MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  15 stycznia 2021r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

laughs 2323344 960 720Prokurator Generalny skierował do Sądu Najwyższego skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 października 2004 roku. Sprawa dotyczy sprzedaży udziału w krakowskiej kamienicy na podstawie nieważnego pełnomocnictwa

 

Pozew Skarbu Państwa

Przed Sądem Okręgowym w Krakowie toczyło się postępowanie z powództwa Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezydenta Miasta Krakowa. Sprawa dotyczyła unieważnienia umowy sprzedaży w zakresie 1/2 udziału w nieruchomości, zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonej przy ulicy Dietla w Krakowie. Początkowo podnoszono, iż współwłaścicielka nieruchomości nie była uprawniona do rozporządzenia ujawnionym na jej rzecz udziałem, z uwagi na wypłacone odszkodowanie w trybie przewidzianym dla układów indemnizacyjnych.

Jednakże w toku jednej z rozpraw dodatkowo ujawniono, że kobieta zmarła w roku 1993 lub 1994 tj. przed udzieleniem pełnomocnictwa do dokonania sprzedaży udziału w jej imieniu. Dlatego też strona powodowa wniosła o zmianę podstawy faktycznej uzasadniającej żądanie stwierdzenia nieważności umowy z dnia 31 grudnia 1997 roku.

 

Okoliczność dotycząca śmierci kobiety została potwierdzona w postępowaniu Sądu Okręgowego w Krakowie w oparciu o wydruk ze strony internetowej tj. bazy danych Social Security Death Index, z którego wynikało, że śmierć współwłaścicielki nieruchomości nastąpiła w dniu 18 grudnia 1993 roku.

 

Wyrok Sądu Okręgowego w Krakowie

Wyrokiem z dnia 28 października 2004 roku Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo Skarbu Państwa podnosząc, że stronie powodowej pomimo ciążącego na niej obowiązku nie udało się wykazać za pomocą dokumentów urzędowych, iż śmierć współwłaścicielki nieruchomości nastąpiła przed datą wystawienia pełnomocnictwa do jej sprzedaży.

W szczególności wskazano, że strona nie przedłożyła oryginału aktu zgonu. Sąd uznał też, że wobec podejmowanych wcześniejszych, bezskutecznych prób jego pozyskania za pośrednictwem polskich placówek dyplomatycznych, kolejny wniosek strony powodowej o przeprowadzenie dowodu z aktu zgonu w drodze pomocy prawnej był spóźniony i jedynie zmierzał do przedłużenia postępowania. Sąd uznał, że strona powodowa nie wykazała dostatecznych dowodów na poparcie tez formułowanych i zawartych w pozwie. Wyrok nie został zaskarżony i stał się prawomocny.

 

Uzyskano oryginał aktu zgonu

20 września 2019 roku Prezydent Miasta Krakowa zwrócił się z wnioskiem o zaskarżenie wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z dnia 28 października 2004 roku w trybie skargi nadzwyczajnej. Jednocześnie przedłożył ostatecznie pozyskany oryginał aktu zgonu współwłaścicielki nieruchomości. Jego treść, ponad wszelką wątpliwość, potwierdziła, iż „sprzedająca” zmarła 18 grudnia 1993 roku, a tym samym nie mogła 30 grudnia 1997 roku, składać przed notariuszem oświadczenia o udzieleniu pełnomocnictwa.

 

Sąd Najwyższy zajmie się sprawą

Działając z upoważnienia Prokuratora Generalnego Robert Hernand wniósł skargę nadzwyczajną od prawomocnego wyroku Sądu Okręgowego w Krakowie z 28 października 2004 roku.

Jak wskazano w skardze Sąd Okręgowy w Krakowie rażąco naruszył przepisy prawa materialnego i procesowego przez ich niewłaściwe zastosowanie, co doprowadziło do wydania wyroku sprzecznego z prawem. Naruszenia prawa, których dopuścił się Sąd Okręgowy w Krakowie w konsekwencji są niezgodne z konstytucyjną zasadą legalizmu działania władzy publicznej oraz zasadą sprawiedliwości proceduralnej i wynikającymi z niej gwarancjami dotyczącymi obowiązku wszechstronnego i rzetelnego wyjaśnienia sprawy przez sąd i rzetelnego ukształtowania postępowania sądowego.

 

Dlatego też Prokurator Generalny wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi Okręgowemu w Krakowie do ponownego rozpoznania.

 

 

 

MS

Prokuratura Krajowa

foto: Pixabay

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY