MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 27 maja 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Pan Krzysztof z Warszawy otrzymał od BIG InfoMonitor pisemne powiadomienie o wpisaniu go do rejestru dłużników Biura Informacji Gospodarczej. Pod zawiadomieniem podpisany jest Marek Jagła, dyrektor Departamentu Operacyjnego. Wpis nastąpił na wniosek firmy windykacyjnej Ultimo, która działa w imieniu Ultimo Portfolio Investment z Luksemburga

 

Pan Krzysztof nie ma żadnego długu stwierdzonego sądownie wobec firmy z Luksemburga. Sprawa była bowiem w sądzie, jednak Ultimo wycofało ją po zapoznaniu się z zarzutami czytelnika. Ale nie to zbulwersowało pana Krzysztofa, bo jak poradzić sobie z firmą windykacyjną wie (złoży pozew o usunięcie tej informacji z BIG).

 

Zdenerwowała go zupełnie inna kwestia. W powiadomieniu jest bowiem tak napisane:

Usunięcie powyższej informacji z Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor jest możliwie tylko po całkowitej spłacie należności, która na dzień 15 sierpnia wynosiła 9516,87 zł.

 

Proszę zwrócić uwagę na słowo: "tylko" - napisał do redakcji. To jest przecież czysta dezinformacja, bym spłacił ten nieistniejący dług. A co, jak sąd nakaże wskutek mojego pozwu usunięcie tego wpisu?

 

Trudno nie zgodzić się z tą argumentacją. Sięgnąłem do ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Przypadków, gdy biuro usuwa informacje z bazy jest podanych kilkanaście (np. na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania lub na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem).

Słowo "tylko" jest naprawdę nadużyciem.

 

Zastanowiła mnie przy okazji inna kwestia. Jak Marek Jagła ustalił dokładną kwotę do spłaty. Na infolinii BIG InfoMonitor dla konsumentów zapewniono mnie, że dyrektor Jagła nic nie ustalał, tylko przekazał informację podaną przez wierzyciela. Potwierdziła to Halina Kochalska, rzecznik prasowy BIG InfoMonitor. - Niczego nie weryfikujemy, jesteśmy tylko taką tablicą ogłoszeń, np. dla firm windykacyjnych - dodała.

 

Wydaje mi się, że w takim wypadku Jagła winien napisać, że: zgodnie z tym co przekazał wierzyciel, jest pan winien...

 

W powiadomieniu sporo miejsca (około 1/4 strony) zajmuje straszenie, czym grozi zamieszczenie informacji o długu w rejestrze (utrudniony dostęp do usług finansowych, telekomunikacyjnych, wynajmu mieszkania czy magazynu). Nie ma niestety nic o możliwościach obrony przed nierzetelnym wpisem. Jest tylko informacja, że wszystkie pytania dotyczące sprawy należy kierować do... Ultimo.

 

Tak skonstruowane powiadomienie jest, w jakimś sensie, zaprzeczeniem idei powstania biur gospodarczych. Wydaje mi się bowiem, że ideą nie było socjotechniczne wywieranie wpływu na spłatę zadłużenia, w dodatku, tak wątpliwego jak w tym przypadku.

 

W takim powiadomieniu winny być także jasno wskazane możliwości obrony osoby wpisanej, chociażby poprzez skrótowe przytoczenie art. 31 ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych:

 

Art. 31. Biuro usuwa informacje gospodarcze:

1) na wniosek wierzyciela, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku;

2) przed zaprzestaniem wykonywania działalności gospodarczej przez biuro, informując o tym wierzycieli związanych z biurem umową, o której mowa w art. 12 ust. 1;

3) przekazane przez wierzyciela, z którym wygasła albo została rozwiązana umowa, o której mowa w art. 12 ust. 1;

4) przekazane przez wierzyciela, który po ich przekazaniu do biura został wykreślony z właściwego rejestru albo ewidencji lub trwale zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej;

5) dotyczące posłużenia się podrobionym lub cudzym dokumentem – po upływie 10 lat, licząc od końca roku, w którym biuro otrzymało te informacje;

6) na podstawie uzasadnionej informacji o nieistnieniu zobowiązania;

7) na podstawie uzasadnionej informacji o wygaśnięciu zobowiązania, jeżeli dane dotyczą dłużnika będącego konsumentem;

8) po upływie 3 lat od ich ostatniej aktualizacji, nie później niż po upływie 10 lat od dnia ich przekazania przez wierzyciela.

 

I przy okazji inne artykuły tej ustawy odnoszące się do poruszonej problematyki:

Art. 29. 1. W przypadku:

1) częściowego lub całkowitego wykonania zobowiązania albo jego wygaśnięcia,

2) powzięcia przez wierzyciela, który zawarł z biurem umowę, o której mowa w art. 12 ust. 1, wiadomości o odzyskaniu przez osobę uprawnioną utraconego dokumentu, którym posłużyła się osoba nieuprawniona,

3) powzięcia wiarygodnej informacji, że przekazane informacje gospodarcze są nieprawdziwe,

4) powzięcia wiarygodnej informacji o zmianie innych informacji gospodarczych przekazanych przez wierzyciela do biura, zgodnie z art. 14–18 – wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tych informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu lub o posłużeniu się cudzym dokumentem, z żądaniem aktualizacji informacji gospodarczych, przekazując do biura aktualne dane.

2. W przypadku stwierdzenia faktu nieistnienia zobowiązania wierzyciel jest obowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia powzięcia tej informacji, wystąpić do biura, któremu przekazał dane o zobowiązaniu, z żądaniem usunięcia informacji gospodarczych dotyczących tego zobowiązania.

3. W przypadku zbycia wierzytelności zbywca jest zwolniony z obowiązków określonych w ust. 1 i 2 z chwilą przekazania do biura informacji o zbyciu wierzytelności.

4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, biuro usuwa informacje gospodarcze dotyczące zbytej wierzytelności po upływie 14 dni od dnia otrzymania tej informacji, chyba że przed upływem tego terminu nabywca wierzytelności dokona aktualizacji informacji w zakresie dotyczącym danych wierzyciela. Z chwilą dokonania aktualizacji obowiązki określone w ust. 1 i 2 przechodzą na nabywcę.

Art. 30. 1. Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, jest obowiązany do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały udostępnione lub są przechowywane z naruszeniem ustawy.

2. Na wniosek dłużnika wierzyciel, który przekazał informacje gospodarcze do biura, informuje podmiot, który otrzymał informacje gospodarcze od biura, o uzupełnieniu, uaktualnieniu, sprostowaniu lub usunięciu danych dłużnika.

 

 

 

JW

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY