MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 24 września 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

forge 3213830 960 720Przy okazji pisania artykułu:

Covidowe nakazy, zakazy oraz ograniczenia bez naukowych podstaw. Znamy autorów restrykcyjnych przepisów

dowiedzieliśmy się o prawomocnym postanowieniu SR w Kościanie w sprawie II W 71/20 z 3 czerwca br. - odmowa wszczęcia postępowania wobec osoby, która miała naruszyć zakaz przemieszczania się oraz niezastosowania się do obowiązku zakrywania ust i nosa w miejscu ogólnodostępnym. O ukaranie obywatela wnosiła policja

 

Zadaliśmy 3 pytania kościańskiej policji. Poniżej pytania i otrzymane odpowiedzi:

 

- Jakie po tym wyroku jest stanowisko kościańskiej policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa? Chodzi o niekonstytucyjność tego obowiązku, co stwierdził sąd.

- Stanowisko kościańskiej policji w sprawie obowiązku zakrywania ust i nosa jest takie samo jak Policji w całym kraju. To pytanie proszę zadać Komendzie Głównej Policji. Policjanci w całej Wielkopolsce, również w Kościanie sprawdzają, jak mieszkańcy respektują obowiązek noszenia maseczek w sklepach i w komunikacji publicznej. Jest to związane ze wzrostem liczby zachorowań w całym kraju. Policjanci będą także kontaktować się z administratorami obiektów handlowych oraz przedstawicielami firm transportowych. Będą przypominać o konieczności zachowania dystansu społecznego i innych zasad bezpieczeństwa. Podczas rozmów z mieszkańcami będą pouczać o obowiązku zakrywania ust i nosa. Będą namawiać do zachowania odpowiedniego dystansu od innych osób. W trakcie swojej służby będą podobnie, jak dotychczas kontrolować autobusy i inne pojazdy transportu publicznego.

Odniosę się do artykułu zamieszczonego na stronie KWP w Poznaniu: http://www.wielkopolska.policja.gov.pl/wlk/aktualnosci/221338,KWP-Obowiazek-noszenia-maseczek-w-sklepach-i-komunikacji-publicznej.html

 

- Czy nadal są kierowane wnioski o ukaranie lub nakładane są mandaty?

- W ostatnim czasie nie było sytuacji, gdzie ktoś został by ukarany mandatem lub został wobec niego złożony wniosek o ukaranie w związku z obostrzeniami. Policjanci w chwili obecnej w przypadku ujawnienia nieprawidłowości w pierwszej kolejności zwracają uwagę osobom oraz informują ich o konieczności stosowania się do obowiązujących obostrzeń. Tym bardziej, że na terenie naszego powiatu jest stosunkowo niska ilość osób, które zachorowały na Covid-19. Mieszkańcy w większości stosują się do obowiązku zakrywania ust i nosa oraz reagują na zwrócenie uwagi. W przypadku niestosowania się do obowiązujących nakazów oraz braku reakcji, na podstawie okoliczności temu towarzyszących, policjanci zastosują sankcje karne.

 

- Gdzie są kierowane wnioski w przypadku odmowy przyjęcia mandatu przez obywatela?

- W przypadku odmowy przyjęcia mandatu przez obywatela wnioski kierowane są do Sądu Rejonowego w Kościanie, który jest właściwy miejscowo.

 

KOMENTARZ

Policja ma respektować obowiązujące przepisy prawa i tego samego wymagać od obywateli. Rada Ministrów wydała w tym roku kilka rozporządzeń w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. Ostatnie jest z datą 7 sierpnia.

Wszystkie rozporządzenia, jako podstawę ich wydania, wskazują art. 46a i 46b pkt. 1-6 i 8-12 ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 

Artykuły te mają następujące brzmienie:

Art. 46a. W przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego, Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, na podstawie danych przekazanych przez ministra właściwego do spraw zdrowia, ministra właściwego do spraw wewnętrznych, ministra właściwego do spraw administracji publicznej, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz wojewodów:

1) zagrożony obszar wraz ze wskazaniem rodzaju strefy, na którym wystąpił stan epidemii lub stan zagrożenia epidemicznego,

2) rodzaj stosowanych rozwiązań – w zakresie określonym w art. 46b – mając na względzie zakres stosowanych rozwiązań oraz uwzględniając bieżące możliwości budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego

 

Art. 46b. W rozporządzeniu, o którym mowa w art. 46a, można ustanowić:

1) ograniczenia, obowiązki i nakazy, o których mowa w art. 46 ust. 4;

2) czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców;

3) czasową reglamentację zaopatrzenia w określonego rodzaju artykuły;

4) obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

5) obowiązek poddania się kwarantannie;

6) miejsce kwarantanny;

7) (uchylony)

8) czasowe ograniczenie korzystania z lokali lub terenów oraz obowiązek ich zabezpieczenia;

9) nakaz ewakuacji w ustalonym czasie z określonych miejsc, terenów i obiektów;

10) nakaz lub zakaz przebywania w określonych miejscach i obiektach oraz na określonych obszarach;

11) zakaz opuszczania strefy zero przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie;

12) nakaz określonego sposobu przemieszczania się.

Istotny dla wprowadzonego rozporządzeniem obowiązku zakrywania ust i nosa jest punkt 4 art. 46b:

- obowiązek poddania się badaniom lekarskim oraz stosowaniu innych środków profilaktycznych i zabiegów przez osoby chore i podejrzane o zachorowanie.

 

Dotyczy on więc tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

 

W ustawie tak zdefiniowano osobę podejrzaną o chorobę zakaźną: „osoba, u której występują objawy kliniczne lub odchylenia od stanu prawidłowego w badaniach dodatkowych, mogące wskazywać na chorobę zakaźną”.

 

Na ten punkt 4 art. 46b zwrócił uwagę także kościański sąd, który prawomocnym już postanowieniem z 3 czerwca br., odmówił wszczęcia postępowania wobec osoby, której ukarania zażądał komendant Policji Powiatowej w Kościanie, za między innymi niezastosowanie się do obowiązku zakrywania ust i nosa.

- Zatem omawiany obowiązek dotyczy jedynie osób chorych i podejrzanych o zachorowanie. Tymczasem w obowiązującym stanie prawnym uregulowanym rozporządzeniem przedmiotowy obowiązek ma charakter powszechny, w związku z tym wykracza poza ustawową delegację - czytam w uzasadnieniu postanowienia z 3 czerwca.

 

Policja kościańska ma więc świadomość, że zgodnie z ustawą, obowiązek zakrywania ust i nosa dotyczyć może tylko osób chorych i podejrzanych o zachorowanie.

Wymaganie tego od wszystkich obywateli, by zakrywali usta i nos, bo takie są instrukcje z „góry” - wydaje się być działaniem pozbawionym podstaw prawnych.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY