MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 26 czerwca 2019r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

money laundering 1963184 340Prokuratura Regionalna w Warszawie przedstawiła dwóm mężczyznom pełniącym funkcje prezesów zarządów ustalonych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, zarzuty popełnienia przestępstwa zbrodni wystawienia i posłużenia się 143 fakturami VAT poświadczającymi nieprawdę, co do okoliczności mających znaczenie dla określenia wysokości podatku od towarów i usług, których łączna wartość należności ogółem z tytułu deklarowanych nabyć połączeń typu VoIP przekroczyła 446 mln zł

 

Ogłoszone zarzuty dotyczą także przestępstwa narażenia Skarbu Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł, udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustwa podatkowego oraz czynu zabronionego określanego jako „pranie brudnych pieniędzy”.


Podejrzani zostali zatrzymani i doprowadzeni Prokuratury Regionalnej w Warszawie, celem wykonania z ich udziałem czynności procesowych w ramach wieloosobowego śledztwa prowadzonego przez tutejszą Prokuraturę w Wydziale II do Spraw Przestępczości Finansowo – Skarbowej za sygn. akt RP II Ds. 5.2018 z Wydziałem do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej Zarządu w Warszawie Centralnego Biura Śledczego Policji oraz przy stałej współpracy funkcjonariuszy z kujawsko – pomorskiej Krajowej Administracji Skarbowej, Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

 

Zgromadzone w śledztwie dowody pozwoliły na uznanie, że zatrzymani mężczyźni brali udział w zorganizowanej grupie przestępczej, której celem było popełnianie przestępstw określonych w Kodeksie karnym oraz przestępstw karnych skarbowych związanych z fikcyjnym obrotem połączeniami typu VoIP, wystawianiem i posługiwaniem się nierzetelnymi fakturami VAT oraz oszustwa podatkowe polegające na podawaniu nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT – 7. Celem działania grupy było także przyjmowanie środków finansowych na rachunki bankowe i ich dalszy transfer, co miało udaremnić bądź znacznie utrudnić stwierdzenie przestępnego pochodzenia uzyskanych środków pieniężnych.

Osoby wchodzące w skład badanej grupy przestępczej działały w celu osiągnięcia korzyści majątkowej w okresie od końca maja 2017 roku do końca marca 2018 roku w Warszawie, w innych miastach na terenie Polski jak też poza granicami kraju.

W wyniku posłużenia się 143 nierzetelnymi fakturami VAT, które ujęto w ewidencjach zakupów VAT oraz podania nieprawdy w deklaracjach dla podatku od towarów i usług VAT - 7 ustalonej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością złożonych do Urzędu Skarbowego, narażono Skarb Państwa na uszczuplenie podatku VAT w kwocie ponad 83 mln zł.

Ujawnione okoliczności faktyczne wskazują, że podejrzani działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, które reprezentowały lub faktycznie zarządzały ustalonymi spółkami, uczynili sobie z popełniania przestępstw stałe źródło dochodu.

Śledztwo wszczęto na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, dotyczącego podejrzenia popełniania przestępstwa określanego mianem „prania brudnych pieniędzy”, które miało być popełnione przez osoby reprezentujące ustaloną spółkę z siedzibą w Warszawie. Spółka posiadała rachunki bankowe, które jak podano w doniesieniu mogły być wykorzystywane do przeprowadzania transakcji finansowych związanych z próbą legalizacji środków finansowych. Środki te miały pochodzić z zaniżania należności podatkowych poprzez obrót fikcyjnymi fakturami dokumentującymi wprowadzanie do obrotu kontraktów terminowych na obrót gazem, od których nie obliczono i nie odprowadzono należnych podatków.

 


Z dotychczasowych ustaleń śledztwa wynika, że ustalona spółka z siedzibą w Warszawie, powinna odprowadzić podatek należny VAT w wysokości ponad 83 mln zł z tytułu sprzedaży energii określonemu podmiotowi gospodarczemu, która pochodziła z nabyć wewnątrzwspólnotowych od jednej z holenderskich firm. Celem uniknięcia zapłaty należnego podatku VAT, spółka zniwelowała podatek należny fikcyjnym podatkiem naliczonym. Jedna z badanych w postępowaniu spółek dokonywała od ustalonego podmiotu gospodarczego zakupów krajowych w postaci połączeń typu VoIP, które następnie sprzedawała do Malezji. Rozliczenia finansowe pomiędzy współpracującymi podmiotami, dokonywane były za pomocą platformy płatniczej w Malezji.


Prokuratura Regionalna w Warszawie dokonała blokad rachunków bankowych ustalonego podmiotu gospodarczego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Łączna kwota zabezpieczonych dotychczas środków pieniężnych w przeliczeniu na złote polskie sięga blisko 37 mln, przy czym blokada obejmowała rachunki bankowe, na których zgromadzone były środki w złotych polskich, euro i dolarach amerykańskich.


Przestępstwa zarzucane podejrzanym, stanowiące między innymi czyny zabronione określone w art.271a§ 1 i 2 kodeksu karnego oraz art.277a § 1 kodeksu karnego, zagrożone są karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3, na czas nie krótszy od lat 5 albo karą 25 lat pozbawienia wolności, przy czym sprawcom grozi także kara grzywny, przepadek przedmiotów i korzyści pochodzących z przestępstw lub ich równowartość.

 

Przepisy art.271a oraz art.277a należące do przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów, zostały wprowadzone do Kodeksu karnego ustawą z 10 lutego 2017 roku o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U., poz. 244). Przedmiotem ich ochrony jest zgodność treści faktury z prawdą oraz interes fiskalny państwa Skarbu Państwa w zakresie podatków dla przeciwdziałania wyłudzania podatku od towaru i usług (VAT).


Prokuratura Regionalna w Warszawie gromadzi liczne dowody, które pozwolą na ustalenie pozostałych osób i podmiotów gospodarczych mających związek z ujawnionymi przestępstwami.

 

 

 

LS

Prokuratura Regionalna w Warszawie

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY