MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 26 maja 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 3255140 340INTERWENCJA

Postanowieniem z 26 października br. sędzia Radosław Trzeciak z II Wydziału Karnego Sądu Rejonowego w Nakle nad Notecią oddalił zażalenie pokrzywdzonego na - drugie już - umorzenie przez prokuraturę zawiadomienia o możliwym popełnieniu przestępstwa przez biegłą sądową, która wyceniła jego nieruchomość w postępowaniu egzekucyjnym

Czytelnik w zawiadomieniu o możliwości popełnienia przestępstwa oraz w zażaleniu wnosił, aby śledczy zlecili federacji rzeczoznawców ocenę operatu szacunkowego sporządzonego przez biegłą.

Wpierw prosił o to sąd, który takiego wniosku w postępowaniu cywilnym (skarga na opis i oszacowanie nieruchomości) nie uwzględnił.

Również prokuratura zlekceważyła ten wniosek. W sumie, to śledczy nie wiedzą, czy operat jest dobry czy zły. Mają tylko zapewnienie biegłej, że jest cacy.

 

Sędzia utrzymując w mocy umorzenie postępowania przez prokuraturę napisał między innymi: "Skarżący bezzasadnie żąda od organów ścigania podejmowania czynności dowodowych (ocena operatu), które winien sam przedsięwziąć w toku postępowania egzekucyjnego".

 

Czytelnik zupełnie nie wie, jak sam może żądać takiej oceny. Bowiem zgodnie z art. 157.3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku, gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

Gdyby nawet zlecił wycenę swojej nieruchomości przez innego rzeczoznawcę, to zgodnie z punktem 2 tego artykułu, sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego, nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego.

 

Redakcja też nie wie. Może sędzia czytelnikowi i nam wyjaśni, jak samemu można przy tak skonstruowanych przepisach "podjąć czynności dowodowe" - ocena operatu szacunkowego.

 

 

 

JW

 

Ustawa o gospodarce nieruchomościami

Art. 157. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1) organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;

2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

1a. Operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.

2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY