MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 4 października 2023r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

logo 1356082 128012 marca prezydent podpisał Ustawę z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw

 

Zmiana ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji ma usprawnić działania wierzyciela i organu egzekucyjnego w zakresie niezbędnym do wszczęcia i prowadzenia egzekucji administracyjnej oraz zwiększenia jej efektywności.

W ocenie projektodawców konieczne było również wprowadzenie rozwiązań umożliwiających przymusowe dochodzenie należności z tytułu VAT rozliczanego w procedurze szczególnej od podmiotu, którego miejscem zamieszkania lub siedziby jest inne państwo niż Polska oraz dla którego państwem identyfikacji jest państwo inne niż Polska i w tym państwie identyfikacji została złożona deklaracja.

 

Zmiany w tej ustawie polegają m.in. na:

 

- modyfikacji definicji legalnej terminu wynagrodzenie;

 

- uproszczeniu zasad przedawnienia kosztów upomnienia;

 

- usprawnieniu korzystania z Rejestru Należności Publicznoprawnych poprzez umożliwienie automatycznego pozyskiwania danych przez podmioty uprawnione;

 

- uproszczeniu etapu wszczęcia postępowania egzekucyjnego;

 

- zmianie sposobu postępowania w przypadku śmierci zobowiązanego będącego przedsiębiorcą w toku postępowania egzekucyjnego;

 

- rozszerzeniu zakresu informacji, jakie wierzyciel przekazuje organowi egzekucyjnemu wraz z wnioskiem egzekucyjnym i tytułem wykonawczym;

 

- usprawnieniu egzekucji do majątku wspólnego zobowiązanego i jego małżonka m.in. poprzez wprowadzenie możliwości uzyskania przez wierzyciela lub organ egzekucyjny danych małżonka i zobowiązanego odpowiadającego majątkiem wspólnym oraz informacji o ustroju małżeńskim czy majątku wspólnym;

 

- usprawnieniu egzekucji z majątku obciążonego zastawem skarbowym i hipoteką przymusową oraz podmiotu, który uzyskał korzyść majątkową wskutek czynności prawnej dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela;

 

- usprawnieniu obsługi zbiegów egzekucji sądowej i sądowoadministracyjnej oraz zbiegów egzekucji administracyjnych;

 

- dostosowaniu przepisów o egzekucji z ruchomości do przepisów prawa celnego;

 

- zmianie sposobu naliczania opłaty egzekucyjnej.

 

 

 

LS

Kancelaria Prezydenta

foto: Pixabay 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY