MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 23 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

tornado 1193184 340Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do Sądu Okręgowego w Warszawie akt oskarżenia przeciwko Mieczysławowi O. - byłemu dyrektorowi Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej

 

Został on oskarżony o popełnienie kilkudziesięciu przestępstw korupcyjnych polegających między innymi na przyjęciu blisko 900 tysięcy złotych łapówek, a także innych przestępstw, w tym przekroczenia uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych oraz oszustw na szkodę Instytutu, który stracił z tego tytułu 2 miliony złotych. W sumie prokuratura oskarżyła go o popełnienie 94 przestępstw.

 

Oskarżony przyjął prawie 1 milion złotych łapówek

W toku śledztwa ustalono, że oskarżony Mieczysław O. przyjął korzyści majątkowe w kwocie prawie 900 tysięcy złotych. Ponadto przekraczając swoje uprawniania dopuścił się wyrządzenia szkody w mieniu Instytutu w łącznej kwocie ponad 2 milionów złotych. Szkoda ta wynikała między innymi z zawłaszczania mienia Instytutu, fikcyjnego zatrudnienia osób, tylko po to by pobierać od nich część wynagrodzenia za pracę, a także wydatkowania mienia IMGW w celu budowania pozycji osobistej i zawodowej.

 

Mechanizm popełniania przestępstw przez Mieczysława O. był różny, w zależności od kategorii konkretnego przestępstwa. Zawsze jednak polegał on na wykorzystywaniu pełnionej funkcji Dyrektora Instytutu, w celu czerpania z tego tytułu bezprawnych korzyści majątkowych bądź osobistych.

 

Mieczysław O. wydawał między innymi polecenia zakupu biletów lotniczych z kasy Instytutu na prywatne przeloty dla siebie i jego żony, a także wydawał polecenia zakupu za pieniądze Instytutu m.in. drogiego sprzętu fotograficznego (za ponad 20 tysięcy złotych) i sprzętu podróżnego, który użytkował prywatnie. Fikcyjnie zatrudniał on również pracowników, w zamian za co otrzymywał część ich wynagrodzenia. Były dyrektor przyjmował też korzyści majątkowe od osób spoza Instytutu, w zamian za załatwienie pracy w Instytucie. Korzyści majątkowe w postaci części premii były ponadto przyjmowane od podległych mu pracowników.

 

Ponadto zarzuty aktu oskarżenia dotyczą zakupu biletów lotniczych dla czterech osób w klasie biznes za kwotę ponad 200 tysięcy złotych na rejs z Warszawy do Stanów Zjednoczonych, zakupu drogich alkoholi, słodyczy i kwiatów, celem wręczania ich innym osobom, co miało na celu budowanie pozycji zawodowej i osobistej oskarżonego. Oskarżony zlecił także sprawdzenia pomieszczeń Instytutu pod kątem zainstalowania urządzeń podsłuchowych oraz montażu urządzeń antypodsłuchowych w zajmowanym przez siebie gabinecie.

 

Majątek oskarżonego został zabezpieczony

Oskarżony Mieczysław O. został zatrzymany w lipcu 2016 roku i od tamtej pory przebywa w areszcie śledczym.

Na poczet grożących mu kar oraz obowiązków naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę ponad 1 miliona 200 tysięcy złotych. Zabezpieczono środki pieniężne oraz nieruchomości.

 

Przesłuchany w charakterze podejrzanego w toku postępowania przygotowawczego Mieczysław O. nie przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów i skorzystał z prawa do odmowy złożenia wyjaśnień.

Kara łączna, jaka w tym przypadku grozi oskarżonemu, to 15 lat pozbawienia wolności.

 

W śledztwie przedstawiono łączenie ponad 160 zarzutów

Aktem oskarżenia objęto również Edytę W.-D. – starszego specjalistę i kierownika działu Współpracy z Zagranicą IMGW. Została ona oskarżona o przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez Mieczysława O. Dotyczy to zakupu biletów lotniczych z kasy Instytutu na prywatny przelot Mieczysława O. i jego żony do Helsinek i Marrakeszu oraz rozliczenia, jako delegacji służbowej, pobytu żony Mieczysława O. w Marrakeszu.

Oskarżona została także Estera O. – córka Mieczysława O. Odpowie ona przed sądem za pomocnictwo do popełniania przestępstw korupcyjnych. Oskarżona wyraziła zgodę na zatrudnienie w prywatnych firmach wiedząc, że nie będzie świadczyła w nich pracy, a przelewane środki stanowiły korzyści majątkowe dla jej ojca w związku z pełnieniem przez niego funkcji Dyrektora IMGW.

 

Ponadto z akt śledztwa wyłączono materiały dotyczące kilkunastu podejrzanych, którzy przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów i wyrazili chęć dobrowolnego poddania się karze uzgodnionej z prokuratorem. W zakresie tych osób w najbliższym czasie zostaną skierowane do sądu wnioski o wydanie wyrodków skazujących i wymierzenie uzgodnionych z prokuratorem kar.

 

Wcześniej postępowanie karne w ten sposób zakończono w stosunku do trojga oskarżonych.

 

W toku śledztwa w sprawie nieprawidłowości w Instytucie Meteorologii i Gospodarki Wodnej prowadzonego od 2016 roku przez Prokuraturę Okręgową w Warszawie status podejrzanych posiadało 22 osoby. Osobom tym przedstawiono łączenie ponad 160 zarzutów popełniania przestępstw takich jak: przekroczenie uprawnień służbowych w celu osiągnięcia korzyści majątkowych (fikcyjne zatrudniania pracowników, by uzyskiwać część ich wynagrodzenia), oszustw na szkodę Instytutu (wyłudzenie mienia Instytutu w postaci wynagrodzeń fikcyjnie zatrudnianych pracowników), przyjmowanie i udzielanie korzyści majątkowych (m.in. części przyznanych premii), a także utrudniania postępowania karnego. Podejrzani to osoby sprawujące funkcje kierownicze w Instytucie, a także szeregowi pracownicy uwikłani w mechanizm korupcyjny zapoczątkowany przez Mieczysława O. Przedstawione im zarzuty są pokłosiem zarzutów przedstawionych głównemu podejrzanemu.

 

Większość z podejrzanych przyznała się do popełnienia zarzucanych im czynów, opisała mechanizm przestępstw i wyraziła chęć dobrowolnego poddania się karze uzgodnionej z prokuratorem. W ten sposób – wnioskiem o wydanie wyroku skazującego – już wcześniej zakończono postępowanie przeciwko: Maciejowi M.- pracownikowi IMGW, oskarżonemu o udzielenie Mieczysławowi O. korzyści majątkowej; Grzegorzowi B. – pracownikowi IMIGW oskarżonemu o ułatwienie żonie – Małgorzacie B. – zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównej Księgowej w Instytucie popełnienie przestępstwa korupcyjnego – przyjęcia korzyści majątkowej; Małgorzacie B. – zastępcy Dyrektora ds. Ekonomicznych i Głównej Księgowej w Instytucie, oskarżonej o udzielenia korzyści majątkowych Mieczysławowi O., żądanie korzyści majątkowych od podległych pracowników w postaci części przyznanych premii oraz ułatwienie Mieczysławowi O. popełnienie przestępstw korupcyjnych.

 

Korupcja na niespotykaną dotychczas skalę

Analiza ustalonego w sprawie stanu faktycznego pozwala stwierdzić, że Mieczysław O. stworzył w Instytucie dobrze zorganizowany mechanizm korupcyjny na niespotykaną dotychczas skalę. Zorganizowana struktura przestępczych powiązań pozwalała mu trzymać w szachu osoby, które udzielały mu korzyści majątkowych, pod groźbą chociażby zwolnienia z pracy. Zapewniało mu też bezkarność, gdyż udzielający korzyści obawiali się nie tylko utraty miejsca pracy, ale także ewentualnej odpowiedzialności karnej za takie zachowania. Ponadto za udzielanie łapówek byli odpowiednio nagradzani przez Mieczysława O.

 

Śledztwo w tej sprawie Prokuratura Okręgowa w Warszawie prowadziła wspólnie z Komendą Stołeczną Policji Wydziałem ds. Korupcji.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY