożyczki w kwocie 20 tysięcy złotych, bez określonego terminu zwrotu.

 

Oskarżeni o zmowę przetargową (wejście w porozumienie z wykonawcą) zostali także: Joanna H. – pełniąca funkcję dyrektora SP ZOZ w Puławach, Wojciech M. – dyrektor Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego w Ostrołęce, Roman K. – inspektor ds. inwestycji w Szpitalu Powiatowym im. Jana Mikulicza w Biskupcu oraz Urszula O. – sekretarz w komisji przetargowej Szpitala Powiatowego w Pruszkowie.

 

Rolą tych osób było podjecie czynności mających na celu doprowadzenie do wyboru oferty konsorcjum. Ponadto osoby te oskarżone zostały o złożenie w dokumentacji przetargowej fałszywych oświadczeń, iż nie pozostają z żadnym z wykonawców w stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości, co do ich bezstronności, tj. o czyny z art. 233 par. 6 kodeksu karnego.

 

Zarzuty dotyczą lat 2013-2014 r. Wartości zamówień wynosiły: w przypadku Szpitala w Puławach ponad 14 milionów złotych, w przypadku Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego im. Józefa Psarskiego w Ostrołęce ponad 19 milionów złotych, w przypadku Szpitala im. Jana Mikulicza w Biskupcu ponad 2,5 miliona złotych, zaś w przypadku Szpitala Powiatowego w Pruszkowie ponad 700 tysięcy złotych.

 

Sprawcy wchodzili w porozumienie

Z ustaleń śledztwa wynika, że Spółdzielnia Inwalidów N. z Krakowa była udziałowcem spółki V.S. Prezesem obu podmiotów był Radosław M., a czynności związane z bezpośrednim kontaktem z przedstawicielami szpitali prowadził Robert K. Reprezentowane przez nich firmy brały udział w przetargach m.in. na żywienie pacjentów szpitali na terenie całego kraju, dostawy usług.

 

Jak ustalono w toku śledztwa Robert K. oraz Radosław M. wchodzili w porozumienie z dyrektorami szpitali bądź innymi osobami odpowiedzialnymi za przetargi publiczne, doprowadzając do umieszczania w SIWZ wymagań preferujących reprezentowaną przez nich firmę. Ich głównym celem było takie ukierunkowanie postępowań przetargowych na świadczenie usług żywienia, by miały zapewnić maksymalne korzyści finansowe związanym z nimi podmiotom.

 

Wykorzystując znajomość z kierownictwem poszczególnych placówek organizujących przetargi, wchodzili z nimi oraz ich pracownikami w porozumienie przed i w trakcie realizowanych zamówień publicznych, brali czynny udział w zamieszczeniu w SIWZ zapisów umożliwiających uzyskanie przez nich zamówień, a także w porozumieniu z przedstawicielami zamawiającego poznawali szczegóły konkurencyjnych ofert, co umożliwiało im złożenie oferty korzystniejszej i eliminację konkurentów.

 

Wszechstronna analiza okoliczności ujawnionych w toku śledztwa wskazuje, iż działanie podejrzanych nie było przypadkowe i jednostkowe, lecz stanowiło wynik porozumień ograniczających konkurencję, było sprzeczne z podstawowymi zasadami udzielania zamówień publicznych i prowadziło do eliminacji z przetargów podmiotów, które mogłyby wykonać usługi znacznie taniej, z korzyścią dla zamawiających podmiotów.

 

Śledztwo w przedmiotowej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła wspólnie z funkcjonariuszami Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY