MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 24 sierpnia 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

networks 1987215 340Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prowadzi postępowanie w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej zajmującej się wyłudzeniami dotacji z funduszy Unii Europejskiej

 

Spółka miała budować szerokopasmowy Internet

Prokuratorzy ustalili, że pomiędzy Centrum Projektów Polska Cyfrowa, a spółką akcyjną podpisana została umowa o dofinansowanie na budowę sieci szerokopasmowego internetu. Beneficjent przedłożył do rozliczenia wniosek o płatność, pomimo, że wybudowano tylko około 30% planowanej sieci.

 

Pomimo niezrealizowania inwestycji przedstawiciele spółki akcyjnej przedkładali faktury VAT za wykonane rzekome prace przy budowie sieci. W wyniku nie zrealizowania sieci umowa o jej budowę został wypowiedziana. Jednocześnie wezwano beneficjenta do zwrotu dofinansowania w kwocie 7 264 894,90 zł wraz z odsetkami.

 

Następnie spółka akcyjna podpisała kolejną umowę na budowę szerokopasmowego internetu. Beneficjent przedłożył do CPPC wniosek o płatność wraz z załącznikami. Podobnie jak w poprzednim przypadku informacje zawarte we wniosku nie odpowiadały faktycznemu zaawansowaniu prac – stopień zaawansowania budowy wynosi 0%. Pomimo niezrealizowania inwestycji budowy sieci szerokopasmowego dostępu do Internetu, przedstawiciele spółki akcyjnej przedkładali faktury VAT, podpisywali protokoły odbioru robót/dostaw oraz dokonywali transferu środków finansowych pochodzących z dotacji. W rezultacie umowa ze spółka akcyjną została wypowiedziana i zażądano od niej zwrotu należności głównej 4 312 466,50 zł wraz z odsetkami.

 

Spółka wyemitowała obligacje, których nie wykupiła

Ponadto w trakcie śledztwa prokuratorzy ustalili, że przedstawiciele spółki akcyjnej wykorzystali strukturę spółek kontrolowanych przez Andrzeja B. do natychmiastowego transferu pieniędzy pozyskanych z dofinansowania, jak również dla zawierania umów na wykonawstwo projektowe, czy na wykonawstwo poszczególnych elementów przyszłej sieci.

Ponadto w toku śledztwa ujawniono, że spółka akcyjna nie posiadała własnych środków pieniężnych niezbędnych do zapewnienia wkładu własnego, więc miała ją pozyskać z emisji obligacji. Spółka wyemitowała obligacje na łączną kwotę 2.925.893,41zł. W przypadku 926 obligacji o wartości 926.000,00 zł nabytych przez 18 obligatariuszy termin wykupu minął 24 stycznia 2016 roku.

 

Celem emisji obligacji było pozyskanie środków finansowych w wysokości do 6 milionów złotych, na rozbudowę sieci światłowodowej wykonywanej przez spółkę akcyjną w ramach umowy na dofinansowanie projektu budowy sieci szerokopasmowego internetu. Nabywcy obligacji nie odzyskali zainwestowanych środków finansowych w łącznej kwocie nie mniejszej niż 926.000,00 złotych.

 

Zatrzymani usłyszeli zarzuty

W toku czynności prokuratorzy Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach ogłosili podejrzanym zarzuty kierowania i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu wyłudzenie dotacji z funduszy Unii Europejskiej tj. o czyn z artykułu 258 par. 1 kodeksu karnego. Ponadto podejrzani usłyszeli zarzuty przedłożenia podrobionych faktur Vat i w konsekwencji oszustwa co do mienia wielkiej wartości w kwocie około 11 milionów złotych. Podejrzanym zarzucono również czyn z artykułu 299 par 1 i 5 kodeksu karnego w postaci tzw. „prania brudnych pieniędzy”.

 

Prokurator, wobec Janusza K i Jacka K., skierował do Sądu wnioski o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania. Sąd w całości podzielił argumentację prokuratora i zastosował wobec podejrzanych areszt.

 

Wobec dwóch kolejnych podejrzanych, Wojciecha W. oraz Jacka P. został zastosowany środek zapobiegawczy w postaci dozoru Policji, poręczenia majątkowego w wysokości 50.000 złotych oraz zakazu opuszczania kraju.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY