MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 16 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

clause 2546124 340Wyrok sądowy z zakresu ochrony konsumentów - Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk  (sygn. VII AGa 1154/18)

 

Wyrok dotyczy decyzji z listopada 2012 r. Wątpliwości UOKiK wzbudziła treść wzorców wykorzystywanych do zawierania umów o pośrednictwo w sprzedaży nieruchomości przez Witolda Strzelczyka, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Bracia Strzelczyk Witold Strzelczyk”.

Urząd zakwestionował m.in. to, że Witold Strzelczyk zastrzegał sobie w umowach na wyłączność prawo do obciążenia pełną prowizją konsumenta, który sprzedał mieszkanie na własną rękę, niezależnie od czynności podejmowanych przez pośrednika. Tymczasem zgodnie z prawem przedsiębiorcy nie należy się wynagrodzenie, jeżeli nie wywiązał się on z umowy. Ponadto w formularzach wykorzystywanych przez Witolda Strzelczyka znalazło się postanowienie, zgodnie z którym w przypadku opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia naliczali konsumentom zawyżone odsetki umowne.

 

UOKiK zakwestionował też nakładanie na klienta obowiązku zapłaty kary umownej w sytuacji, gdy zawarł on umowę z osobą wskazaną przez pośrednika i nie uiścił mu wynagrodzenia w dniu podpisania tej umowy. Taka praktyka jest sprzeczna z kodeksem cywilnym, który przewiduje możliwość zastrzeżenia kary umownej wyłącznie w przypadku zobowiązań o charakterze niepieniężnym.

 

Prezes UOKiK nałożył na Witolda Strzelczyka kary w łącznej wysokości ponad 42 tys. zł.

 

W grudniu 2016 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wydał wyrok, w którym częściowo uchylił decyzję Prezesa UOKiK. Sąd uznał, że w przypadku części klauzul zakwestionowanych przez Urząd tożsamość z postanowieniami wpisanymi do rejestru nie zachodzi, bowiem zbieżność jest zbyt daleka. Jednocześnie uchylił karę za stosowanie pozostałych klauzul abuzywnych.

W lipcu 2018 r. Sąd Apelacyjny orzekł, że UOKiK nie może kwestionować stosowania postanowień wpisanych do rejestru klauzul abuzywnych przez przedsiębiorcę, jeśli nie był on pozwany w sprawie, w której wydano wyrok wpisujący postanowienie do rejestru. Powołał się przy tym na uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 20.11.2015 r., sygn. III CZP 17/15.

Sądy obu instancji utrzymały jednak decyzję w punkcie dotyczącym praktyki sprzecznej z kodeksem cywilnym.

 

Ostatecznie kara nałożona na Witolda Strzelczyka wyniosła ponad 16 tys. zł.

 

 

 

LS

UOKiK

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY