MISZMASZ TWOJA GAZETA

PORTAL DLA DŁUŻNIKÓW, WIERZYCIELI, KOMORNIKÓW, SĘDZIÓW I PRAWNIKÓW
Dziś jest:  poniedziałek 24 września 2018r.

PRZEGLĄD PRASY

  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar
  • Miszmasz - Czarny Piar

question 2004314 340INTERWENCJA

Komornik sądowy Wiesław Gaczyński z Tarnowskich Gór dokonał w dniu 26 września 2017r. czynność - opis i oszacowanie nieruchomości (mieszkania) pana Tadeusza. W pouczeniu protokołu opisu i oszacowania napisał, że czynność opisu i oszacowania podlega zaskarżeniu w terminie 14 dni od daty jego ukończenia do komornika, który dokonał zaskarżonej czynności

 

Pan Tadeusz pismem z dnia 7 października taką skargę sporządził i wysłał ją do komornika przed upływem 14 dni. Kilka dni temu czytelnik otrzymał postanowienie Sąd Rejonowego w Tarnowskich Górach odrzucające jego skargę.

Sędzia Aleksandra Kasza-Grabowska stanęła na stanowisku, że skarga powinna być wysłana do sądu, a nie do komornika, gdyż sprawa egzekucyjna została wszczęta przed nowelizacją kpc. Nowelizacja zakłada, że dla postępowań wszczętych po nowelizacji, skargi na czynności komornika przesyła się do komornika.

- Opis i oszacowanie miał miejsc w dniu 26 września 2017 roku, wobec czego termin na złożenie skargi upłynął w dniu 10 października 2017r. Tymczasem skarga została przesłana przez komornika do tut. sądu w dniu 13 października 2017r. W ocenie sądu, jeśli skarga na czynność komornika została wniesiona do niewłaściwego sądu, to termin jej wniesienia liczony jest od chwili nadania przesyłki przez organ niewłaściwy do organu właściwego - czytam w uzasadnieniu postanowienia.

 

Czytelnik chce, by redakcja wyjaśniła, czy pouczenie komornika jest wiążące dla niego czy nie.

 

Sprawą się zajmę.

 

Natomiast inna kwestia z tego postanowienia przykuła moją uwagę. Pan Tadeusz bowiem w skardze złożył wniosek o wystąpienie przez sąd do organizacji zawodowej rzeczoznawców celem wydania opinii o operacie szacunkowym sporządzonym przez biegłego. Jak wykazał czytelnik (poprzez kilkadziesiąt transakcji mieszkaniami - dane z geodezji), ceny mieszkań są inne, niż wynika to z wyceny.

 

Sędzia Aleksandra Kasza-Grabowska ten wniosek zostawiła bez rozpatrzenia, gdyż w jej ocenie, to pan Tadeusz sam powinien wystąpić do organizacji zawodowej rzeczoznawców o taką ocenę.

Problem chyba w tym, iż zgodnie art. 157 punkt 3 Ustawy o gospodarce nieruchomościami, w przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

 

 

 

JW

 

Art. 157. 1. Oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego dokonuje organizacja zawodowa rzeczoznawców majątkowych w terminie nie dłuższym niż 2 miesiące od dnia zawarcia umowy o dokonanie tej oceny, mając na względzie następujące zasady:

1) organizacja zawodowa wyznacza zespół oceniający w składzie co najmniej 2 rzeczoznawców majątkowych;

2) w ocenie nie mogą brać udziału rzeczoznawcy majątkowi, wobec których zachodzą przesłanki wymienione w art. 24 Kodeksu postępowania administracyjnego lub inne przesłanki, które mogą budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności.

1a. Operat szacunkowy, w odniesieniu do którego została wydana ocena negatywna, od dnia wydania tej oceny traci charakter opinii o wartości nieruchomości, o której mowa w art. 156 ust. 1. Z dniem wydania oceny negatywnej organizacja zawodowa publikuje przez okres 12 miesięcy na swojej stronie internetowej informację o tej ocenie.

2. Sporządzenie przez innego rzeczoznawcę majątkowego wyceny tej samej nieruchomości w formie operatu szacunkowego nie może stanowić podstawy oceny prawidłowości sporządzenia operatu szacunkowego, o którym mowa w ust. 1.

3. W przypadku gdy operat szacunkowy został sporządzony przez osoby powołane lub ustanowione przez sąd, o ocenę operatu może wnioskować tylko sąd.

4. Przepisy ust. 1 i 3 stosuje się odpowiednio w przypadku rozbieżnych operatów szacunkowych określających wartość tej samej nieruchomości dla tożsamego celu wyceny.

 

 

miszmasz-menu-module

NA SKRÓTY