MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  niedziela 18 lutego 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

scandal 230906 340INTERWENCJA

Komornik Wolanin prowadzi egzekucję z majątku nieruchomego pani Ewy z Rzeszowa. W dniu 13 kwietnia 2015r. Wolanin sprzedał dom pani Ewy. W tym samym dniu sąd udzielił przybicia na rzecz nabywcy. Wskutek nieporozumień między licytantami, przybicie stało się prawomocne dopiero niedawno, nabywca został wezwany do zapłaty pozostałej ceny. Pani Ewa skargi na przybicie nie złożyła

 

Lipna wycena

By móc przeprowadzić licytację, komornik powołał biegłego, który dniu 3 grudnia 2014r. wycenił dom czytelniczki tylko na 217.000 zł. Wcześniej, podczas oględzin, które miały miejsce w dniu 26 listopada 2014r., biegły otrzymał aktualną wówczas wycenę sporządzoną przez innego biegłego (wycena była na ponad 700.000 zł). Z rzeczoznawcą był komornik Wolanin.

Pani Ewa złożyła doniesienie do prokuratury na zaniżoną wycenę. W wyniku tego doniesienia została zlecona ocena prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego.

 

W dniu 11 maja br. Regionalne Stowarzyszenie Rzeczoznawców Majątkowych w Lublinie wydało taką ocenę. W sentencji oceny stwierdzono, że operat zawiera błędy formalne i merytoryczne, co przełożyło się na poziom wyceny nieruchomości. Operat szacunkowy został oceniony negatywnie, co ma konkretne reperkusje prawne.

 

Zgodnie bowiem z art. 157 1a. Ustawy o gospodarce nieruchomościami, operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.

 

Pismem z dnia 27 lipca br. Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie poinformowała sąd nadzorujący egzekucję prowadzoną przez komornika Wolanina, że "operat szacunkowy został zakwestionowany przez biegłych rzeczoznawców jako kilkakrotnie zaniżony i w chwili obecnej jest rozważane ewentualne postawienie zarzutów wobec rzeczoznawcy".

 

Natomiast czytelniczka wniosła o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku z oceną negatywną operatu.

 

Z kolei Ministerstwo Sprawiedliwości wystąpiło (16 sierpnia br.) do prezesa Sądu Okręgowego w Rzeszowie o informację o podjętych lub planowanych działaniach nadzorczych w przypadku "stwierdzenia nieprawidłowości w działalności komornika".

 

Nie zapłacił ceny

Historii ze złą wyceną wystraszył się wyraźnie licytant, który wniósł o zawieszenie postępowania egzekucyjnego.

- Opieranie egzekucji z nieruchomości na unieważnionym operacie szacunkowym jest niezgodna z prawem i w sposób zasadniczy krzywdzi interesy zarówno wierzyciela, dłużnika i mnie, jako osoby na rzecz której nastąpiło przybicie własności nieruchomości. Wpłata reszty ceny w sytuacji unieważnienia operatu szacunkowego jest z mojej strony niepewna, ryzykowana i może narazić mnie na stratę dużej kwoty pieniężnej - napisał w piśmie z dnia 9 sierpnia br.

 

Co zrobi sąd nadzorujący?

Wydaje się, że może zastosować art.969 § 1. kpc stanowiący, że jeżeli nabywca nie wykonał w terminie warunków licytacyjnych co do zapłaty ceny, traci rękojmię, a skutki przybicia wygasają. Uiszczoną część ceny zwraca się. Następstwa te sąd stwierdza postanowieniem, na które przysługuje zażalenie.

Tylko powstaje dylemat, czy sąd może obarczać winą licytanta i zdecydować o utracie przez niego wadium. Chyba większość osób miałaby wątpliwości, czy w zaistniałej sytuacji wpłacić pozostałą cenę, czy nie.

A może sąd wybierze inne rozwiązanie. Ciąg dalszy zapewne nastąpi.

 

Przeczytaj także:

Komornik Wolanin sprzedał nieruchomość czytelniczki, a wycena nieruchomości straciła charakter opinii o wartości nieruchomości. I co teraz?

 

"Owy operat szacunkowy jest aktualny". Rzecz o ważności wyceny w postępowaniu egzekucyjnym

 

"Owy operat szacunkowy jest aktualny" (2). Pierwsze ustalenia redakcji

 

 

 

JW

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY