MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 18 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

maska IIINTERWENCJA

Do odwołania, obowiązuje obowiązek zakrywania - przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego - ust i nosa. Od tej reguły jest wiele wyjątków. Między innymi obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osób, które nie mogą zakrywać ust i nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osób mających trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa

 

Tymczasem wiele instytucji wznawiając działalność (baseny, muzea, domy kultury itp.) płodzi nowe regulaminy czy zarządzenia do już istniejących. Te nowe dotyczą sposobu korzystania z obiektów zamkniętych w czasie "pandemii". Jednym z punktów jest "obowiązkowe zakrywanie ust i nosa". Przy czym w tych nowych regulaminach nie ma słowa o tym, że od tej zasady są wyjątki.

 

W związku z tym zwróciliśmy się do odpowiednich urzędów z następującymi pytaniami:

- Czy w regulaminach, zarządzeniach i kartkach zamieszczanych przy wejściach nie powinna być informacja, że jest obowiązek zakrycia ust i nosa, z wyjątkiem przypadków przewidzianych w art. 19, ust. 3 pkt 3 wspomnianego powyżej rozporządzenia?

- Czy regulaminy nie mające tego zapisu - są niezgodne z prawem?

- Jeśli niezgodne, to gdzie to można zgłosić?

- Co może zrobić osoba, gdy usłyszy, że ma pokazać zaświadczenie lub powiedzieć na co choruje, bo nie zostanie wpuszczona bez zakrytych ust i nosa?

- Czy opisane praktyki to łamanie prawa? Czy możemy mówić o dyskryminacji osób chorych?

- Czy nie powinno być tak, że wejście osoby bez zakrytych ust i nosa winno być traktowane jako oświadczenie, że korzysta z niestosowania obowiązku przewidzianego w art. art. 19, ust. 3 pkt 3 rozporządzenia? I nikt z obsługi sklepu nie powinien się o nic taką osobę pytać?

Powyższe pytania odnoszą się także do muzeów, parków wodnych, instytucji kultury itp.

 

Więcej w sprawie interwencji: Na niespotykaną skalę łamane są prawa konsumentów oraz dyskryminowane są osoby niepełnosprawne?

 

Bartłomiej Chmielowiec - Rzecznik Praw Pacjenta przesłał następujące wyjaśnienia:

 

Kwestię obowiązku prawnego związanego z zakrywaniem ust i nosa regulują przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Obowiązek ten odnosi się do takich czynności, jak poruszanie się w określonych środkach transportu, przebywanie w określonych miejscach ogólnodostępnych, a także udział w sprawowaniu kultu religijnego w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu oraz na cmentarzu.

 

Obowiązku tego nie stosuje się w przypadku osoby, która nie może zakrywać ust lub nosa z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa; okazanie orzeczenia lub zaświadczenia tym zakresie nie jest wymagane.

 

W odniesieniu zatem do sytuacji określonych w par. 19 ust. 1 i 2 rozporządzenia – wprost przewiduje się brak podstaw do żądania od danej osoby okazania orzeczenia lub zaświadczenia potwierdzającego wymienione przeciwwskazania do zakrywania ust lub nosa.

 

Przepisy te mają charakter bezwzględnie obowiązujący, a zatem, nie jest skuteczne postępowanie, jeśli ktoś w tym zakresie postępuje odmiennie wobec osób trzecich, w stosowanych przez siebie dokumentach, regulaminach czy na kartkach zawieszanych np. na drzwiach sklepu.

Ewentualne zastrzeżenia dotyczące sposobu oferowania konsumentom usług przez przedsiębiorców można zgłosić do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów bądź Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, względnie najpierw złożyć reklamację do samego przedsiębiorcy. W pozostałych przypadkach można wnieść skargę bezpośrednio do danej instytucji lub do organu sprawującego nad nią nadzór.

 

Wyjaśniam dodatkowo, że Rzecznik Praw Pacjenta jest organem właściwym w sprawach ochrony praw pacjentów, a więc zwracających się o udzielenie świadczeń zdrowotnych lub korzystających z takich świadczeń. Stąd też Rzecznik zajmuje się przypadkami dotyczącymi naruszenia praw pacjentów, a nie konsumentów (klientów). Działalność takich podmiotów, jak baseny, muzea czy domy kultury, pozostaje poza zakresem właściwości Rzecznika Praw Pacjenta.

 

 

 

JS

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY