MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 26 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

Wszczynajac1-mWażne postanowienie pruszkowskiego sądu

 

Względy formalne


Wszczęcie egzekucji z nieruchomości obwarowane jest jasno sprecyzowanymi przez kodeks postępowania cywilnego (kpc) zasadami: wpierw komornik musi otrzymać stosowny wniosek wierzyciela o wszczęcie egzekucji z konkretnej nieruchomości, a następnie wezwać dłużnika do zapłaty długu w ciągu dwóch tygodni pod rygorem przystąpienia do opisu i oszacowania (art. 923 kpc).

Jednocześnie z wysłaniem dłużnikowi wezwania, komornik przesyła do sądu właściwego do prowadzenia księgi wieczystej wniosek o dokonanie w księdze wieczystej wpisu o wszczęciu egzekucji lub o złożenie wniosku do zbioru dokumentów (art. 924 kpc).

W stosunku do dłużnika, nieruchomość jest zajęta z chwilą doręczenia mu wezwania (art. 925 kpc). Po upływie terminu określonego w wezwaniu dłużnika do zapłaty długu, komornik na wniosek wierzyciela dokonuje opisu i oszacowania zajętej nieruchomości (art. 942 kpc).
O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników (art. 945 kpc).


Nie otrzymali wezwania do zapłaty


Małżonkowie P. z Raszyna zostali powiadomieni przez komornika sądowego Marię Wasilewską z Pruszkowa, że w dniu 8 lipca br. zostanie dokonany opis i oszacowanie ich nieruchomości (z wniosku wierzyciela - Bank PKO SA). O tym, że wierzyciel ten wniósł o przeprowadzenie egzekucji z nieruchomości państwo B. dowiedzieli się dopiero z pisma komornika o terminie opisu i oszacowania nieruchomości. Wcześniej nie otrzymali wezwania do zapłaty należności (art. 923 kpc). Do Sądu Rejonowego (SR) w Pruszkowie wnieśli skargę na czynność komornika - wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości.

W skardze z dnia 26 listopada 2012r. napisali między innymi:


z wierzycielem tym, jesteśmy w trakcie rozmów ugodowych; wierzyciel w rozmowie telefonicznej w dniu 23 listopada br. oświadczył nam, że nie występował z wnioskiem o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości; zadzwoniliśmy do komornika sądowego z prośbą o wydanie ksera wniosku wierzyciela o wszczęcie postępowania egzekucyjnego z nieruchomości. Poinformowano nas, że jest to niemożliwe, gdyż akta komornicze znajdują się w sądzie, że za kilka tygodni może zostanie wydany nam ten wniosek.


Sąd uchylił wszczęcie egzekucji


Postanowieniem z dnia 7 czerwca br. SR uchylił czynność komornika polegającą na wszczęciu egzekucji z nieruchomości (I Co 3912/12). Sędzia Monika Niedziela dopatrzyła się dwóch poważnych uchybień komornika: niewezwanie wierzyciela do usunięcia braku formalnego złożonego wniosku o wszczęcie egzekucji z nieruchomości oraz niewezwanie dłużników do zapłaty długu.

Sąd uchylił zaskarżoną czynność z tego względu, iż złożony przez wierzyciela wniosek o wszczęcie egzekucji z przedmiotowej nieruchomości dotknięty jest brakiem formalnym, do którego uzupełnienia nie został on przez komornika wezwany - czytamy w postanowieniu sądu.

Okazało się, że jedna z osób podpisana pod wnioskiem banku nie była umocowana do podejmowania takich decyzji. Natomiast w zakresie wezwania dłużników do zapłaty długu w terminie dwóch tygodni sąd zauważył, co następuje: W niniejszej sprawie brak jest również przedmiotowego wezwania do zapłaty, bowiem widnieje w nim jedynie niepodpisany wydruk zatytułowany "wezwanie do zapłaty" co nie czyni zadość treści art. 923 k.p.c. W konsekwencji należy uznać, iż czynność ta nie została dokonana, co z kolei powoduje, iż zajęcie nieruchomości objętej skargą nastąpiło w sposób niewłaściwy.


W wyniku tego postanowienia sądu, termin opisu i oszacowania nieruchomości został przez komornika zniesiony.

 

Jan Wels

Wszczynajac-skan-m

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY