documents 158461 340Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej 21 czerwca skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko Annie C. – sędzi Sądu Rejonowego w Chełmie. Została ona oskarżona o popełnienie dwóch przestępstw przeciwko wiarygodności dokumentów

 

Anna C., jako funkcjonariusz publiczny – sędzia Sądu Rejonowego w Chełmie uprawniona do wystawienia dokumentu, w protokole rozprawy karnej, która odbyła się 26 lutego 2016 roku, poświadczyła nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenie prawne. W treści tego protokołu wpisała wzmiankę o ogłoszeniu postanowienia o umorzeniu postępowania w obecności stron postępowania – oskarżyciela publicznego oraz pokrzywdzonej działającej w charakterze oskarżyciela posiłkowego – oraz o pouczeniu stron o terminie i sposobie zaskarżenia tego orzeczenia. W rzeczywistości decyzja ta nie została ogłoszona na tej rozprawie.

 

W ten sposób sędzia pozbawiła strony postępowania możliwości zaskarżenia postanowienia o umorzeniu postępowania, czym działała na szkodę interesu publicznego i prywatnego. Do popełnienia tego przestępstwa doszło 10 marca 2016 roku w Chełmie.

 

Prokurator zarzucił ponadto sędzi Annie C. nakłonienie pracownika Sądu Rejonowego w Chełmie – protokolanta sądowego Annę Sz. uprawnioną do sporządzenia protokołu rozprawy – do poświadczenia nieprawdy w protokole rozprawy z 26 lutego 2016 roku.

 

Na ławie oskarżonych zasiądzie również protokolantka Anna Sz. Odpowie ona za to, że działając na polecenie sędzi Anny C. poświadczyła nieprawdę w protokole rozprawy.

 

Wobec oskarżonej sędzi Anny C. prowadzone jest postępowanie dyscyplinarne. W pierwszej instancji zakończyło się ono podjęciem uchwały o usunięciu jej z urzędu sędziego. Decyzja te jest nieprawomocna.

Od 2016 roku sędzia Anna C. jest zawieszona w wykonywaniu czynności służbowych.

 

 

 

LS

Prokuratura Krajowa