MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356084 340Prokuratorzy powinni zgłaszać udział w postępowaniach sądowych o stwierdzenie nieważności czynności prawnych skutkujących przeniesieniem własności lub obciążaniem nieruchomości. Z takim zaleceniem zwrócił się Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand w piśmie skierowanym do wszystkich Prokuratorów Regionalnych

 

Zalecenia Zastępcy Prokuratora Generalnego dotyczą w szczególności postępowań cywilnych w sprawach utraty własność mieszkań i domów lub groźby ich utraty wskutek wcześniej zawartych przez poszkodowanych umów pożyczek, przewłaszczeń na zabezpieczenie i innych podobnych umów.

 

Ponadto prokurator Robert Hernand polecił przeanalizowanie wszystkich spraw karnych, które zakończyły się prawomocnymi uniewinnieniami, a które były postawą do podejmowania przez prokuratorów działań cywilnych lub administracyjnych. Celem tej analizy będzie ustalenie, czy istnieją przesłanki do wniesienia kasacji, czy odstąpienie od ich sporządzenia było prawidłowe, a także sprawdzenie, czy powinien być sporządzony wniosek o wniesienie kasacji przez Prokuratora Generalnego.

 

Podstawa prawna działań

Podstawę działań prokuratora w takich sprawach stanowi art. 7 kodeksu cywilnego, zgodnie z którym prokurator może żądać wszczęcia postępowania w każdej sprawie, jak również wziąć udział w każdym toczącym się już postępowaniu, jeżeli według jego oceny wymaga tego ochrona praworządności, praw obywateli lub interesu społecznego.

 

Natomiast art. 60 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego stanowi, że prokurator może wstąpić do postępowania w każdym jego stadium. Prokurator nie jest związany z żadną ze stron. Może on składać oświadczenia i zgłaszać wnioski, jakie uzna za celowe, oraz przytaczać fakty i dowody na ich potwierdzenie. Od chwili, kiedy prokurator zgłosił udział w postępowaniu, należy mu doręczać pisma procesowe, zawiadomienia o terminach i posiedzeniach oraz orzeczenia sądowe.

Wyniki analizy Prokuratorów Regionalnych mają być przedstawione Prokuraturze Krajowej do 13 listopada 2017 r.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY