MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 20 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

sad rejonowy lukow mczyli art. 945 kpc w praktyce

Zawiadomienie o opisie i oszacowaniu

Komornik sądowy Grzegorz Bartyś z Łukowa prowadzi egzekucję z nieruchomości, których właścicielem jest Roman K.

Zgodnie z art. 945 kpc komornik powiadomił między innymi pana Romana, jako uczestnika postępowania egzekucyjnego, że w dniu 10 września 2012r. sporządzony zostanie protokół opisu i oszacowanie jego nieruchomości. Podana czynność we wskazanym terminie nie doszła jednak w ogóle do skutku, ponieważ biegły nie ukończył opinii mającej być podstawą opisu i oszacowania. W dniu 10 września komornik nie przeprowadził więc żadnych czynności. Nowy termin opisu i oszacowania

komornik wyznaczył na dzień 18 września, jednak nie powiadamiając już o tym terminie dłużnika. Czynność opisu i oszacowania nieruchomości w dniu 18 września odbyła się bez udziału właściciela nieruchomości. Pod koniec 2012r. komornik przesłał panu Romanowi protokół opisu i oszacowania oraz operat szacunkowy sporządzony przez biegłego.

 

Zagwarantowany udział w opisie i oszacowaniu

 

Pismem z dnia 2 stycznia 2012r. pan Roman wniósł skargę na czynność komornika sądowego. Zarzucił komornikowi złą wycenę oraz fakt, iż nie był powiadomiony o terminie opisu i oszacowania, co gwarantuje mu kodeks postępowania cywilnego. Na początku tego roku sędzia Sądu Rejonowego w Łukowie Marcin Kasperski uchylił opis i oszacowanie z dnia 18 września 2012r. W uzasadnieniu postanowienia (I Co 14/13) z dnia 2 stycznia br. sędzia napisał między innymi: Art. 945 par 3 i 4 stanowią, że zawiadomienie uczestnika postępowania nastąpić powinno nie później niż dwa tygodnie przed terminem czynności. W przedmiotowej sprawie nowy termin wyznaczony na czynności opisu i oszacowania był zbyt krótki (8 dni) by możliwe było skuteczne zawiadomienie dłużnika z zachowaniem terminu wskazanego w powyższym przepisie. Uniemożliwiło mu to wzięcie jakiegokolwiek udziału w czynnościach związanych z opisem i oszacowaniem nieruchomości.

Kodeks postępowania cywilnego nie reguluje skutków pominięcia uczestników przy zawiadomieniu o terminie opisu i oszacowania. W opisywanym przypadku Sąd stanął na stanowisku, że złe powiadomienie o terminie tej czynności skutkuje uchyleniem dokonanej czynności. Tym samym Sąd uznał, że skarga na opis i oszacowanie jest uzasadniona i powinna zostać uwzględniona.

Niewątpliwie "pójście na skróty" przez komornika spowodowało, że postępowanie egzekucyjne może znacznie rozciągnąć się w czasie.

Ciekawe, czy komornik powie wierzycielowi z czyjej winy nastąpiła przewlekłość?

 

Jan Wels

 

Art. 945 kpc

§ 1. O terminie opisu i oszacowania komornik zawiadamia znanych mu uczestników.

§ 2. Komornik wzywa ponadto przez obwieszczenie publiczne w budynku sądowym i w lokalu wójta, (burmistrza, prezydenta miasta) uczestników, o których nie ma wiadomości, oraz inne osoby, które roszczą sobie prawa do nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby przed ukończeniem opisu zgłosiły swoje prawa.

§ 3. Zawiadomienia i obwieszczenia powinny być dokonane nie później niż na dwa tygodnie przed rozpoczęciem opisu.

§ 4. Jeżeli opis i oszacowanie nie zostały ukończone w terminie podanym w zawiadomieniu, komornik o ukończeniu opisu i oszacowania zawiadomi znanych mu uczestników oraz dokona obwieszczenia stosownie do § 2.

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY