MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 kwietnia 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

block chain 2847329 340Koordynator Służb Specjalnych otrzyma dokument zawierający uwagi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych do projektowanej ustawy o jawności życia publicznego. Z uwagi na zakres i wagę proponowanych zmian, GIODO uznał za konieczne przedstawienie swojego stanowiska, mimo że nie otrzymał projektu do zaopiniowania 

 

 

Uwagi GIODO dotyczą w szczególności:

Propozycji przepisów umożliwiających udostępniania informacji zawartych w aktach postepowań administracyjnych w ramach dostępu do informacji publicznej. Rozwiązanie to stanowi poważną ingerencję w konstytucyjnie gwarantowane prawo do ochrony prywatności oraz autonomii informacyjnej jednostki (art. 51 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji RP), jako prowadzące do udostępniania szeregu informacji o osobach, często mających charakter nie tylko danych zwykłych, ale także szczególnie chronionych w rozumieniu art. 27 ust. 1 ustawy o ochronie danych osobowych, dotyczących nie tylko strony czy uczestnika postępowania, ale także osób trzecich.

Czynienie z tych informacji o osobach informacji o charakterze publicznym wykraczać będzie poza istotę prawa dostępu do informacji publicznej.

 

Rozwiązania w zakresie zasad i trybu prowadzenia lobbingu w pracach nad projektami aktów normatywnych i dokumentów rządowych. Zastrzeżenia GIODO budzi m.in. konieczność ujawniania informacji o osobach fizycznych finansujących działalność stowarzyszeń, fundacji, organizacji pracodawców i innych organizacji społecznych lub zawodowych, w tym organizacji pożytku publicznego uczestniczących w pracach nad projektami legislacyjnymi.

GIODO postuluje również aby wśród danych, które nie podlegają udostępnieni w BIP organu prowadzącego rejestr znalazł się również numer PESELosoby fizycznej niebędącej przedsiębiorcą wykonującej lobbing zawodowy. Udostępnianie numeru PESEL, może prowadzić do nadmiernej i nieproporcjonalnej ingerencji w prawa osób, których dane znajdują się w różnych zbiorach danych osobowych.

 

 

Rozdziału 8 projektu – oświadczenia majątkowe. Przedmiotowy projekt nakłada rozliczne i daleko idące ograniczenia i obowiązki na bardzo szeroki krąg adresatów. Tak więc zarówno zakres przewidzianej w projekcie ustawy ingerencji w sferę prywatności obywateli, jak i skala proponowanego rozwiązania są w istocie bezprecedensowe. Wskazać należy, iż zgodnie z art. 51 ust. 2 Konstytucji RP władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Objęcie regulacją przedmiotowego projektu zaproponowanego w nim, niezwykle szerokiego, kręgu osób może stanowić naruszenie wyżej wskazanej konstytucyjnej normy. Zakres podmiotowy projektowanych przepisów powinien być ograniczony wyłącznie do osób, które posiadają kompetencje do samodzielnego decydowania o sytuacji prawnej lub faktycznej innych podmiotów albo mają istotny wpływ na tę sytuację. GIODO zgłasza również zastrzeżenia do zbyt długiego okresu retencji oświadczeń majątkowych na stronie BIP właściwego podmiotu.

 

Przepisów dotyczących sygnalistów. Przedstawiona propozycja ogranicza status sygnalisty do osób, które zgłaszają do organów ścigania podejrzenie popełnienia przestępstwa korupcyjnego i wobec których prokurator wydał stosowne postanowienie. W znaczący sposób ogranicza to krąg osób, które mogłyby ubiegać się nadanie takiego statusu, pomijając kwestię reagowania na nieprawidłowości innego rodzaju. W ocenie GIODO, instytucja sygnalisty wymaga regulacji kompleksowych, odnoszących się do wielu dziedzin życia i stosunków społecznych, a nie jedynie konkretnie sytuacji objętych niniejszym projektem.

 

 

 

MS

GIODO

  

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY