MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 18 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

horse 2082051 340Postanowieniem z dnia 28 września br., Sąd Rejonowy Lublin-Zachód (elektroniczny) przywrócił pani Bożenie z Milanówka termin do wniesienia sprzeciwu od nakazu zapłaty. Zarządzeniem z tego samego dnia sąd poinformował komornika, że "w przedmiotowej sprawie nakaz zapłaty utracił moc". Tym samym czytelniczka wygrała bój o wniesienie skutecznego sprzeciwu od nakazu zapłaty. Przywracając termin sąd napisał, że pani Bożena "uprawdopodobniła okoliczności uzasadniające wniosek o przywrócenie terminu"

 

Więcej o sprawie:

Poczta Polska twierdzi, że listonosz w Milanówku doręczył awizo w Wielkanocny Poniedziałek. Czy to możliwe?

 

Co było we wniosku

Pani Bożena z Milanówka otrzymała 21 września pismo od komornika sądowego Eweliny Lal z Grodziska Mazowieckiego. Jest to wezwanie do zapłaty prawie 10.000 zł na rzecz jednego z funduszy sekurytyzacyjnych. Tytułem egzekucyjnym jest nakaz zapłaty wydany przez sąd elektroniczny z Lublina.

Pani Bożena twierdzi, że nie otrzymała żadnego powiadomienia o przesyłce sądowej (nie było pierwszego ani powtórnego awiza). Telefonicznie dowiedziała się, że sąd w Lublinie zastosował tzw. fikcję doręczenia w oparciu o art. 139 § 1. kpc. Otrzymała także numer przesyłki z nakazem zapłaty.

 

We wniosku o przywrócenie terminu do złożenia sprzeciwu napisała:

Nie było żadnej próby doręczenia mi jej. Nie było ani pierwszego awiza, ani powtórnego. Na stronie śledzenia przesyłek jest informacja, że powtórne awizo było 4 dni po pierwszym i to w sobotę 15 kwietnia. Pierwsze było rzekomo w dniu 11 kwietnia. W soboty nie pracują listonosze, jest to więc kłamliwa informacja.

Zawsze na poczcie odbieram całą korespondencję. W dniu 11 kwietnia odebrałam o godz. 12:57 inną przesyłkę o numerze nadania: 20205......

Reklamowana przesyłka była już podobno przekazana do doręczenia o godz. 9:46. Powinna być więc widoczna już w południe na poczcie. Wszystko wskazuje na to, że listonosz zapomniał mi ją doręczyć i jak fałszował dokumentację, to awizował ją powtórnie w systemie po 4 dniach, a nie po 7, i to w dodatku w sobotę.

Nie zmienia to faktu, że nie było ani jednej próby doręczenia mi reklamowanej przesyłki (brak awizo w skrzynce listowej).

 

Poczta przeprasza, ale...

16 października Biuro Prasowe Poczty Polskiej przesłało taką informację:

 

Panie Redaktorze,

przepraszamy za pomyłkę, która wkradła się w naszą odpowiedź. To nie powinno się zdarzyć.

W systemie – co sprawdziliśmy – przesyłka była awizowana 11.04.2017 (wtorek) i powtórnie awizowana 19.04.2017 (środa).

 

MS: Rozporządzenie źródłem prawa powszechnie obowiązującego

17 października, Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji Ministerstwa Sprawiedliwości przesłał takie wyjaśnienia:

 

Zgodnie z ustawą z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego sąd dokonuje doręczeń przez operatora pocztowego, osoby zatrudnione w sądzie, komornika lub sądową służbę doręczeniową. Ponadto, Minister Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw łączności w drodze rozporządzenia określa, szczegółowy tryb i sposób doręczania pism sądowych mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego toku postępowania, a także realizacji gwarancji procesowych jego uczestników, ochronę praw osób, którym pisma są doręczane, oraz ochronę ich danych osobowych.

Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym jest, zgodnie z art. 87 ust. 1 Konstytucji, źródłem prawa powszechnie obowiązującego. Skuteczność doręczenia „awizowanego” pisma sądowego należy oceniać w świetle przepisów rozporządzenia, w szczególności z uwzględnieniem czynności i terminów w nim wskazanych dotyczących awizowania: sporządzenia i pozostawienia awizo, przechowania awizowanej przesyłki, sporządzenia i pozostawienia powtórnego awizo, przechowania ponownie awizowanej przesyłki oraz odesłania sądowi wysyłającemu przesyłki niepodjętej.

Ponadto informuję, że zgodnie z art. 49 ust. 1 prawa pocztowego, warunki świadczenia usług powszechnych oraz ogólne warunki dostępu do tych usług zostały określone przez operatora wyznaczonego – czyli Pocztę Polską S. A. w Regulaminie świadczenia usług powszechnych.

 

MIiB: Adresatka była dwukrotnie powiadomiona o fakcie nadejścia przesyłki

17 października, Szymon Huptyś rzecznik prasowy Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa przesłał następujące stanowisko:

 

Poczta Polska SA świadczy usługi pocztowe zgodnie z obowiązującymi przepisami i dokłada wszelkich starań w celu rzetelnej realizacji usług. W zakresie przesyłek listowych nadanych w postępowaniu cywilnym stosowane są zapisy ustawy Prawo pocztowe oraz rozporządzenia w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym jako obligatoryjne. Jednakże przypadek opisany przez Państwa wskazuje, że w bieżącej pracy mogą występować usterki, dlatego przepisy przewidują postępowanie reklamacyjne dla tego typu sytuacji.

 

Z informacji otrzymanych z Poczty Polskiej wynika, że w opisywanym przypadku próba doręczenia przesyłki nastąpiła 11 kwietnia 2017 r., natomiast 15 kwietnia 2017 r. jest datą sporządzenia powtórnego zawiadomienia, kiedy to pracownik placówki pocztowej, w związku z okresem świątecznym i dużą ilością przesyłek, błędnie wpisał informację do systemu śledzenia. Sam proces doręczenia powtórnego awizo nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami. Powtórne zawiadomienie jest traktowane jako przesyłka nierejestrowana i pozostawiane jest w skrzynce oddawczej adresata.

 

Adresatka była dwukrotnie powiadomiona o fakcie nadejścia przesyłki pod swoim adresem i miała możliwość jej odbioru w przewidzianym w prawie terminie (przesyłka była awizowana 11 kwietnia 2017 r. oraz powtórnie 19 kwietnia 2017 r.). Ponadto na awizacji znajdowała się informacja o terminie przechowywania, tj. ostatnim dniu, w którym należy przesyłkę odebrać (26 kwietnia 2017 r.).

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami taka przesyłka jest skutecznie doręczona. W świetle kodeksu postępowania cywilnego (KPC) zasadą jest dokonywanie doręczenia do rąk własnych adresata (tzw. doręczenie właściwe). Ponieważ doręczenie w ten sposób nie zawsze jest możliwe, ustawodawca przewiduje od tej reguły szereg wyjątków, będących wyrazem kompromisu między dążeniem do zapewnienia sprawnego dochodzenia roszczeń i koniecznością ochrony pozwanego. Jedno z tych odstępstw przewiduje art. 139 § 1 KPC, zezwalający na dokonanie doręczenia przez złożenie pisma w placówce pocztowej operatora publicznego (tzw. doręczenie przez awizo). Doręczenie tym sposobem stanowi ostateczny środek wśród unormowanych w KPC trybów doręczenia i jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy nie jest możliwe doręczenie do rąk adresata lub osobom określonym w art. 138 KPC. W powiązaniu z przepisami aktów wykonawczych i stanowiskiem judykatury przepis art. 139 § 1 KPC pozwala dokonać skutecznego doręczenia nawet wówczas, gdy nie ma wątpliwości, że pismo do adresata nie dotarło, ponieważ nie zostało odebrane z placówki pocztowej.

 

Komentarz

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 października 2010 r. w sprawie szczegółowego trybu i sposobu doręczania pism sądowych w postępowaniu cywilnym - drugie awizo sporządza się, jeżeli osoba uprawniona nie zgłosi się w placówce operatora w terminie siedmiu kolejnych dni, licząc od dnia następnego po dniu pozostawienia pierwszego zawiadomienia.

 

Przekładając to na opisaną sytuację, Poczta Polska mogła powtórne awizo wystawić dopiero w dniu 19 kwietnia. Sporządzenie awiza w dniu 15 kwietnia to złamanie obowiązującego prawa. W dodatku, to jakiś absurd, gdyż czytelniczka mogła odebrać korespondencję w wyniku pierwszego awiza do dnia 18 kwietnia włącznie. I co wówczas z drugim awizem?

 

Niestety otrzymujemy coraz więcej skarg na nierzetelność Poczty Polskiej w doręczaniu przesyłek sądowych. Jeśli ministerstwo nie zareaguje zdecydowanie, a będzie udawać - jak w tej sprawie, że wszystko jest OK, to niewesoło widzę w przyszłości sprawę doręczania korespondencji sądowej przez tego operatora pocztowego.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY