MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 12 lipca 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

digital 2038474 1280NSA w podjętej w składzie 7 sędziów uchwale przesądził, że organizacja zajmująca się ochroną praw zwierząt, której przedstawiciel odebrał właścicielowi lub opiekunowi zagrożone śmiercią lub ciężką chorobą zwierzę i zawiadomił o tym stosowny organ samorządowy, posiada status strony w postępowaniu w rozumieniu art. 28 Kodeksu postępowania administracyjnego

 

Wniosek Prokuratora Generalnego

W złożonym do NSA wniosku Prokurator Generalny wniósł o wyjaśnienie przepisów prawnych w odniesieniu do statusu organizacji zajmujących się prawami zwierząt w postępowaniach z art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt.

W praktyce stosowanie tego przepisu w powiązaniu z art. 28 k.p.a. wywołało rozbieżności w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Chodzi o postępowania zmierzające do wydania tzw. decyzji następczej na podstawie ww. przepisu. Zgodnie z tym przepisem: „(...) w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, odbiera mu zwierzę, zawiadamiając o tym niezwłocznie wójta (burmistrza, prezydenta miasta), celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierzęcia”.

 

Niejednolite orzecznictwo

Dotychczas w orzecznictwie sądów administracyjnych obecne były dwie rozbieżne linie orzecznicze. Sądy orzekały, że organizacje prozwierzęce nie posiadają automatycznie interesu prawnego do udziału w postępowaniu z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt jako strony, lecz mogą jedynie zgłosić udział w tym postępowaniu jako uczestnicy na prawach strony.

Równocześnie inne składy orzekające sądów administracyjnych stwierdzały, że organizacje takie uzyskują status strony w postępowaniu ze względu na fakt zawiadomienia organów samorządowych o odebraniu zwierząt i ponoszenia kosztów ich utrzymania i leczenia.

 

„Policja administracyjna”

W uzasadnieniu swojej decyzji NSA m.in. podzielił stanowisko Prokuratora Generalnego, że interes prawny organizacji zajmujących się prawami zwierząt do udziału jako strona w postępowaniach z art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt wynika z faktu, że zabierając właścicielowi zagrożone zwierzę dokonują oni czynności władczej, którą można zakwalifikować jako ingerencję administracyjną o charakterze policji administracyjnej.

W ocenie NSA ten etap procedury pozwala na samoistne przyjęcie, że organizacja społeczna będzie posiadała interes prawny w toczącym się następnie na mocy art. 7 ust. 3 ww. ustawy postępowaniu administracyjnym. Organizacja społeczna jest bezpośrednio zainteresowana wynikiem postępowania we wspomnianej sprawie.

Sąd podkreślił zatem, że status strony organizacji zajmujących się ochroną praw zwierząt wynika bezpośrednio z normy art. 7 ust. 3 ustawy o ochronie zwierząt, która stanowi o obowiązku nałożonym na te podmioty wskazane w tym przepisie.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY