MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 30 maja 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

copyright 3360802 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo własności przemysłowej, przedłożony przez ministra przedsiębiorczości i technologii. W przepisach dotyczących własności przemysłowej uregulowano kwestie udzielania patentów na wynalazki, przyznawania praw ochronnych na wzory użytkowe i znaki towarowe, jak również praw z rejestracji wzorów przemysłowych, topografii układów scalonych oraz oznaczeń geograficznych

 

Proponowana nowelizacja przede wszystkim realizuje postulaty zawarte w Białej Księdze Innowacji z obszaru własności przemysłowej i zbliża polskie prawo do regulacji zawartych w Konwencji o patencie europejskim oraz Układzie o współpracy patentowej.

 

Najważniejsze rozwiązania

 

Pełnomocnikami stron w postępowaniu przed Urzędem Patentowym – w sprawach wzorów przemysłowych i oznaczeń geograficznych – będą mogli być, oprócz rzeczników patentowych, także adwokaci i radcowie prawni. Oznacza to zwiększenie dostępności pomocy prawnej w sferze ochrony własności przemysłowej. Obecnie adwokaci i radcowie prawni mogą być pełnomocnikami w sprawach dotyczących znaków towarowych.

 

Sprecyzowano pojęcie wynalazku oraz wyeliminowano niejasności dotyczące ochrony praw własności przemysłowej. W rezultacie przedsiębiorcy zainteresowani działaniem na polskim rynku będą mogli patentować swoje wynalazki w polskim Urzędzie Patentowym, a nie w Europejskim Urzędzie Patentowym. Po zmianach Urząd Patentowy będzie funkcjonował w sposób podobny do Europejskiego Urzędu Patentowego (orzecznictwo tych dwóch podmiotów będzie do siebie zbliżone).

 

Przewidziano usprawnienie postępowania przed Urzędem Patentowym, w tym przyspieszenie postępowania spornego w sprawach o unieważnienie albo stwierdzenie wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego lub prawa z rejestracji. Możliwe będzie także skrócenie czasu oczekiwania na wydanie dokumentów potwierdzających udzielenie prawa wyłącznego, czyli dzięki nowym rozwiązaniom przedsiębiorstwa szybciej będą uzyskiwać prawa wyłączne (np. prawa z rejestracji wzoru przemysłowego).

 

Założono zwolnienie z opłat okresowych na wzory przemysłowe i znaki towarowe przedsiębiorców (na ich wniosek) z sektora małych i średnich firm na początku ich działalności gospodarczej, tj. w ciągu 3 lat od jej rozpoczęcia.

 

Przewidziano wprowadzenie tzw. poszukiwania międzynarodowego. Umożliwi to zgłaszającemu – już na etapie wniosku o zgłoszenie wynalazku – uzyskanie bardziej szczegółowych informacji na temat „stanu techniki”. Oznacza to, że będzie on mógł się dowiedzieć, jaki jest aktualny stan wiedzy w obszarze jaki go interesuje i czy może dokonać zgłoszenia swojego wynalazku jako rzeczywiście innowacyjnego na arenie międzynarodowej. Rozwiązanie to pozwoli zgłaszającemu na szybsze podjęcie decyzji o wystąpieniu o międzynarodową ochronę na zgłaszany wynalazek.

 

Przewidziano skrócenie aplikacji eksperckiej dla pracowników Urzędu Patentowego z 18 do 6 miesięcy (obecnie trwa 3 lata i można ją skrócić do 18 miesięcy, a po zmianie przepisów będzie ją można skrócić do 6 miesięcy). Przyspieszy to proces przechodzenia na stanowiska eksperckie pracowników zatrudnionych w UP, dzięki czemu wyspecjalizowanych kadr będzie więcej, co ma skutkować skróceniem czasu rozpatrywania zgłoszeń o nadanie ochrony patentowej.

 

Doprecyzowano uprawnienia nadzorcze ministra od spraw gospodarki nad działalnością Urzędu Patentowego, aby mógł on sprawniej koordynować politykę rządu w obszarze własności przemysłowej. Przyjęto, że prezes UP będzie powoływany przez premiera spośród osób wyłonionych w otwartym i konkurencyjnym naborze, na wniosek ministra ds. gospodarki. Kadencja prezesa UP ma trwać 5 lat – ta sama osoba nie będzie mogła być prezesem UP więcej niż dwie kadencje.

 

Nowe regulacje mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

LS

Rada Ministrów

foto: pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY