MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 26 maja 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

hide 388476 340Postanowieniem z dnia 22 maja br. Sąd Okręgowy w Zamościu odmówił przybicia nieruchomości rolnej zlicytowanej w dniu 16 września 2016r. Odmawiając przybicia, sąd uchylił postanowienie Sądu Rejonowego w Tomaszowie Lubelskim nadzorującego licytację przeprowadzoną przez komornika sądowego Michała Kasprowicza, którym to postanowieniem przybicie zostało udzielone. Istotne w tej sprawie stały się daty oraz wyjątkowo bierna postawa komornika

 

Komornik Michał Kasprowicz prowadzi egzekucję z majątku rolnego pana K. Wycena nieruchomości jest sprzed wielu lat, dlatego czytelnik złożył wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. Wniosek poparł licznymi dowodami.

 

Komornik wezwał pana K. do zapłaty zaliczki na poczet wynagrodzenia biegłego w wysokości 1500 zł. Czytelnik wezwanie do zapłaty zaliczki otrzymał w dniu 13 września. Termin do zapłaty zaliczki upływał więc w dniu 20 września. Ale w dniu 16 września odbyła się licytacja, nieruchomość została sprzedana. Sąd nadzorujący licytację był poinformowany o mijającym za kilka dni terminie zapłaty zaliczki, otrzymał również wniosek o zniesienie w takim wypadku terminu licytacji.

Sędzia uznał jednak nierozpoznany wniosek o sporządzenie dodatkowego opisu i oszacowania za nieistotną przeszkodę w przeprowadzeniu licytacji. Po licytacji sąd udzielił przybicia na rzecz nabywcy. Czytelnik zaskarżył to postanowienie.

 

Sąd wszedł w kompetencje komornika

Zdaniem Sądu Okręgowego zaskarżone postanowienie Sądu Rejonowego zostało wydane w warunkach naruszenia przepisów normujących kwestię dodatkowego opisu i oszacowania nieruchomości. W ocenie sądu, komornik powinien merytorycznie rozpatrzyć ten wniosek (uznając go lub oddalając). Tymczasem Kasprowicz żadnej decyzji odnośnie tej inicjatywy dłużnika nie podjął.

 

W tych warunkach należy uznać, że wniosek dłużnika nie uzyskał ostatecznej procesowo decyzji komornika. Sąd pierwszej instancji zajmując stanowisko w toku prowadzonej licytacji w kwestii inicjatywy dłużnika, wyszedł poza ramy przedmiotowe przypisanych mu na tym etapie egzekucji uprawnień, wkraczając w sferę orzeczniczą zastrzeżoną dla komornika. Wniosek dłużnika winien zmaterializować się decyzją komornika, a nie sądu, przed którym odbywała się licytacja. Sąd w tym zakresie zachowuje uprawnienie jedynie do ewentualnego rozpoznania skargi wniesionej na decyzję komornika. Opisana sytuacja związana z procedowaniem wniosku o dodatkowy opis i oszacowanie spełnia warunki do uznania, że uchybiono przepisom postępowania, które mogły determinować wynik przetargu - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Art. 951. kpc Jeżeli w stanie nieruchomości pomiędzy sporządzeniem opisu i oszacowania a terminem licytacyjnym zajdą istotne zmiany, na wniosek wierzyciela lub dłużnika może nastąpić dodatkowy opis i oszacowanie.

Art. 997. kpc Na postanowienie sądu co do przybicia przysługuje zażalenie. Podstawą zażalenia nie mogą być takie uchybienia przepisów postępowania, które nie naruszają praw skarżącego.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY