MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 16 maja 2022r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question mark 460868 340Rzecznik odpowiedzialności zawodowej prowadzi postępowania wobec lekarzy mających propagować „postawy antyzdrowotne” w kontekście koronawirusa. Skarżą się oni RPO na zbyt ogólny sposób formułowania zarzutów, który uniemożliwia ustosunkowanie się do nich. Wskazują też, że nie mają dostępu do akt tych postępowań

 

Marcin Wiącek poprosił o wyjaśnienia naczelnego rzecznika odpowiedzialności zawodowej Grzegorza Wronę.

 

Przypomnienie wystąpienia:

http://www.antyegzekucja.pl/miszmasz-artykuly/prawo/kto-pomoze-zaszczuwanym-lekarzom-rzecznik-praw-obywatelskich-prosi-o-wyjasnienia-naczelnego-rzecznika-odpowiedzialnosci-zawodowej-lekarzy

 

Taką otrzymał odpowiedź rzecznika dyscyplinarnego lekarzy:

 

Postępowanie wyjaśniające o sygnaturze NRO-30/20, nt. którego przekazywałem Rzecznikowi Praw Obywatelskich wyjaśnienia w pismach z dnia 14 maja 2021 r. oraz 8 października 2021 r., zostało wszczęte i jest prowadzone na podstawie przepisów ustawy o izbach lekarskich oraz odpowiednio stosowanych przepisów Kodeksu postępowania karnego i Kodeksu karnego w zakresie przewidzianym w art. 112 ustawy o izbach lekarskich.

 

Przedmiotem tego postępowania jest możliwość popełnienia przez grupę lekarzy i lekarzy dentystów przewinienia zawodowego polegającego na publicznym przekazywaniu w formie listów otwartych i apeli informacji, które mogą być niezgodne z aktualną wiedzą medyczną lub promować postawy antyzdrowotne.

Postępowanie nie dotyczy takiej czy innej oceny działań władz państwowych związanych z walką z pandemią - działań, które nota bene niejednokrotnie były negatywnie oceniane przez organy samorządu lekarskiego.

 

Od chwili wszczęcia postępowania wyjaśniającego część lekarzy, których ono dotyczy, podnosi różnego rodzaju zastrzeżenia co do przebiegu tego postępowania, mające w mojej ocenie na celu uniemożliwienie dokonania przez organy samorządu lekarskiego merytorycznej oceny sprawy, mającej bardzo istotne znaczenie z punktu widzenia zdrowia publicznego i bezpieczeństwa polskich pacjentów.

 

Odnosząc się do poszczególnych kwestii podnoszonych w piśmie Pana Rzecznika, wyjaśniam, że:

 

Zarzuty postawione w tym postępowaniu lekarzom odnoszą się do treści konkretnych dokumentów, które są publicznie dostępne. W mojej ocenie przedstawione zarzuty są wystarczająco precyzyjne i zrozumiałe. W przypadku wniesienia wniosku o ukaranie danego lekarza, ostatecznej oceny w tym zakresie dokonają sądy lekarskie, a w niektórych przypadkach być może także Sąd Najwyższy w ramach postępowania kasacyjnego.

 

W ramach prowadzonego postępowania w szczególności dokonywana jest analiza licznych publikacji (najczęściej zamieszczanych na stronach internetowych) wskazywanych przez lekarzy, których dotyczy postępowanie, nie tylko pod kątem ich treści, ale również pod kątem tego, czy można je uznać za wiarygodne publikacje, na których lekarze mogą opierać swoją wiedzę medyczną.

 

Charakter ewentualnych przewinień zawodowych, których dotyczy postępowanie, wskazuje na to, iż za pokrzywdzonego należy uznać samorząd lekarski. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej reprezentuje samorząd lekarski w postępowaniu jako pokrzywdzonego - nie jest zaś organem prowadzącym postępowanie i nie podejmuje w postępowaniu żadnych czynności oraz decyzji procesowych.

 

Jeśli chodzi o dostęp stron, pełnomocników, obrońców do akt postępowania wyjaśniającego, ustawa o izbach lekarskich przewiduje takie uprawnienie w 3 następujących sytuacjach:

- pokrzywdzony ma prawo dostępu do akt w przypadku wydania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania wyjaśniającego (art. 69 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich);

- strony postępowania wyjaśniającego mają prawo dostępu do akt w przypadku wydania przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej postanowienie o umorzeniu postępowania wyjaśniającego (art. 69 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich);

- obwiniony i jego obrońcy mają prawo dostępu do akt przed wyznaczonym przez rzecznika odpowiedzialności zawodowej terminem końcowego zaznajomienia z materiałami postępowania wyjaśniającego (art. 74 ust. 1 ustawy o izbach lekarskich).

 

W powyższych sytuacjach obowiązkiem rzecznika prowadzącego postępowanie wyjaśniające jest umożliwienie uprawnionym stronom i ich pełnomocnikom albo obrońcom - na ich wniosek - dostępu do akt tego postępowania.

 

Ustawa o izbach lekarskich nie reguluje kwestii dostępu do akt na innych etapach postępowania wyjaśniającego. Decyzja w tym zakresie należy zatem do rzecznika prowadzącego postępowanie, który nie ma obowiązku umożliwiać stronom bądź ich przedstawicielom procesowym dostępu do akt na każdy ich wniosek.

 

Z uwagi na charakter sprawy i liczbę osób, których ona dotyczy, uznałem, że dostęp do akt postępowania wyjaśniającego będzie umożliwiany uprawnionym osobom jedynie w sytuacjach wskazanych powyżej. W mojej ocenie jest to wystarczające do ewentualnego ustosunkowania się do wszystkich okoliczności sprawy i nie narusza prawa do obrony.

 

 

 

MS

RPO

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY