MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  sobota 8 sierpnia 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

INTERWENCJA

pole30 kwietnia br. weszła w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Znowelizowana została między innymi ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2a.1 tej ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny, chyba że ustawa stanowi inaczej

 

Restrykcje tego zapisu nie dotyczą nabycia nieruchomości rolnej:

1) przez:

a) osobę bliską zbywcy,

b) jednostkę samorządu terytorialnego,

c) Skarb Państwa lub działającą na jego rzecz Agencję,

d) osoby prawne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego

w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz

o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;

2) w wyniku dziedziczenia oraz zapisu windykacyjnego;

3) na podstawie art. 151 lub art. 231 Kodeksu cywilnego;

4) w toku postępowania restrukturyzacyjnego w ramach postępowania sanacyjnego.

 

Ustawa z 30 kwietnia wprowadziła także taką definicję nabycia nieruchomości rolnej: należy przez to rozumieć przeniesienie własności nieruchomości rolnej lub nabycie własności nieruchomości rolnej w wyniku dokonania czynności prawnej lub orzeczenia sądu albo organu administracji publicznej, a także innego zdarzenia prawnego.

 

Pan Zenon z Lublina jest zainteresowany nabyciem gruntów rolnych na licytacji komorniczej. Czytelnik nie jest rolnikiem, egzekucja z nieruchomości, której nabyciem jest zainteresowany, została wszczęta w 2015r., jednak licytacja ma odbyć się dopiero w grudniu tego roku.

 

Komornik nie potrafił odpowiedzieć mu jednoznacznie na pytanie:

Czy obecnie (po 30 kwietnia) na licytacji nieruchomości ziemię rolną może nabyć jednak każdy, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed 30 kwietnia br.? Czy w takich wypadkach nie obowiązuje obostrzenie, że nabywcą nieruchomości rolnej może być tylko rolnik indywidualny.

 

Czytelnik poprosił więc redakcję o wyjaśnienie tego problemu prawnego.

Pytanie czytelnika przesłaliśmy rzecznikom prasowym: Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowej Rady Komorniczej.

 

Pierwsza odpowiedź przyszła od rzecznika KRK.

 

Monika Janus tak napisała:

„Krajowa Rada Komornicza nie jest uprawniona do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa. W odniesieniu do poruszanych kwestii należy stwierdzić, że nowelizacja nie zawiera przepisów przejściowych dotyczących postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przez wejściem w życie ustawy.

Oznacza to, że przepisy ustawy stosuje się do wszystkich postępowań egzekucyjnych. Jednakże, zgodnie z zasadą aktualizacji, czynności dokonane w sprawach przez wejściem w życie przepisów ustawy zostają utrzymane w mocy”.

 

Wg tego stanowiska, pan Zenon nie ma szans na zakup gruntów rolnych na grudniowej licytacji. Oczywiście, jest jeszcze możliwość uzyskania zgody Prezesa Agencji, ale w przypadku czytelnika to jest prawie nierealne, gdyż nie posiada on na dzień dzisiejszy kwalifikacji rolniczych.

 

 

 

JW

 

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY