MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  piątek  24 stycznia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

law 447487 340Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra sprawiedliwości. Projekt zakłada uproszczenie postępowania karnego

 

Bez mówienia do pustej sali

Sędziowie nie będą ogłaszać wyroków i postanowień na posiedzeniu, na które nikt się nie stawił. Dziś trzeba to robić, nawet jeśli poza sędzią nie ma nikogo na sali.Jeżeli na ogłoszeniu wyroku lub postanowienia na posiedzeniu nikt się nie stawi, można będzie uznać je za ogłoszone.

 

Przejrzyste uzasadnienie na formularzu

Uzasadnienia wyroków będę sporządzane na specjalnym formularzu, według ściśle określonych zasad. Dzięki temu staną się zrozumiałe i przejrzyste.

Sędziowie nie będą musieli wymieniać na rozprawach wszystkich protokołów i dokumentów będących dowodami. Dziś mają taki obowiązek, co w przypadku skomplikowanych spraw (czasem są to setki tomów akt), znacząco wydłuża postępowanie sądowe (o tygodnie lub nawet miesiące).Nowy przepis zakłada, że z chwilą zamknięcia przewodu sądowego wszystkie protokoły i dokumenty będące dowodami uznaje się za ujawnione bez odczytywania.

 

Zwolnienie lekarskie nie zablokuje procesu

Dużym problemem powodującym wydłużanie się postępowań w sądach są zwolnienia lekarskie oskarżonych. Sąd wyznacza termin rozprawy, na który przyjeżdżają liczni świadkowie czy biegli, nieraz z odległych miejscowości, a nawet z zagranicy. Na rozprawie obrońca nieoczekiwanie składa zwolnienie lekarskie oskarżonego. Uniemożliwia to prowadzenie rozprawy i zmusza świadków do ponownego przyjazdu.

Sąd musi wyznaczyć kolejną czasochłonną rozprawę, a budżet państwa wydaje pieniądze na zwrot kosztów dojazdu, noclegów i utraconego zarobku świadków czy biegłych. Jest to częsta metoda obstrukcji sądowej, na której korzystają przestępcy i ich nieetyczni przedstawiciele procesowi.Po zmianach takie działanie zostanie ukrócone. Bez względu na przyczynę nieobecności stron będzie można przesłuchać świadków i przeprowadzić inne dowody zaplanowane na dany termin rozprawy.

 

Ścisłe przestrzeganie terminów

Wniosek dowodowy (np. dokument, powołanie świadka) złożony po terminie wyznaczonym przez sąd zostanie – co do zasady – oddalony. Wyjątkiem ma być jedynie sytuacja, gdy dowód będzie przesądzał o odpowiedzialności karnej sprawcy. Dziś spóźnione złożenie wniosku dowodowego nie rodzi żadnych konsekwencji. Zgłaszanie po terminie wniosków dowodowych jest częstym wybiegiem prawniczym, służącym przewlekaniu procesów.

 

Rezygnacja z niepotrzebnych przesłuchań

Poważnym obciążeniem dla policji i prokuratury w dochodzeniach i śledztwach jest konieczność przesłuchania wszystkich pokrzywdzonych w sprawach dotyczących bardzo dużej liczby osób.Chodzi np. o sprawy oszustw internetowych, piramid finansowych, czy wprowadzenia do sprzedaży serii wadliwych towarów. W takich przypadkach setny czy tysięczny pokrzywdzony z reguły nie wprowadza do postępowania żadnych nowych faktów, a jedynie powtarza już te znane.Rezygnacja z obowiązku przesłuchiwania wszystkich pokrzywdzonych przyczyni się do usprawnienia i przyspieszenia postępowań przygotowawczych, a także zapobiegnie zbędnemu przesłuchiwaniu pokrzywdzonych.

 

Odczytanie zeznań zamiast przesłuchania

Aby nie przewlekać rozpraw sąd będzie mógł zaniechać bezpośredniego przesłuchania świadków, o których wiadomo, że nie wniosą do sprawy nic istotnego. Chodzi np. o sytuacje, gdy świadek może co najwyżej potwierdzić okoliczności, które nie budzą wątpliwości i zostały już ustalone. Wtedyw zupełności wystarczy odczytanie na rozprawie zeznań takiego świadka złożonych w postępowaniu przygotowawczym.

 

Równowaga sądów dwóch instancji

Często dochodzi do zatorów w sądach drugiej instancji, które przy obecnych przepisach niejednokrotnie muszą prowadzić sprawy niemal od początku. Dlatego konieczna jest przebudowa postępowania odwoławczego.Zmiany przewidują ograniczenie – w powoływaniu na etapie apelacji – nowych świadków, czy dowodów w postaci dokumentów. Będzie to dopuszczalne tylko wtedy, gdy strona wnosząca apelację nie mogła wnieść o przeprowadzenie dowodu przed sądem pierwszej instancji (np. świadek był za granicą) lub fakt, którego chce dowieść, nie mógł być przedmiotem pierwotnego postępowania.

 

Równomierny rozkład pracy

Sąd odwoławczy (apelacyjny lub okręgowy) będzie mógł skazać oskarżonego, którego winę sąd pierwszej instancji uznał, ale warunkowo umorzył postępowanie.Sąd apelacyjny będzie mógł samodzielnie zaostrzyć karę poprzez wymierzenie dożywotniego pozbawienia wolności. Obecnie najwyższa kara, jaką może wymierzyć to 25 lat więzienia, a jeżeli uzna za zasadne orzeczenie kary dożywocia, może jedynie skierować sprawę do ponownego rozpatrzenia przez sąd pierwszej instancji.Zmiany zapewnią równomierne rozłożenie pracy między sądami pierwszej i drugiej instancji.

 

Pismo z sądu do skrytki pocztowej

Każdy będzie mógł wskazać skrytkę pocztową do skutecznego doręczania pism organów procesowych (sądu, prokuratora, policji). Będzie to ułatwienie zarówno dla powiadamianych osób (np. stron postępowania, poszkodowanych, świadków), jak i dla samego organu. Obecnie wszystkie doręczenia muszą być do rąk własnych odbiorcy, przekazane domownikowi lub pozostawione do odbioru w urzędzie pocztowym.

 

Ułatwienie dla niepełnosprawnych

Osoby niepełnosprawne i obłożnie chore nie będą już miały problemu z odbiorem pism sądowych i w postępowaniu przygotowawczym. Nowe przepisy umożliwią im upoważnienie dowolnie wybranej osoby do odbioru korespondencji procesowej na poczcie. Rozwiązanie takie likwiduje bariery w dostępie do wymiaru sprawiedliwości i usprawni postępowania.

 

Sąd od sądzenia, a nie od śledztwa

Do sądów nie będą już trafiać sprawy niewyjaśnione pod wieloma względami na etapie śledztwa, kierowane przez oskarżycieli posiłkowych. Dziś tak się dzieje, a przyczyną nie jest opieszałość prokuratorów, lecz złe procedury.Według obecnych przepisów, gdy prokuratura dwukrotnie odmówi wszczęcia postępowania przygotowawczego albo dwukrotnie je umorzy (bo nie dopatrzy się przestępstwa), pokrzywdzony nabywa uprawnienia oskarżyciela posiłkowego i może wystąpić z aktem oskarżenia. Wtedy sąd musi sam – bez udziału śledczych – wyjaśniać, czy rzeczywiście popełniono przestępstwo.Proponowana zmiana ogranicza takie sytuacje.

Chodzi o to, aby sędziowie zajmowali się co do zasady orzekaniem o winie i karze, a nie wchodzili w procesową rolę śledczych. Dlatego od powtórnej odmowy wszczęcia albo powtórnego umorzenia postępowania przygotowawczego pokrzywdzonemu będzie przysługiwać zażalenie do prokuratora nadrzędnego. Dopiero, gdy ten utrzyma w mocy postanowienie, poszkodowany będzie mógł sam zamienić się w oskarżyciela, a sprawa trafi do sądu.

 

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 30 dniach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

 

 

 

LS

Kancelaria Premiera

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY