MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  wtorek 25 lutego 2020r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

MS zdjęcieW artykułach:

Po 30 kwietnia tylko rolnik może nabyć nieruchomość rolną na licytacji komorniczej (2)

Czy nie rolnik może po 30 kwietnia br. nabyć nieruchomość rolną na licytacji komorniczej (1)

zająłem się możliwością nabycia gruntów rolnych na licytacjach komorniczych. 30 kwietnia br. weszła bowiem w życie ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Znowelizowana została między innymi ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 2a.1 tej ustawy, nabywcą nieruchomości rolnej może być wyłącznie rolnik indywidualny

 

Do tej pory przedstawiłem wyjaśnienia rzecznika prasowego Krajowej Rady Komorniczej oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wczoraj otrzymałem wyjaśnienia Ministerstwa Sprawiedliwości. Jest ono zgodne z dwoma poprzednimi stanowiskami (że grunty może nabyć tylko rolnik).

 

Wbrew tym jednoznacznym stanowiskom i woli ustawodawcy, w kraju dochodzi obecnie do sprzedaży gruntów rolnych osobom, które nie są rolnikami. Ale o tym w osobnym artykule.

 

Stanowisko Ministerstwa Sprawiedliwości

Przepisy ustawy z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustroju rolnego, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 kwietnia 2016 r. o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw wprowadzające 30 kwietnia 2016 r. ograniczenia w nabywaniu nieruchomości rolnych, znajdują zastosowanie również w sądowych i administracyjnych postępowaniach egzekucyjnych. Wynika to zarówno z samej definicji legalnej pojęcia „nabycie nieruchomości rolnej” jak też z dalszych regulacji zawartych w ustawie. W ich świetle nabywcą nieruchomości rolnej w ramach postępowania egzekucyjnego może być wyłącznie rolnik indywidualny, podmiot wskazany w art. 2a ust. 3 pkt 1 ustawy albo inny podmiot, który uzyskał zgodę Prezesa Agencji Nieruchomości Rolnych.

 

Odnosząc się do podniesionej w zapytaniu prasowym kwestii „czy obecnie (po 30 kwietnia) na licytacji nieruchomości ziemię rolną może nabyć jednak każdy, jeśli postępowanie egzekucyjne zostało wszczęte przed 30 kwietnia br.”, informuję, że nowelizacja nie zawiera żadnych przepisów przejściowych dotyczących postępowań egzekucyjnych wszczętych i niezakończonych przed wejściem w życie tej ustawy.

 

Zgodnie z art. 12 nowelizacji do postępowań dotyczących nabycia nieruchomości rolnych oraz wpisu do księgi wieczystej wszczętych na podstawie ustaw zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7, i nie zakończonych do dnia wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten odnosi się jednak wyłącznie do postępowań wszczętych na podstawie wymienionych ustaw („zmienianych w art. 3, art. 4, art. 6 i art. 7” nowelizacji). Wskazany w nim katalog spraw nie obejmuje natomiast przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym.

 

W tej sytuacji, wobec braku przepisu przejściowego w odniesieniu do toczących się postępowań egzekucyjnych, zgodnie z regułą aktualizacji przepisy wprowadzone nowelizacją stosuje się także do postępowań wszczętych przed jej wejściem w życie. Stosowanie reguły aktualizacji oznacza przy tym, że czynności dokonane przed wejściem w życie nowych przepisów pozostają w mocy. Jeżeli zatem licytację przeprowadzono przed wejściem w życie nowelizacji, to jej prawidłowość należy oceniać według przepisów obowiązujących w dacie licytacji. Ma to znaczenie w sprawach, w których po wejściu w życie nowelizacji, sąd orzeka w przedmiocie przybicia (jeżeli wstrzymano wydanie tego postanowienia) albo rozpoznaje zażalenie na postanowienie w przedmiocie przybicia.

 

Chciałabym zaznaczyć, że przytoczony pogląd nie stanowi wiążącej dla kogokolwiek wykładni. Minister Sprawiedliwości nie jest bowiem upoważniony do dokonywania wiążącej wykładni przepisów prawa. Dopiero orzecznictwo sądowe, przejawiające się w orzeczeniach, wydanych na przykład w przedmiocie przybicia albo przysądzenia własności nieruchomości, jak również w następstwie rozpoznawania skarg na czynności komorników, może przesądzić o jego słuszności.

 

Wioletta Olszewska

Wydział Komunikacji Społecznej i Promocji

Ministerstwo Sprawiedliwości

 

 

 

JW

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY