MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  czwartek 26 listopada 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

akobietaszcDzisiaj (21 października) posłowie zajmują się między innymi poselskim projektem (PIS) zmiany niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym związanym z wystąpieniem COVID-19

 

 

W projekcie są następujący zapisy:

Art. 1. W ustawie z dnia 20 maja 1971 r. ‑ Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2019 r. poz. 821 i 1238 oraz z 2020 r. poz. 568, 956, 1086 i 1517) w art. 116:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Kto, wiedząc o tym, że:

1) jest chory na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzany o tę chorobę,

2) styka się z chorym na chorobę określoną w pkt 1 lub z podejrzanym o to, że jest chory na gruźlicę lub inną chorobę zakaźną,

3) jest nosicielem choroby określonej w pkt 1 lub podejrzanym o nosicielstwo

‑ nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub w przepisach o Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo nie przestrzega decyzji wydanych na podstawie tych przepisów przez organy inspekcji sanitarnej, podlega karze grzywny albo karze nagany.”;

 

2) po § 1 dodaje się § 1a w brzmieniu:

„§ 1a. Kto nie przestrzega zakazów, nakazów, ograniczeń lub obowiązków określonych w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, podlega karze grzywny albo karze nagany.”;

 

Art. 9. W ustawie z dnia 24 sierpnia 2001 r. ‑ Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, 956 i 1423) w art. 96 po § 1c dodaje się § 1d w brzmieniu:

„§ 1d. W postępowaniu mandatowym, w sprawach, o których mowa w art. 116 § 1 Kodeksu wykroczeń, można nałożyć grzywnę w wysokości do 1000 zł.”.

 

W uzasadnieniu projektu czytam:

Dokonano zmiany w art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. ‑ Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2020 r. poz. 729, z późn. zm.) mającej na celu zróżnicowanie sankcji karnej dla osób chorych na gruźlicę, chorobę weneryczną lub inną chorobę zakaźną albo podejrzanych o tę chorobę oraz osób zdrowych z uwagi na różnicę w stopniu szkodliwości społecznej obu opisanych czynów;

Celem zmian w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, z późn. zm.) jest doprecyzowanie istniejących przepisów, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych co do możliwości ustanawiania obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych i zabiegów (w tym przykładowo nakazu zasłaniania nosa i ust, noszenia rękawiczek), w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego, w odniesieniu do wszystkich adresatów przepisów.

 

Cel ten zostanie zrealizowany przez odpowiednią modyfikację art. 46b wyżej wymienionej ustawy określającego katalog ograniczeń, obowiązków i nakazów, jakie mogą być nałożone przez Radę Ministrów, w drodze rozporządzenia, w przypadku wystąpienia stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego o charakterze i w rozmiarach przekraczających możliwości działania właściwych organów administracji rządowej i organów jednostek samorządu terytorialnego.Katalog ten zostanie przeformułowany przez wyodrębnienie do osobnego punktu istniejącego już obecnie obowiązku stosowania określonych środków profilaktycznych, jednak bez określenia kręgu podmiotów, jakie mogą być im poddane, oraz dodanie punktu wprost odnoszącego się do obowiązku zasłaniania ust i nosa. Profilaktyka zakażeń musi bowiem uwzględniać specyfikę niektórych czynników chorobotwórczych, w tym wirusa SARS­­‑CoV­­‑2, która przesądza o tym, że podejrzaną o zakażenie takim czynnikiem może być każda osoba, u której nie występują objawy zakażenia, ani choroby zakaźnej, a która mogła mieć, często nieświadomie, styczność ze źródłem zakażenia. W większości przypadków może to w praktyce oznaczać dużą populację osób przebywających na określonym obszarze, czy wręcz ogół społeczeństwa.

 

Komentarz

Rządzący idą w coraz większą paranoję i fikcję. Ogół społeczeństwa niechybnie zostanie uznany za potencjalne źródło (nosicielstwo) nie tylko koronki, ale także innych chorób wirusowych. Zdrowi mogą być bowiem nieświadomymi tego, że są zarażeni i mogą zarażać. Będą więc musieli poddawać się określonym środkom profilaktycznym (zakrywanie ust i nosa, kwarantannie itp.) czy zabiegom (szczepieniom). Jeśli nie, to będą karani, nie będą mogli podróżować, a w końcu wyjść z domu.

Pomysł jest więc taki, by ludzi zdrowych, którzy są największym zagrożeniem dla wprowadzanego obecnie nowego porządku świata, uczynić ludźmi chorymi. Bo taki człowiek nie będzie już zagrożeniem dla szaleńczego planu światowych przestępców, skrzętnie zresztą także realizowanego w Polsce.

Z pętli podejrzeń o nosicielstwo wszelkich chorób (tu można improwizować do woli), będą mogły uwolnić człowieka zdrowego tylko obowiązkowe szczepienia. Tak skuteczne, że wkrótce po nich, w najlepszym przypadku, będzie się już prawdopodobnie tylko wrakiem człowieka.

 

Na marginesie

Jak „zdrowe” jest zakrywanie ust i nosa wykazał dzisiaj w Sejmie poseł Bolesław Piecha z PIS, zresztą z zawodu lekarz. Tuż przed godziną dziesiątą, oczywiście szczelnie zamaskowany, przez kilkanaście minut omawiał projekt ustawy, który między innymi przewiduje obowiązek zakrywania ust i nosa.

Na początku wypowiedzi, Piecha mówił jeszcze w miarę normalnie. Kolejne minuty były jednak dla niego coraz większą udręką. Wyraźnie brakowało mu coraz bardziej tchu, był jak biegacz po sporym wysiłku. Podejrzewam, że kolejnych dziesięciu minut by już nie przeżył.

 

 

 

JW

foto: Pixabay

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY