MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  środa 18 lipca 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

thumbs up 1006172 340Komornik sądowy Marta Królikowska-Pieńkos z Warszawy wydała w dniu 14 lipca br. postanowienie w przedmiocie zakończenia postępowania egzekucyjnego i ustalenia kosztów tego postępowania oraz przyznania wierzycielowi kosztów zastępstwa prawnego. W dniu 29 lipca pan Roman zaskarżył wyliczenia komornika

 

W skardze podniósł między innymi takie zarzuty:

 

- komornik podatek VAT doliczył do opłaty egzekucyjnej, co jest niezgodne z linią orzeczniczą SN, w tym uchwałą z dnia 27 lipca br. (sygn. akt III CZP 97/16)

 

- w przypadku wpłat dobrowolnych, zgodnie z ostatnim orzeczeniem TK (Sygn. akt P 63/14), komornik pobiera opłatę w wys. 5%, a nie 15%, jak w moim przypadku

 

Choć skargę powinien wysłać tylko do komornika, to 3 egzemplarze wysłał także do Sądu Rejonowego w Otwocku. Nadprogramowo wysłana skarga do sądu okazała się istotna dla sprawy, gdyż komornik nie potrafiła podać sądowi daty nadania skargi przez czytelnika na poczcie.

 

Komornikowi zginęła koperta

Marta Królikowska-Pieńkos przesłała do sądu akta sprawy komorniczej. Na skardze czytelnika widnieje prezentata: 9 sierpnia. Tu warto dodać, że termin do złożenia skargi mijał w dniu 3 sierpnia. Czytelnik wysłał skargę (do sądu i komornika) w dniu 1 sierpnia. Co istotne, komornik nie zachował koperty i nie był w stanie wskazać daty nadania listu. Sąd jednak przyjął, że skoro pan Roman w dniu 1 sierpnia wysłał skargę do sądu w Otwocku, to i tego samego dnia z pewnością wysłał skargę też do komornika.

 

P 63/14

Postanowieniem z dnia 22 listopada br. sędzia Anna Góral-Kapuścińska uznała za zasadne oba zarzuty czytelnika. Co do podatku VAT, to powołała się na orzeczenie SN z 7 lipca 2017 roku (III CZP 34/16), że opłaty egzekucyjnej nie można podwyższać o podatek VAT.

 

Komornik sądowy, określając wysokość kosztów postępowania egzekucyjnego, nie może podwyższyć opłaty egzekucyjnej, ustalonej na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (jedn. tekst: Dz.U. z 2015 r., poz. 790 ze zm.), o stawkę podatku od towarów i usług.

 

W przypadku wpłat dobrowolnych dokonanych przez dłużnika, sędzia obniżyła opłatę egzekucyjną zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca br.

 

- Nadto, Sąd uznał, że sprzeczne z obowiązującymi przepisami było również ustalenie przez komornika sądowego opłaty stosunkowej w oparciu o przepis art. 49 ust.1 zd. 1. Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (15% wartości świadczenia). Z mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28 czerwca 2017 roku, sygnatura akt P 63/14, przepis ten z dniem 7 lipca 2017r. utracił moc. Brak było zatem podstaw do ustalenia przez komornika sądowego opłaty egzekucyjnej o wymienioną, a nieobowiązującą już w dacie wydania zaskarżonego orzeczenia, regulację. Wobec zakończenia postępowania egzekucyjnego w niniejszej sprawie, w związku z dokonaniem przez dłużnika zapłaty całego zadłużenia do rąk organu egzekucyjnego, w ocenie Sądu wysokość opłaty egzekucyjnej w sprawie ustalić należało na podstawie przepisu art. 49 ust 2 zd.1 powołanej ustawy - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Sąd obniżył opłatę egzekucyjną (5% wartości świadczenia, ale nie mniej niż 1/20 wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego).

 

 

Orzeczenie TK P 63/14

 

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Mariusz Muszyński – przewodniczący

Zbigniew Jędrzejewski

Leon Kieres

Lech Morawski

Piotr Pszczółkowski – sprawozdawca,

po rozpoznaniu w trybie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o organizacji i trybie postępowania przed Trybunałem Konstytucyjnym (Dz. U. poz. 2072), na posiedzeniu niejawnym w dniu 28 czerwca 2017 r., pytania prawnego Sądu Rejonowego w Piasecznie:

 

czy art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jest zgodny z art. 2 i art. 32 ust. 1 Konstytucji,

 

o r z e k a:

 

Art. 49 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r. poz. 1138 i 2261 oraz z 2017 r. poz. 85) w zakresie, w jakim przewiduje pobranie od kwot wpłaconych przez dłużnika bezpośrednio komornikowi opłaty stosunkowej w wysokości 15% wartości wyegzekwowanego świadczenia, jednak nie niższej niż 1/10 i nie wyższej niż trzydziestokrotna wysokość przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, jest niezgodny z zasadą poprawnej legislacji wywodzoną z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej oraz z art. 32 ust. 1 Konstytucji.

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY