MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 19 marca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

prison 407714 340Prokurator z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, po wykonaniu czynności procesowych z udziałem podejrzanego Konrada K. – byłego prezesa zarządu GetBack S.A. oraz Piotra B. - przedstawiciela podmiotu gospodarczego, który współpracował z GetBack S.A., a także po analizie zgromadzonego dotychczas materiału dowodowego, podjął decyzję o skierowaniu do sądu wniosków o tymczasowe aresztowanie obu podejrzanych

 

Konradowi K. zarzuca się usiłowanie doprowadzenia Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem Funduszu, poprzez wprowadzenie w błąd co do faktycznej kondycji finansowej spółki GetBack S.A. dla uzyskania dla GetBack S.A. pożyczki w kwocie 250 milionów złotych. W tym celu podejrzany przedłożył nierzetelne dokumenty, które dotyczyły okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wsparcia finansowego w kwocie 250 milionów złotych stanowiącej mienie znacznej wartości. Podejrzany działał w kwietniu 2018 roku w Warszawie, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

 

Podejrzanemu zarzuca się także rozpowszechnienie za pośrednictwem mediów, w tym internetu, nieprawdziwych danych w raporcie bieżącym spółki, które w istotny sposób wpływały na treść informacji wskazujących na pozytywne zaangażowanie spółki GetBack S.A. w rozmowy z Bankiem PKO BP S.A. oraz Polskim Funduszem Rozwoju S.A. odnośnie udzielenia GetBack S.A. lub podmiotom z Grupy Kapitałowej GetBack, finansowania o charakterze kredytowo – inwestycyjnym w łącznej kwocie do 250 milionów złotych.

 

Przedstawione informacje dotyczyły także prowadzenia negocjacji w celu ustalenia pozostałych warunków finansowania, przewidywanego zakończenia negocjacji i podpisania umów o finansowaniu w jak najszybszym terminie. Informacje te mogły wprowadzać w błąd, co do wartości instrumentów finansowych emitowanych przez spółkę GetBack S.A. wbrew zakazowi, o którym mowa w art.15 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie nadużyć na rynku, dokonując tym manipulacji. Miało to miejsce 16 kwietnia 2018 roku w Warszawie.

Konrad K. stanął również pod zarzutem wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o wartości ponad 15 milionów złotych poprzez zawarcie z ustalonym podmiotem gospodarczym umowy o świadczenie usług doradczo – marketingowych przy emisji obligacji szeregu serii oraz umowy o współpracy, które były umowami pozornymi.

 

Spółka współpracująca z byłym prezesem GetBack S.A. nie wykonywała na rzecz GetBack S.A. i innego ustalonego podmiotu, zakontraktowanych usług, pomimo dokonanej zapłaty, w wyniku czego doszło do przywłaszczenia kwoty ponad 15 milionów złotych.

 

Czwarty zarzut, także dotyczący wyrządzenia spółce GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach, której łączna wartość była nie mniejsza niż przeszło 7 milionów złotych, ma związek z zawarciem przez Konrada K. na początku grudnia 2017 roku w imieniu GetBack S.A. umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

 

Spółka straciła ponad 23 miliony złotych

Według zgromadzonego w śledztwie materiału dowodowego podejrzany wyrządził spółce GetBack S.A. szkodę majątkową w wielkich rozmiarach. Łączna wartość tej szkody szacowana jest obecnie na kwotę przekraczającą 23 miliony złotych, z czego ponad 15 milionów złotych zostało przelane na rachunek spółki, której podejrzany był jedynym udziałowcem.

 

Przestępstwa zarzucane podejrzanemu stanowią czyny zabronione penalizowane przepisami kodeksu karnego jako przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, a także przestępstwo z ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz z ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Maksymalne zagrożenie karą pozbawienia wolności wynosi do 10 lat.

 

Przedstawiciel podmiotu współpracującego z GetBack S.A. z zarzutami

Prokuratorskie zarzuty usłyszał wczoraj także Piotr B. – przedstawiciel podmiotu gospodarczego, który współpracował z GetBack S.A.

Podejrzanemu zarzuca się działanie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie oraz dla ustalonego podmiotu gospodarczego, wspólnie i w porozumieniu z Konradem K. jako prezesem zarządu GetBack S.A. oraz z innymi osobami, które miało doprowadzić do wyrządzenia GetBack S.A. szkody majątkowej w wielkich rozmiarach o łącznej wartości nie mniejszej niż ponad 7 milionów złotych. Do wyrządzenia szkody miało dojść poprzez zawarcie przez podejrzanego w grudniu 2017 roku w imieniu ustalonego podmiotu gospodarczego z GetBack S.A. umowy „o świadczeniu usług w zakresie bezpieczeństwa w biznesie”.

 

Na mocy umowy i podpisanych do niej aneksów, ustalony podmiot gospodarczy był zobowiązany do wykonania na rzecz GetBack S.A. określonych usług, a Konrad K. i Piotr B. byli upoważnieni do nadzoru nad realizacją umowy. W wyniku realizacji postanowień umownych, które według dotychczasowych ustaleń prokuratury miały mieć charakter pozorny, wypłacono ustalonemu podmiotowi gospodarczemu łącznie kwotę nie mniejszą niż ponad 7 milionów złotych.

Doszło do tego pomimo trudnej sytuacji finansowej pokrzywdzonej spółki.

 

Przestępstwo zarzucane podejrzanemu stanowi czyn zabroniony należący do przestępstw przeciwko obrotowi gospodarczemu. Zagrożone jest ono karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY