MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 23 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

control 427512 340Zgodnie z art. 69 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości kierownik jednostki (spółki) jest zobligowany do złożenia we właściwym rejestrze sądowym rocznego sprawozdania finansowego w ciągu 15 dni od dnia jego zatwierdzenia

 

Stosownie do art. 24 ust. 1 i następnych ustawy z 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym, w przypadku stwierdzenia, że dokumenty, których złożenie jest obowiązkowe, nie zostały złożone pomimo upływu terminu, sąd rejestrowy z urzędu wszczyna postępowanie przymuszające. W przypadkach niezłożenia przez podmiot gospodarczy, pomimo stosownych wezwań, sprawozdań finansowych za dwa kolejne lata, sąd rejestrowy jest zobowiązany do wszczęcia z urzędu postępowania o rozwiązanie podmiotu bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego.

 

Jeżeli w takich przypadkach sądy rejestrowe z urzędu nie wszczną postępowań przymuszających, albo jeżeli wszczęte postępowania przymuszające będą prowadzone nieefektywnie, to prokuratorzy z urzędu będą podejmowali działania zmierzające do wykreślania tych podmiotów z rejestru.

 

Na konieczność podejmowania takich działań w piśmie skierowanym do wszystkich prokuratorów regionalnych zwrócił uwagę Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

 

Takie same działania, zmierzające do wykreślenia z rejestru, prokuratorzy będą podejmowali z urzędu wobec spółek, które nie podjęły działalności gospodarczej i mają status tzw. „martwego bytu prawnego”.

 

- Eliminacja z obrotu gospodarczego nierzetelnych podmiotów leży nie tylko w interesie społecznym, ale również wymaga tego ochrona praw indywidualnych przedsiębiorców i konsumentów – wskazał w swoim piśmie Zastępca Prokuratora Generalnego Robert Hernand.

 

Prokuratorzy zapoznają się z aktami rejestrowymi

W piśmie z 25 sierpnia 2016 roku I Zastępca Prokuratora Generalnego - Prokurator Krajowy Bogdan Święczkowski zalecił wszystkim prokuratorom skierowanie do prezesów sądów apelacyjnych pism o niezwłoczne informowanie prokuratur okręgowych o przypadkach niezłożenia sprawozdań finansowych przez kierowników jednostek wpisanych do KRS.

 

Po pozyskaniu takich informacji prokuratorzy mają obowiązek zapoznania się z aktami rejestrowymi i dokonanie oceny, czy sądy rejestrowe właściwie realizują obowiązki wynikające z ustawy o KRS.

 

Postępowania, w których prokurator skieruje do sądu wniosek o wykreślenie podmiotu gospodarczego z KRS, powinny być objęte nadzorem właściwego Prokuratora Regionalnego bądź Prokuratora Okręgowego.

 

Niezłożenie sprawozdania finansowego wypełnia znamiona występku z art. 79 pkt 4 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości. Grozi za to kara grzywny albo kara ograniczenia wolności.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY