MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 25 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

building 48702 340W toku śledztwa prowadzonego przez Wydział do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie dotyczącego działalności piramidy finansowej - firmy Horcus Investment Group S.A w Warszawie, w dniu 8 marca zatrzymano 7 osób: Pawła H., Romana P. Monikę S.-S., Joannę S., Agnieszkę N., Jarosława K. oraz adwokata Sławomira K.

 

Zatrzymano osoby wykonujące poszczególne zadania w ramach grupy przestępczej: założycieli firm emitujących obligacje, członków organów spółek oraz pośredników oferujących obligacje pokrzywdzonym.

 

Inwestorzy stracili ponad 38,5 miliona złotych

Po doprowadzeniu zatrzymanych do Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie prokurator ogłosił im zarzuty. Dotyczą one udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia znacznej wartości, a także podania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji. Chodzi o przestępstwa z art. 258 par. 1 kodeksu karnego, z art. 286 par. 1 kodeksu karnego w związku z art. 294 par. 1 kodeksu karnego, a także z art. 90 ust 1 i 2 ustawy o obligacjach.

 

Podejrzani, działając wspólnie i w porozumieniu, dopuścili się oszustw na łączną kwotę ponad 38,5 miliona złotych na szkodę ponad 700 osób – obligatariuszy Horcus Investemnt Group S.A oraz Q Group S.A. Wprowadzali oni inwestorów w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji, a także rzeczywistego charakteru przedsięwzięcia realizowanego pod firmą Horcus Investements Group S.A. i spółek z nią związanych. Do popełnienia tych przestępstw doszło od września 2014 roku do marca 2017 roku.

 

Ponadto Sławomir K., jako pełnomocnik Horcus oraz Q Grosup S.A, doprowadził do formalnego zarejestrowania w KRS tych spółek oraz kilkunastu spółek zależnych. Zostały one zarejestrowane, by tworzyć fałszywy obraz sprawnie rozwijanej działalności firm z grupy Horcus. W rzeczywistości jednak nie funkcjonowały i nie prowadziły żadnej działalności.

 

Po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanych prokurator z Wydziału do Spraw Wojskowych Prokuratury Okręgowej w Warszawie dziś (9 marca 2018 roku) skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środków zapobiegawczych w postaci tymczasowego aresztowania wobec wszystkich 7 osób.

 

W sprawie tej wcześniej (26 lipca 2017 roku) zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw w stosunku do mienia wielkiej wartości, prania brudnych pieniędzy, podania nieprawdziwych danych przy emisji obligacji i nie udostępniania rocznych sprawozdań finansowych spółki Horcus Investment Group S.A. wraz z opinią biegłego rewidenta przedstawiono Robertowi B. – osobie faktycznie kierującej działalnością spółki oraz jego matce – Mirosławie B.

 

Sprawę wyjaśnia zespół prokuratorów

Ustalono, że firma Horcus Investment Group S.A. w Warszawie od 23 grudnia 2014 roku zajmowała się emisją obligacji. Osoby wchodzące w skład zarządu tej spółki oraz osoby faktycznie kierujące jej działalnością wprowadzały obligatariuszy w błąd co do zamiaru wypłaty odsetek oraz wykupu obligacji. Podawały one także nieprawdziwe dane co do stanu majątkowego firmy oraz realizowanych przez nią inwestycji.

W rzeczywistości spółka nie była właścicielem nieruchomości wskazywanych w prospektach emisyjnych, folderach reklamowych oraz na swojej stronie internetowej. Nie realizowała ona także wskazywanych przez siebie inwestycji, w tym tzw. Willi Biruta w Konstancinie.

 

Takie zachowania przedstawicieli spółki wpływały na błędną ocenę obligatariuszy, co do zdolności spółki do wykonywania zobowiązań wynikających z warunków zakupu obligacji. Obligatariusze pozostawali też w błędzie co do faktycznego celu, na jaki przedstawiciele firmy Horcus Investment Group S.A. w Warszawie pozyskiwali od nich pieniądze.

 

Zabezpieczony majątek

Na mieniu podejrzanych, na poczet grożących im kar oraz obowiązków naprawienia szkody, prokurator dokonał zabezpieczenia majątkowego na łączną kwotę 8 milionów złotych.

 

19 września 2017 roku prokurator zastosował zabezpieczenie majątkowe, stosując art. 45 par. 2 i 3 kodeksu karnego dotyczący konfiskaty rozszerzonej. Postanowienie w tym zakresie zostało wydane w celu wykonania orzeczenia w zakresie środka kompensacyjnego – obowiązku naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonych w łącznej kwocie 5 milionów złotych.

 

Prokurator dokonał zabezpieczenia poprzez ustanowienie hipoteki morskiej jachtu motorowego typu Frauscher 1414 Demon o nazwie „Regent”.

 

W śledztwie ustalono, że Horcus Investment Group S.A. reprezentowana przez podejrzaną Mirosławę B. zawarła z jedną ze spółek z siedzibą w Warszawie umowę zakupu łodzi Frauscher 1414 Demon. Pieniądze na zakup uzyskano z obligacji, wbrew celom emisji przedstawianym obligatariuszom. Zostały one przelane na konto firmy zależnej, gdzie także prezesem zarządu jest podejrzana Mirosława B. Dopiero następnie środki te zostały przelane na rachunek firmy sprzedającej łódź.

 

W ocenie prokuratury z uwagi na fakt, iż korzyść majątkowa z zarzucanych podejrzanej przestępstw została przelana na inny, ale zależny od podejrzanej podmiot, ewentualne zaspokojenie obowiązku naprawienia szkody, możliwe będzie ze składników majątkowych spółki, która formalnie nabyła łódź, a jej prezesem zarządu jest podejrzana Mirosława B. Emitent obligacji, a więc spółka Horcus Investment Group S.A., nie posiada bowiem na koncie żadnych środków pieniężnych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY